• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

عاشورا نوحه‌سی

4069
2

صحــرایــئ کــربــلاده، تــۇفانـدێ یـا محمـد
گؤنده‌ر کفه‌ن حۆسئینه، عوریاندێ یا محمد

 


یـوم-ی- عـزادی یـاران، یا روز-ی-عئیـد-ی-اضحـی
کـرب-وْ-بـلادی یـا رب، یا دشـت-ی-ذئبـح-ی-مینــا
برهـم دی نظـم-ی-عاله‌م، قان آغلار اهل-ی-معنا
ســر نئیــزه ده حـۆسئینیـن، باشـێ ائده‌ر تجه‌للا
گـــۆن بیر جیدانێـــن اۆستــه، تابانــدێ یا محمــد

عباسیمیــن کسیلـــدی، بــــازوی-ی-بــاوفــاســێ
باش کاسه‌سینده قاسیم، ایسلاتدێ توْی حناسێ
مئیــدانــدا یاتمێـــش اکبـــر، آغــلار قالێب آناســێ
خامــوش اوْلـــۇبـــدۇر اصغــر، حلقینده اوْخ یاراسێ
پئستـــان اوْ شیـــر-ی-خــواره، پئیکــاندی یا محمد

گلسیــن بــۇ سرزه‌میــن-ی-پــوْر اینقیـلابــه زهـــرا
گؤرسۆن حۆسئینین عوریان، دۆشمۆش توْرابه زهرا
سالسێــن یارالـــێ جیسمیــن تا رختیخـــابه زهـرا
غـرق ائیله‌سیـن یارسێن، سئیـل-ی-گــۆلابه زهــرا
فــرزنــده اشـــک-ی-مـــاده‌ر، درمــانــدی یا محمـد

شئمر-ی-جفا شوعارێن، آرتێرسێن حـق عذابیـن
یاندێردێ خئیمـــه‌گاهیــن، پیراهــه‌ن-وْ-طنــابیـن
تالان ائــدیب آپــاردێ، اجنــاس-ی-بی‌حئسـابین
پــرده‌نشیــن حره‌ملــه‌ر، الــده‌ن وئریـب نیقـابیـن
چؤللـــه‌رده باشـلار آچێــق، وئیــلانــدی یامحمـد

گل آخه‌ر اهل-ی-بئیتین، شامـه گئده‌ر پییاده
قوْلــلار طنــابه باغلـێ، غـرق-ی-غم-وْ-بـلاده
صـد پـاره نعشلـه‌ردیر، عوریـان دۆشـۆب آراده
وئرمیشله دسته-دسته، قۇشلار قاناد-قاناده
گۆلگــۆن بده‌نلــه‌ر اۆستـه، پررانـدی یا محمد

زهـرا نده‌ن دایانمێش، ترک ائیله‌مــه‌ز، جنانــی
بیلمــه‌ز مگــه‌ر اوْ خــاتۇن، اوْضاع-ی-کربــلانی
زینب قالێب کؤمه‌کسیز، سوزانـدی خانێمــانێ
اوْد دان چێخــاردا بیلمیـر، بیمــار-ی-ناتــوانــی
زینـب اوْ اوْد دان آرتێــق، سوزانــدی یا محمــد

بیــر آز قــابــاق گــؤرئیـدین، سـن نئینه‌وا چؤلینده
ضعف ائیله‌ییب حۆسئینین اؤز قانلێ مقتـه‌لینــده
نــه وار دیفــاعــه یــارا، نــه وار سیـــلاح الینـــده
نئیــزه بــرابــه‌رینـــده، اوْخــــلار مــوقــابیـلینـــده
سینـــه قێلێـــج دمینـــده، قلخــــانـدی یا محمــد

چکدین ایگیرمی اۆچ ایل، زحمه‌ت قییام-ی-دینده
وئرسین اوْ دینه تغییر، ایسته‌ردی ابن-ی-هینـده
بیر نئهضه‌ت ائتدی برپا، اوْغلۇن اوْ مـرد-ی-رینـده
سالـدێ اؤزۆن بـلایـه، ایسلامـی قێلــدێ زینـده
گــؤردۆ شریعــه‌تــونـــده،بـــوْحــرانـدێ یا محمـد

لوْمه‌عات-ی-طور-ی-سینا، گوْدال-ی-طوره گلمیـش
قــان پـرده-پــرده حاییــل، مئصبــاح-وْ-نــوره گلمیـش
معشوقینه یئتیشسین، عاشیـق حوضـوره گلمیـش
یوْخدۇر کمییه‌ت هرگیز، وحــده‌ت ظوهـوره گلمیــش
عبـدی اطعنـــی حتــــی، بـــــوْرهانــدێ یا محمــــد

شوْق-وْ-شعه‌فله تسلیم، اوْلدۇ حۆسئن قضایه
عبدیت-ی-خۇدانـی سئیـر ائتــدی پایــه-پایـــه
النفســـی مطمئنــــه شــأنینـــده دیــر بۇ آیه
فخر ائیله‌سین نقه‌دری، وار حققیــن انبیـایـــه
اوْغلۇن قبول اوْلۇنمۇش، قۇربانـدێ یا محمـــد


سن رحمه‌ت-ی-خۇداسان، محبوب-ی-ربی‌العزت
سن شافع-ی-جزاسان، دارای-ی-رحم-وْ-رأفه‌ت
اوْنــداکی حـؤکم-ی-حقلــه‌ن برپا اوْلۇر قییامه‌ت
اوْنــدا شفــاعـــه‌تۇنــلا قێــل یحیـوی‌نی راحه‌ت
مــوسته‌غـره‌ق-ی-خطـا-وْ-عوْصیاندی یا محمــد

 

 


شاعر: یحیوی

  • چهارشنبه
  • 24
  • آذر
  • 1389
  • ساعت
  • 11:54
  • نوشته شده توسط
  • سعيد رضايي

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران