• جمعه 30 فروردین 98

 مرتضی محمودپور

ایام شهادت امام سجاد(ع) -(زبانحال )

297

◾زبانحال حضرت‌امام سجاد(ع)

یادم نمیرود به حرم ذکر آب آب

هم‌اشک‌شیرخواره‌وهم ناله رباب

یادم نمیرود که سه شعبه چها نمود

از تیرحرمله که شده کودکی بخواب

یادم نمیرود که علم واژگون شده

چشمی‌کنارعلقمه تاغرقه خون شده

یادم نمیرود که علمدار کشته شد

درپیش‌چشم عمه‌ی ما لاله‌گون شده

یاد نمیرود که ز مرکب علی فتاد

جدم به روی صورت او صورتش نهاد

یادم نمیرود که تنش پاره پاره شد

عمه رسید و بر تن او جان تازه داد

یادم نمیرود که گل مجتبی چه‌شد

جسمش‌به‌خاک تیره‌ی کرببلاچه‌شد

یادم‌نمیرودکه‌چسان سینه‌اش شکست

اهلا من‌العسل ز جفا در بلا چه شد

یادم نمیرود که به گودال قتلگاه

عمه رسید و ناله زنان گفته  آه آه

یادم نمیرود زقفا سر بریده شد

از تله زینبیه همه چشم در نگاه

یادم نمیرود که چگونه ز کین شکست

با پای چکمه شمر به عرش خدا نشست

یادم نمیرود که سری تا به نیزه شد

غارت شده‌ست پیکر و انگشتری ز دست

یادم نمیرود که به کوفه چها شده‌ست

سرهای‌هرشهیدبه‌روی نیزه‌هاشده‌ست

یادم نمیرود که سر شیرخواره هم

بر روی نیزه از ستم اشقیا شده‌ست

یادم نمیرود که به سر سنگ کین زدند

از روی ناقله عمه‌ی ما را زمین زدند

یادم نمیرود که به سر آتشم فتاد

از روی بام شراره به حبل‌المتین زدند

یادم نمیرودکه به بزم شراب بود

راس بریده‌که‌به‌خونش خضاب‌بود

یادم نمیرود به‌لبش چوب میزدند

آیا سزای‌‌ناطقه‌اش این جواب بود

  • شنبه
  • 31
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 6:8
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران