• دوشنبه 27 خرداد 98

 اسماعیل تقوایی

گل هشتم -( ذیقعده شد و یازدهم بوالحسن آمد )

2172
5

گل هشتم
ذیقعده شد ویازدهم بوالحسن آمد
بلبل به طرب شاد به دشت ودمن آمد
گلزار ولا غرقه ی در شور وصفا شد
هشتم گل گلزار به صحن چمن آمد
تابیده شده نور الهی به مدینه
یمن قدمش جان به تن مرد وزن آمد
باخنده کند شکرخدا حضرت کاظم(ع)
مولود نکویش حسن اندر حسن آمد
سوم علی از سلسله ی پاک امامت
بر قلب همه حیدریون راهزن آمد
راضی به رضای حق و زین روی رضا شد
اسباب رهایی غزال ختن آمد
از کودکی اش عالم وراوی حدیث است
از بهر علیمان جهان رایزن آمد
با مرقداو رشک بهشت است خراسان
سرمایه ی فخر است که بر این وطن آمد
قربان حریمش که در آن از همه عالم
زایر زبرای هبه ی جان وتن آمد
خوش باد کنار حرمش جشن ولادت
روز ی که رضا(ع)عالم صاحب سخن آمد

شعر:اسماعیل تقوایی

شاعر : اسماعیل تقوایی

شاعر : اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 23
  • مرداد
  • 1395
  • ساعت
  • 4:57
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران