• شنبه 29 تیر 98

 محمود اسدی

(غزل)من ز طفلی غم و اندوه مکرر دیدم

280
3

من ز طفلی غم و اندوه مکرر دیدم

کربلا بود که لرزیدن دختر دیدمسخت تر زآنچه حسن دیده در آن کوچه ی تنگ

من در این دشت بلا چند برابر دیدمهمره عمه به بالای بلندی رفتم

در کف شمر دنی کاکل و خنجر دیدمموقع سوختن خیمه صدا زد عمه

زنده شد در نظرم آنچه پس در دیدمیارب ای کاش نیاید به سر هیچ کسی

صحنه هایی که به این چشم زخون تر دیدمعده ای در پی ششماهه به پشت خیمه

نیزه ها را به زمین در پی یک سر دیدمکاش می مردم و آن صحنه نمی دیدم من

نیزه را من به دهان علی اصغر دیدم


شائق

  • شنبه
  • 27
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 18:8
  • نوشته شده توسط
  • میرکمال

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران