• چهارشنبه 26 تیر 98

 مرتضی محمودپور

نوحه زمینه حضرت عبدالله -( شب پنجم محرم)

436
1

◾شب پنجم محرم

◾توسل حضرت عبدالله

نوحه‌ی زمینه

◾بنداول

عمه..... عموم غریبه(۳)

عمه....به غم نصیبه(۳)

نامه نوشتن

حرفای توی

نامه دروغه

عمه نگاه کن

ببین تو گودال

چقد شلوغه

عمه.....عموم غربیه(۳)

عمه....به غم نصیبه(۳)

◾بنددوم

بزار برم من

میون میدون

یار عمو شم

با دشمنای

عمو تو میدان

من روبرو شم

عمه....عموغریبه(۳)

عمه....به غم نصیبه(۳)

◾بندسوم

ببین که با پا

به روی سینه

نشسته دشمن

باید برم که

کمک کنم من

در روز روشن

عمه....عمو غریبه(۳)

عمه.....به غم نصیبه(۳)

  • جمعه
  • 23
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 19:23
  • نوشته شده توسط
  • حاج مرتضی محمودپور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران