• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

شعر مدح و مصیبت حضرت ابوطالب(ع) - (ای همه جا یار رسول‌خدا)

2579
1

ای همه جا یار رسول‌خدا
محـرم اسـرار رسول‌خدا
عاشق و دلـدادۀ ختـم رسـل!
پارۀ دل در قـدمت شاخـه گل
کفـر ز اسـلام تـو انـدر ستوه
کفۀ ایمان تو سنگین چو کوه
وصل نبـی را همـه‌جـا طالبی
حامــی اســلام ابــوطالـبی
قـدر تـو برتـر ز تمـام قریش
نجـل تـو آقـا و امـام قـریش
حامی جان بـر کف پیغمبـری
جان به فدایت که اباالحیدری
قلب محبـان علـی مشهـدت
پشت نبی گرم شد از اشهدت
حضرت صادق، شه دنیا و دین
حجـت حـق، کعبـۀ اهـل‌یقین
گفت ز هـر مؤمـن یکتـاپرست
کفۀ ایمـان تـو سنگین‌تر است
صلـب تـو بایـد که علی پرورد
حجــت حــی ازلــی پــرورد
صلب تو دریا و علی گوهـرش
خواجـۀ لـولاک، ثنـاگستــرش
یـار و طرفــدار محمّــد تویی
شـاخص انصـار محمّــد تویی
رفتـن تـو غـربت اسـلام شـد
روز محمّـد ز غمـت شـام شـد
داشت پیمبر ز غمت حال حزن
سال وفات تو شدی سال حزن
روح خدایـی بـه تـن پـاک تو
لاله ایمـان دمـد از خـاک تـو
صدق و خلوص تو قبول خداست
زائـر قبـر تـو رسـول خـداست
قلب نبی سوخت بـه یـاد غمت
اشک علـی ریختــه در ماتمت
ســلام مخصـوص خـداوند تو
بر تو و بـر همسـر و فرزنـد تو
جز تـو که بـر خـدا ولی پرورد؟
جعفـر طیــار و علـی پــرورد؟
نسل عقیلت شهدای حسین
مسلمت اولین فدای حسین
تا که سحر صبح شود روز شام
بر تـو و ابنـاء تـو بـادا سـلام
شاعر: حاج غلامرضا سازگار

  • سه شنبه
  • 24
  • اردیبهشت
  • 1392
  • ساعت
  • 11:33
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران