• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

حضرت ابوالفضل (ع)‌ین امان نامه قضیه‌سی

10517
41

وئردی عفریت-ی-فلک فۆرصَتی اشرار الینه
سالدێ قدّاره‌نی قان تـؤکمـه‌یه غـدّار الینــه

 


نفسی سست عنصر اوْلانلار اوْلۇب ایبلیسه مُرید
سالـدێلار دیـن-ی-رسولـی خَطره قـوم-ی-پلید
حیدرین تختینی غصب ائیله‌دی ظۆلمیله یزید
دۆشدۆ دیوان-ی-عیدالت اوْ زناکار الینه

ملّت مُسلم اۆچۆن رهبر اوْلۇب مرد-ی-شراب
دۇردۇ مئحراب-ی-عبادتده ولی مست-وْ-خراب
جَبریله‌ن هئیکل-ی-عئصمتده‌ن ائدیب کشف-ی-حجاب
دینی بازیچه دۇتۇب مردک-ی-مئیخوار الینه

پوْزۇب آئین-ی-رسول‌الهی اوْل کینه مُراد
گسترش تاپدێ قوانین-ی-کذائیله فساد
ورطه‌ی-ی-فقریده غرق اوْلدۇ برازنده عِباد
اوْلدۇ بیر عدّه ده مُزدور اوْ تبهکار الینه

نخل-ی-اسلامه وۇرۇب تیشه بداندیش-ی-زمان
غرق-ی-عیّاشی-وْ-مئیخواری اوْلۇب نسل-ی-جوان
دۆشدۆ محدوده‌ی-ی-جبر-وْ-ستمه حقّ دانێشان
چکیلیب رشته‌ی‌-ی-توقیف قلمدار الینه

شحنه‌ی-ی-ملّت اگر اوْلسا اؤزۆ باده‌پرست
امر واضحدی یئته‌ر پایه-وْ-بُنیانه شکست
ثروت-ی-مملکَتی غارت ائده‌ر رهزن‌-ی-پست
آج قوْیار ملّتینی تا سالا دینار الینه

ساتدێ حیثیت‌ینی باده‌گُسار اوْلدۇ یزید
گۆن به گۆن پنجه‌-ی-شئیطانه دوچار اوْلدۇ یزید
اوْف اوْلا غئیرتینه ملّته عار اوْلدۇ یزید
آبروسین شرفین سالدێ لجنزار الینه

ائتمه‌دی شرم-وْ-حیا آتمادێ باشدان هوه‌سین
آرتێرێب غرق-ی-فساد اوْلدۇقۇجان عربده‌سین
ایسته‌دی بئیعته آخیرده پئیمبر نوه‌سین
بیلمه‌دی دۆشمه‌ز حسینین الی مُردار الینه

دل-ی-دونیایه سالێب نعره‌ی-ی-مستانه‌سینی
وطنینده‌ن چێخادێب فاطیمه دُردانه‌سینی
سالدێ چؤلده‌ن چؤله عیصمتلی حَرم‌خانه‌سینی
دستگیر ائیله‌دی آلُ‌الّهی کُفّار الینه

شب-ی-پُر وحشت-وْ-خوف-ی-نُهم-ی-ماه-ی-حرام
صف چکیب کرب-وْ-بلا دشتینه افراد-ی-ظلام
دۆشدۆ دام-ی-خَطره دست-ی-جنایتده امام
اوْلمادێ یاور اوْلان سیّد-ی-احرار الینه

آه اوْ ساعت کی سراسیمه اوْلۇب آل-ی-عبا
گوش افلاکی یارێب عربده‌ی-ی-شئمر-ی-دغا
هانێ عبّاس دییه‌ردی اؤزۆ چێخسێن قاباغا
آلمێشام گلسین امان نامه اوْ سردار الینه

نعره‌‌ی-ی-شئمری ائشیتدی شه-ی-بی‌مئثل-وْبدیل
چاغێرێب سؤیله‌دی عبّاسه اوْ سلطان-ی-جلیل
قێل ملاقات اوْ دنی فطرتی گؤر وار نه دلیل
بۇ جسارتله سالێب فۆرصت-ی-گوفتار الینه

ائتدی عبّاسی مکلّف اوْ زمان امر-ی-امام
الی قوْینۇندا دل افسرده ائدیب ترک خیام
گلدی تلّ اۆستۆنه سرعتله اوْ وارسته مقام
شئمر-ی-دون گؤردۆ آلێب شوقیله تومار الینه

قێلدێ فرماییش اَیا کینه روش هرزه روان
ندیر علّت کی اوْلۇبسان بۇ سیاق نعره زنان
سسون ائتدی منی شرمنده سنی لال اوْلاسان
ندیر آیا هدفون وئر سؤزۆ اقرار الینه

دئدی ای طایفه‌ی-ی-هاشمیانین قَمری
شیرزن بیر آنانێن شیر-ی-دلاور ثمری
چوْخدۇ باشدا بۇ حسین ابن علی‌نین خَطری
یاخاسێ دۆشمه‌لیدیر لئشگر-ی-غدّار الینه

سالما گرداب-ی-بلایه بۇ سهی قامتیوی
صحنه‌ی-ی-رزمیده سێندێرما گؤزل قیمتیوی
گئت حسین‌یله بۇ گۆن خاتمه وئر اُلفَتیوی
ارزشی یوْخدۇ داخێ اوْلما طرفدار الینه

یوْخ حُسینده وئره بیر منصب-ی-زیبنده سنه
بیزده واردۇر ولی عنوان برازنده سنه
صدقیله‌ن خدمت-ی-شایان ائده‌ره‌م منده سنه
نفسووون شامل اوْلار نعمت-ی-سرشار الینه

گؤردۆ عبّاس ائدیر شئمر-ی-دغا هرزه مقال
ائتدی فرماییش اوْنا ائیله‌مه بیهوده خیال
زرخرید اوْلماز علی اوْغلۇ عمر سعده محال
وئرمه‌ز هئچ دوز سۆد امه‌ن دینینی دینار الینه

بئله فیکر ائیله‌مه من سیم-وْ-زره مُشترییه‌م
آقامون سفره-ی-جودینده‌ن نمک‌پرورییه‌م
شاه-ی-عالَمدی حسین منده اوْنۇن نوکرییه‌م
اوْلسا مین جانیم اگر ائیله‌ره‌م ایثار الینه

شئمری سالدێ یوْلا عبّاسین اوْ کوبَنده سؤزۆ
الی قوْینۇندا حسین خئیمه‌سینه گلدی اؤزۆ
باخدێ مولاسێ حُسینین یۆزۆنه دوْلدۇ گؤزۆ
وئردی چوْخ شرمیله جریانیده‌ن آمار الینه

یۆز دۇتۇب سؤیله‌دی عبّاسه رئیس-ی-شُهدا
بیلیره‌م نامه گتیرمیشدی سنه شئمر-ی-دغا
ایسته قارداشلارۇوۇ گئتمه‌لیسه‌ن تئز گئت اخا
سالمارام من سنین افکاریوی اجبار الینه

ای چمنزار-ی-مواساتیده زیبا گۆل-ی-یاس
عبد-ی-صالح لقبون طالب-ی-حق، اشجع-ی-ناس
قالما تردیدیده گئتسوْن یوْل آچێقدێر عبّاس
ال دۇتار قارداشۇوۇن خالق-ی-دادار الینه

من بۇ صحراده گره‌ک نیّت-وْ-مقصوده چاتام
دینیمه خدمت ائدیب عزّتیمی باشدان آتام
ساخلایام حُرمت-ی-قرآنیمی آلقانه باتام
قالما گئت سالما سن اؤز جانیوی اشرار الینه

رغبتون یوْخدۇ اگر اوْلما گیریفتار-ی-بلا
منه حامیدی بۇ نئهضتده اؤزۆ ذات-ی-خدا
گره‌ک اوْلسۇن بۇ حسین دینه گؤره تئشنه فدا
یار اوْلا حق دییه‌نین قادر-ی-قهّار الینه

وئریب ایمضاء بۇ حسین یوم-ی-ازل ذوالمننه
گره‌ک آخسێن قانێ دین اۆسته یۇ دشت-وْ-دمنه
کؤمه‌گیم اوْلماسادا سۆدامه‌ریم بسدی منه
وئرره‌م اؤز غۆنچه‌می قرآنه گؤره خار الینه

ائتدی عبّاسی بۇ تکلیفی امامێن نیگران
ال آتێب دۇتدۇ حسینون اته‌گین ناله‌کُنان
دئدی سن بیل کَرمون قوْوما منی بۇ قاپۇدان
دست-ی-رد وۇرما آقا نوکر–ی-دربار الینه

اؤگئی‌ام گرچه سنه دۇتمۇشام ائحسان اته‌گین
وئرمه‌ره‌م عالمه من فاطیمه‌نین دۇز چؤره‌گین
سن بیل اکبر جانی سێندێرما ابالفضل اۆره‌گین
آقالێق ائیله کَرم قێل بۇ علمدار الینه

دئمیره‌م سن کیمی من فاطیمه دُردانه‌سییه‌م
باده‌ی-ی-وحدت-ی-حقّین ولی مستانه‌سییه‌‌م
شمع-ی-حُسنون یانا هر بزمیده پروانه‌سییه‌م
قوْی یانێم تا گله عئشقیم اؤزۆ مئعیار الینه

لۆطفیوی کسمه مُصیبت شَررین سالما دیله
باد-ی-مُحنت، چمن-ی-عئشقیمه قوْیما اسیله
گره‌گ عبّاس بۇ چؤلده سنه قۇربان کسیله
هر گؤره‌ن سؤیلییه اَحسن بۇ فداکار الینه

خدمتونده اوْ زاماندان کی وارێم شور-ی-خطر
عاصی‌ام خالقه، بۇ خدمتی ترک ائتسه‌م اگر
ساتمارام من سنی دونیا دولۇ گؤهر وئره‌لر
بۇ خیانتدی آتام حیدر‌-ی-کرّار الینه

اذن وئر منده قاباغۇندا مواسات ائله‌ییم
صبح-ی-وصله یئتیشیم، حقّه مناجات ائیله‌ییم
ایکی قوْل بیر گؤزۆله‌ن عهدیمی اثبات ائله‌ییم
گره‌ک عئشق اهلی فداکار اوْلا دلدار الینه

شۇر-ی-عبّاسی گؤرۆب شوره گلیب میر-ی-حجاز
شاکر-ی-خالق اوْلۇب باشلادێ تئز راز-وْ-نیاز
اوْ کَرم اللرینی قبله‌یه قالخێزدێ بیرآز
دئدی عبّاسیمین آللاه اؤزۆن اوْل یار الینه

غالب اوْلمۇشدۇ اوْ وحشتلی چؤله ظۆلمت-ی-شب
بئله فیکر ائتدی حَرملر کی گئدیر ماه-ی-عرب
اُسَرادن اۇجالێب ناله‌ی-ی-زینب زینب
آلدێ یوْرقۇن بالالار زۆلف-ی-سمن وار الینه

بیری سؤیله‌ردی اگر ترک ائله‌سه بۇ حَرمی
بابامون قلبیده افزون اوْلاجاق درد-وْ-غمی
دۆشه‌جک الده‌ن اله نصرُ مِن الله عَلمی
قالماز امداد ائلییه‌ن سَروَر-ی-ابرار الینه

بیری سؤیلَردی کی گئتمه‌ز سؤزۆمه واردێ یقین
سۆئ وئریب عئش حسین‌ایله اوْنا امّ‌بنین
اللرین وئرسه‌ده وئرمه‌ز قوْشۇنا بیعت الین
سالماز اؤز عیصمتینی لئشگر-ی-جبّار الینه

بیری سؤیله‌ردی گئدیب صدقیله دۇتسام اته‌گین
آغلئیوب آغلادارام رحمه گتیرره‌م اۆره‌گین
آتارام مقدمینه تازه عروسین لچه‌گین
سؤزۆمۆ سالماز اوْ غیرتلیدی انکار الینه
هر قێزێن آه-ی-دلینده‌ن گؤیه قالخاردێ شَرر
تئشنه‌لر چاره یوْلۇن ائیله‌دیله‌ر زیر-وْ-زبر
هره اؤز بیلدیگی قدری ائدیب اظهار-ی-نظر
ایش قالێب سؤیله‌دیله‌ر خالق-ی-ستّار الینه

دئدیله‌ر تئز یێغێشێن عازم اوْلاق محضرینه
آچاغێق زۆلفیمیزی مانع اوْلاق معبرینه
اته‌گینده‌ن یاپێشێب بوسه وۇراق اللرینه
بلکه رحم ائیلییه بۇ خۇرداجا قێزلار الینه

تئشنه‌لر گلدی غَرض خئیمه‌‌ی-ی-سقّایه طرف
چێخدێ فورا" قاباغا زاده-ی-سالار-ی-نجف
گؤردۆ اطفال اۆره‌گینده‌ن اۇجالێر آه-وْ-اَسف
شرمیده‌ن جاری ائدیب گؤزیاشێ بسیار الینه

دیندیریب فوج-ی-اسیران غمین بیلدی سؤزۆن
یاندێ قلبی یانان اۇلدۇزلارێنێن اؤپدۆ یۆزۆن
کسیله‌ن اللریله‌ن آغلێیانێن سیلدی گؤزۆن
دئدی سالماز سیزی بۇ نوکرروز اغیار الینه

آند اوْلا امّ بنینین سۆدینه زحمتینه
گؤزۆ یوْللاردا پریشان بالامون حُرمتینه
عالم ایسته‌کلی باجێم زینبین حیثیتینه
وئرمه‌ره‌م بیر تۆکۆزۆ مین بئله جرّار الینه

گرچی وار بذل-ی-حیات ائتمه‌‌گه منده عجله
تله‌سیر ساقی-ی-نفسیم می‌ناب-ی-اجله
اؤلمئیوب هر نه قده‌ر زنده‌دی عبّاس هله
سێزێ قوْیماز دۆشه‌سیز ملّت-ی-خونخوار الینه

منه چوْخ فخریدی کی خادم-وْ-دربانوز اوْلام
دوْلانام باشۇزا هر ثانیه قۇربانۇز اوْلام
گئجه‌نی گۆندۆزۆ مَخَیمده نگهبانوز اوْلام
سێزلرین قوْیمێیام اعدا وئره آزار الینه

عؤمرۆم اوْلسا سیزیله‌ن باشه یئتیرره‌م سؤزۆمۆ
تئشنه‌سیز سیزلره سقّا ائده‌ره‌م من اؤزۆمۆ
گئدیب آللام سۇ اگر وئرمه‌لی اوْلسا گؤزۆمۆ
نهری جاری ائده‌ره‌م طفل-ی-لبن‌خوار الینه

ائیله‌ره‌م سینه‌می هر قدر بلا گلسه سپر
مشکی دوْلدۇررام اۇزۇن قوْللارێمێ وئرسه‌م اگر
ایچمه‌ره‌م من سۇ اگر ایچمه‌سه اوّل سۆدامه‌ر
آب-ی-حئیوان یئتیشه‌ر غۆنچه‌ی-ی-گۆلزار الینه

 

شاعر: سید تقی سیفی اردبیلی

  • دوشنبه
  • 22
  • آذر
  • 1389
  • ساعت
  • 16:27
  • نوشته شده توسط
  • سعيد رضايي

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران