• پنج شنبه 2 اسفند 97

 محمود اسدی

(غزل)درون حجره ی دربسته گشته مامنم بابا

247
1

درون حجره ی دربسته گشته مامنم بابا

بیا یکدم تماشاکن به خاک افتادم بابامنی که دائما هستم به فکر رافت وبخشش

ولیکن همسرم بوده به فکر کشتنم باباصدایم در نمی آید ز سوز زهرو بی آبی

نباشد جوهری دیگر به مادر گفتنم بابازظلم همسرِبی مهربانم،لحظه ای بنگر

میان حجره ی دربسته دست وپا زنم باباغریب الغربایی و غریبی چون حسین و،من

برایت چون علیِ اکبری درگلشنم بابابرای بردن جسمم عبالازم نمی باشد

نشد دیگر ز هم پاشیده اعضای تنم بابامی اندازند جسمم را روی خاک زمین امّا

نباشد دست این وآن دگر پیراهنم بابااگرچه پای کوبی کرده اند از داغ من امّا

نگردد زیرو رو جسمم به پای دشمنم بابا(شائق)

  • پنج شنبه
  • 18
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 17:54
  • نوشته شده توسط
  • میرکمال

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران