• پنج شنبه 30 خرداد 98

 وحید محمدی

شاید زبانحال علی(ع) در هنگام غسل فاطمه(س) باشد: -(شاخه های ثمرت خورده به دیوار گلم)

300
2

شاخه های ثمرت خورده به دیوار گلم
ناله های جگرت خورده به دیوار گلم
هر زمان از در این خانه گذشتم گفتم:
که همینجا پسرت خورده به دیوار گلم
گریه بر محسن شش ماهه ی مظلوم کنی
هر زمان که نظرت خورده به دیوار گلم
بوسه می زد به رخ و سینه و دستت هر روز
بوسه گاه پدرت خورده به دیوار گلم
خم شدی، تا شده ای، مثل رکوعی زهرا
استخوان کمرت خورده به دیوار گلم
اثر کوچه از این حال خرابت پیداست
به گمانم که پرت خورده به دیوار گلم
تازه فهمیدم از این روی گرفتن انگار
گوشه ی پلک ترت خورده به دیوار گلم
همه ی صورت و موی سر تو سوخته است
معجر شعله ورت خورده به دیوار گلم
این کبودی رخت جای فقط سیلی نیست
آه، قرص قمرت خورده به دیوار گلم
پهلو و بازو و این روی کبودت یعنی
همه ی برگ و برت خورده به دیوار گلم

  • جمعه
  • 14
  • دی
  • 1397
  • ساعت
  • 12:4
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران