• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

دانلود سبک و متن توسل به حضرت جواد الائمه - (آفتـاب جمـال خـدایی)

2713
3

آفتـاب جمـال خـدایی
میوۀ نخل قلب رضـایی
جان خوبان عالم فدایت
تو جوادی و مشکل‌‌گشایی

سیّدی یا جوادالائمه

چـون پـدر یـار خلق جهانی
شمـع جمـع همـه دوستانی
هم جواد استی و هم کریمی
هم رئوفـی و هـم مهربانــی

سیّدی یا جوادالائمه

بنـده‌ام بنـدۀ ایــن سـرایم
گرچـه آلـوده‌ام، بـا شمایم
روی تو کعبه، صحن تو قبله
کاظمیـن تـو کـرب و بلایم

سیّدی یا جوادالائمه

مــن گنهکــار و بـی‌آبرویم
تـو کریمـی، نیاری بـه رویم
دوست دارم که در کاظمینت
چهره با خـاک کویت بشویم

سیّدی یا جوادالائمه

ای بـه دامـان لطـف تو دستم
دل به صحن و سرای تو بستم
تــو کریــم کریمانــی و مـن
هر که هستم، گدای تو هستم

سیّدی یا جوادالائمه

ای صفـاتت صفـات خدایی
عادتت عفو و مشکل‌گشایی
مـن توسّل کنم، تو تفضّل
تو کرامت کنی، من‌گدایی

سیّدی یا جوادالائمه

ای غریب همه انجمن‌ها
آه سرد تو سوز سخن‌ها
با که گویم که وقت شهادت
حجره در بسته بود و تو تنها

سیّدی یا جوادالائمه

بـا همـه رأفـت و مهربانـی
صدمه‌ها دیدی از یار جانی
یـار نامهـربانت تو را کشت
عـاقبت در بهــار جــوانی

سیّدی یا جوادالائمه
********
شاعر: حاج غلامرضا سازگار

www.emam8.com دانلود سبک

  • جمعه
  • 27
  • اردیبهشت
  • 1392
  • ساعت
  • 16:25
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران