• یکشنبه 2 اردیبهشت 97
استاد حاج  غلامرضا سازگار

شعر زیبا در مورد حضرت ام البنین از غلامرضا سازگار -(ای بــه بنیــن تــو درود همـه )

16028
35


ای بــه بنیــن تــو درود همـه

فاطمـه یا فاطمـه یا فاطمـه

بــاغ گــل یــاس سـلام علیک

مـــادر عبــاس ســلام عـلیک

ای همه از خود سفرت تاحسین

اذن دخـول حــرمت یاحسین

سایـــه‌نشین حـــرم آفتــاب

غــرق شــده در کــرم آفتاب

فـــاطمه دوم حیــدر شــدی

مادر یک ماه و سه اختر شدی

طوبـی، طوبـی لک زیـن احترام

دختـر زهـرا بـه تو گوید سلام
 قـدر تـو گـوی شرف از ناس برد

ارث ادب را ز تــو عبــاس بــرد

جز تو کـه بـر شیـرخدا شیـر زاد؟

جز تو کـه بـر شیـر علی شیر داد

جز تو که در کرب و بلای حسین

چـار پسـر کــرده فـدای حسین

چـار پســر دادی و زیــن افتخــار

شــد حــرم چــار امــامت مــزار

پــاسخ آن وفــا و احســاس تــو

فاطمــه شــد مــادر عبـاس تــو

چـار پسـر داشتـی ای جـان پاک

رفـت غریبانــه تنـت زیـر خـاک

لیـک جوانــان عــرب ره سپـــر

در پـی تابـوت تــو همچـون پسر

بــر لبشـان نالـه یا فاطمه

اشـک فشاندنـد بــرایت همـه

دیــده اوتـاد بــرایت گـریست

سیــدسجّاد بــرایت گــریست

نیست عجب اینکه به ترفیع تو

فاطمـه آیــد پــی تشییـع تو

بـه غیـرت و وفا و احساس تو

بـه خـون پیشانـی عبـاس تو

ناله جانسوز تو در گوش ماست

چوبۀ تابوت تو بر دوش ماست

بـاز هـم آی ماه شهادت فروز

مراسـم دفـن تـو مـی‌بود روز

بـر در بیـت تـو شـرارت نشد

بر گل روی تـو جسـارت نشد

ضربــه بـه بـازوت نزد هیچکس

لگــد بـه پهلـوت نـزد هیچکس

کـاش شـود جـاری اشـک همه

از حـرمت تــا حـرم فاطمه

«میثــم» آلـــوده دل ســوخته

چشم بـه سـوی حـرمت دوخته

ذکر دل اوست به هر صبح شام

تـا کـه دهـد بـر تو مکرر سلام

بــاغ گــل یــاس سلام علیک

مــادر عبـــاس ســلام علیک   


شاعر :غلامرضا سازگار

  • دوشنبه
  • 3
  • خرداد
  • 1389
  • ساعت
  • 19:35
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران