# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح حضرت زهرا (س) -( وصیتم بهت اینه که وقتِ غسل و کفنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
137
2 مدح حضرت زهرا (س) -( هر بهاری با گل رویش شکوفا میشود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
علیرضا خاکساری
159
3 حضرت زهرا سلام ٱلله علیها از کلام حضرت پیامبر(ص) -( ای تجلّی خانهٔ آیات اعظم دخترم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مرضیه عاطفی
124
4 حضرت زهرا (س) -( سالـــی که بهارش قدم فاطمه باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
227
5 حضرت زهرا (س) -( زهرا ، از هر چه گفته آمد سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
228
6 مدح حضرت زهرا(س) -( ببین این کودکِ زیبا چه با اکراه میخندد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن کاویانی
266
+2
7 مدح حضرت زهرا(س) -( همه چیز و همه کس در همه جا مال من است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
حیدر توکلی
448
--1
8 مدح حضرت زهرا(س) -( پس همه هستند خلق ماجرایِ پنج تن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
302
9 مدح حضرت زهرا(س) -( فاطمه دیدن خودش کمال علی بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
242
10 مدح حضرت زهرا(س) -( قحطیِ عشق آمده باران بیاورید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن عرب خالقی
204
11 مدح حضرت زهرا(س) -( فــــاطمیّـــه از محـــرم بیشتـــر جلــــوه كنـــم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
جواد حیدری
298
12 مدح حضرت زهرا(س) -( خبر حضرت جبرییل به سرعت پیچید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
احمد علوی
216
13 مدح حضرت زهرا(س) -( دو جهان قطره ای از موج یم فاطمه است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
رضا رسول زاده
209
14 مدح حضرت زهرا(س) -( دختر تجریدیِ زیتون و تین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
152
15 مدح حضرت زهرا(س) -( از جوهر قدس، تار و پودت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سید علی ریاضی یزدی
166
16 مدح حضرت زهرا(س) -( هستند بلامندان درمانده و سرگردان ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
عباس خوش عمل کاشانی
171
+1
17 مدح حضرت زهرا(س) -( کار چه کسی است غیر زهرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
170
18 مدح حضرت زهرا(س) -( می نویسیم اگر یا زهرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
231
+1
19 مدح حضرت زهرا(س) -( یا فاطرُ بِفاطمَه یعنی که فرق نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن حنیفی
188
20 مدح حضرت زهرا(س) -( بهشت، شیربهای تـو، خونبهـای تو کیست؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد سعید میرزائی
161
21 حضرت زهرا (س) -( پنهان شدی و در هوایت بیقرارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
148
22 حضرت زهرا (س) -( چقدر رد سیاهی به تنت میبینم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
137
+1
23 حضرت زهرا (س) -( سیلی نشست تا به رخِ ماه پاره اش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
117
24 حضرت زهرا (س) -( مریم به جز تواسوه دیگرنداشته است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
107
25 حضرت زهرا (س) -( محشر دم از اعتبار او خواهد زد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
کاظم بهمنی
128
26 حضرت زهرا (س) -( تو و دیوار و در... الله اکبر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
107
27 حضرت زهرا (س) -( بغضی که شودیکسره محبوس کشنده ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
116
28 حضرت زهرا (س) -( مانند سپـــر ، تو را نگـــه می دارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
112
29 مرثیه حضرت زهرا (س) -( پس از مصیبت در، در بدر شدم ، مادر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مجتبی کرمی
127
30 مرثیه حضرت زهرا -( ازخانه چارچوب درت راشکسته اند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
یاسر حوتی
111
31 اشعار فاطمیه -( همه تسبیح به‌ دست اند به تسبیحاتش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
184
32 اشعار فاطمیه -( زیر دِین کسی نمی ماند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد حسن بیاتلو
164
+1
33 حضرت زهرا(س)حجاب -( سوگند به او که گوهری در صدف است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
125
34 مشکل است -( سایه ی روی سرت افتاده باشد مشکل است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
653
+1
35 بی نشان -( ای دوا بر دردِ بی درمانِ عالم فاطمه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
691
+2
36 فاطمه بود -( نقشِ سربند شهیدانِ خدا فاطمه بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
606
+1
37 حضرت زهرا(س) مرثیه -( طوبای مرتضی که زمانی رشیده بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
حسن کردی
766
38 حضرت زهرا (س) -( بهر نزول رحمت حق آیه می شوی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
690
+1
39 واحد حضرت زهرا سلام الله علیها -( عصمت اللهی و واسه ی پیمبر،تویی مادر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
729
+1
40 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( ای داغ عشق بر جگر خون فشان تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
520
41 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( امشب مدینه خوابِ راحت کرد مادر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
549
+1
42 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( بچه ها رنگ خزانید نبیند حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
368
43 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( چرا بدون همسرت ، ز آشیانه می روی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
438
+1
44 حضرت زهرا(س)شام غریبان -( می دهد بال و پر خستۀ جبریل خبر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
348
45 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( ای هردو جهان قبضه به مشتت زهرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
290
46 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( به مسلخ می برند این تیره روزان ، روشنایی را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
262
47 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( در کوچه ای شد راه بندان گریه کردم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
341
48 حضرت زهرا(س) تشییع تغسیل -( آن شب در آن بیت العزا غوغا به پا بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
327
--1
49 حضرت زهرا(س) تغسیل -( شام غریبی و تک و تنها شدن رسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
275
50 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( گرچه در این شام غم، ماه عزا کامل است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
247