• چهارشنبه 26 تیر 98

 وحید زحمتکش شهری

نوحه حضرت مسلم -(بگویم ز بالای این دار )

850
52

نوحه حضرت مسلم(به سبک کنار قدمهای جابر)بگویم ز بالای این دار / میا کوفه ای نور عینم

میا ای عزیز پیمبر / امیری امیری حسینممیا که تمامی کوفه / دل و جان آنها ز سنگ است

میان تمامی مردم / سخن از نبرد و ز جنگ استبه دستان هریک / بود تیر و خنجر

ببرند در آنجا / سر تو ز پیکرامیری یابن الزهرا یابن الزهرا یابن الزهرا(۲)شنیدم ز دشمن در اینجا/که تیر سه شعبه خریدند

شنیدم که با تیر و نیزه/شتابان به سویت دویدندشنیدم که این نا نجیبان/همه حرفشان قطع آب است

همه بی قراریم اینجا/برای عزیز رباب استمیاور حسین جان/گل احمرت را

بپوشان گلوی/علی اصغرت راامیری یابن الزهرا یابن الزهرا یابن الزهرا(۲)میاور عزیز دل من/به همراه خود کودکان را

میاور که با ضرب سیلی/نوازش کنند نوگلان رابگو خواهر تو چگونه/کند قتلتان را نظاره

چگونه ببیند که اکبر/شده جسم او پاره پارهبرای رقیه/دلم بی قرار است

دلم خون زدست/دل کینه دار استامیری یابن الزهرا یابن الزهرا یابن الزهرا(۲)الهی حریمت نباشد/بدون امیر و سپهدار

الهی نسازند جدا آن/دو دستان پاک علمدارامان از دم بی حیایی/امان از شروع جسارت

دم شعله ی خیمها و/زمان شروع جسارتبه مرکب بتازند/روی جسم اکبر

به نیزه گذارند/سر پاک اصغرامیری یابن الزهرا یابن الزهرا یابن الزهرا(۲)وحید زحمت کش شهری

  • یکشنبه
  • 18
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 14:10
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری
حجم فایل 244.02 KB
تعداد بازپخش 154
تاریخ بارگذاری یکشنبه 18 شهریور 1397 14:13

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران