• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

شعر شهادت حضرت عباس(ع),(ای جمـاعت تـا وارام اسـلامه نُصــرت ایلرم)

8279
42

ای جمـاعت تـا وارام اسـلامه نُصــرت ایلرم
 
صاق اَلیم گیتدی صول اَللی دینه خدمت ایلرم
 
****
 
تا منی گهواریـه سالـدی آنـام اُمّ‌البنین
 
ویردی بیر سوت سینه‌دن هر قطره‌سی آئین دین

 

 
بسلـدی دینـه منی حامی امیرالمؤمنین
 
جوهر ذاتیمـدی دینیمدن حمایت ایلرم
 
****
 
بو حمـایت نـه فقـط قیـد حیاته بسته‌دور
 
نه بو عرصه‌گاهیده سعی و ثباته بسته‌دور
 
بلکـه تأثیـرات اصلیسـی مماته بسته‌دور
 
جان ویرم بو یولدا تحصیل نتیجت ایلرم
 
****
 
گرچـه مـن شهـزاده فرزنـد رشیـد حیـدرم
 
لیک بـو یالقـوز اوغولسـوز شهریاره چاکرم
 
دینیم امر ایلور بو شاهون نُصرتینده جان ویرم
 
جان و دلدن دینیمون امرین اطاعت ایلرم
 
صادر ایتسِیدی منـه سلطانیم امرِ کارزار
 
ضرب تیغیلـه آلاردیم روزگاروزدن دمار
 
نیلیوم مأمور ایدوب تحصیل آبه شهریار
 
شاهیمـون اجـرای فرمانینـده دقّت ایلرم
 
****
 
قالمیوب باشدا هـوای مِیمنه یا مِیسره
 
بو امیـده سو ویـرم تشنه بنات حیدره
 
لامحاله بیر ایچیمده شیرخواره اصغره
 
من اولام سقّا او قالسون تشنه حسرت ایلرم
 
****
 
هانسـی مذهبـده روادور ای گـروه کیـن‌شعـار
 
اوچ گیجه گوندوز نه سوت نه سو تاپا بیر شیرخوار
 
تشنه‌لیقدان درک ایده شش‌ماهه طفلی احتضار
 
من او وضعِ حالِ رقّت‌باره رقّت ایلرم
 
****
 
تشنه‌لـر امـری اولوب منجر عطشدن بیر یره
 
آز قالور خیردا اوشاقلار تشنه‌لیقدان جان ویره
 
نــاروادور نامسلمانـلار بــو ظلمــوز کـافره
 
منتقم قهّاره ظلموزدن شکایت ایلرم
 
سیزده‌وار بیر خواب غفلت‌کی اویانماز یاتموسوز
 
جِبت و طاغوتی دوتوب حبل‌المتینی آتموسوز
 
تولانـوب آز جیفــۀ دنیایـه دینی ساتموسوز
 
انتباهـوزده اُلومـدن استعـانت ایلرم
 
****
 
اَل کی مندن ای گروه پَست‌فطرت سالموسوز
 
بولموسوز هانسی اَلی سیز بی‌مرّوت سالموسوز
 
پیکـر اسلامیـدن بیـر دست قدرت سالموسوز
 
حقّیدن اسلامه استدعای قدرت ایلرم
 
****
 
شاهبـازِ شاهیـدن مکریلـه سالــدوز شــاهپر
 
اوستومه دورت بیر طرفدن پَر آچوب تیر سه‌پَر
 
بسکی اوخ وُردوز وجودیم اوخدان آچدی بال و پَر
 
بو وجودی شاهیمه شاهینِ دولت ایلرم
 
****
 
اوستومه هر قدر یاغدورساز خدنگ اوسته خدنگ
 
حیــدر کــرّار اوغلــی حمله‌دن ایتمز درنگ
 
شعلـه‌لندیـرسوز نقـدری آتشِ سـوزانِ جنگ
 
یانماقا مثل سمندر منده سبقت ایلرم
 
بیر سو مشگی اوسته یوزمین اوخ کماندان رَد ایدون
 
اوخ اَلیندن مشگی حفظ ایتماق طریقین سَدّ ایدون
 
سیـز کمـانِ ظلمـی پی‌در‌پی خمیـده قد ایدون
 
عاقبت منده حسینی قوس قامت ایلرم
 
****
 
سیز بوگون بیله بولورسوز ای گروه کینه‌جو
 
بو کشاکشده کلیـد فتحدور بیـر مشگ سو
 
مشگی اوز قانیملـه دولـدورام سودا نه آبرو
 
قان قِبالینده سوئی بی‌قدر و قیمت ایلرم
 
****
 
ثابتـم عَهـدِ اَلستیمــده بـلا پیمــانینه
 
تابعـم صدقیلـه دلـدن کربلا سلطانینه
 
قان گوارادور سودان لب‌تشنه شَه قربانینه
 
جان سوسوز ویرَّم بو یولدا جانه منّت ایلرم
 
****
 
من فدای کوی حقّم حق طریقین گیچمرم
 
نَفسیمـی نَفسِ حسین‌بن‌علیـدن سیچمرم
 
نیلـورم سـو سلسبیل و کوثر اولسا ایچمرم
 
تـا حسینیم ایچمیـوب سـو تـابعیت ایلرم
 
گورمدوز آلدیم فراتـی ضرب تیغ تیزیله
 
توسَنی وُردوم سویـا مهمیـزِ خارانگیزیله
 
ایچمدیم سو بو دل عطشان آتش بیزیله
 
ایمدیده سو ایستسه نفسیم ملامت ایلرم
 
****
 
ظاهراً غملی گوگُل سو مشگینه مشعوفدور
 
همّتیـم سعییم تلاشیم حفظینه مصروفدور
 
باطنـاً مشگیـم سولـی پیکانیلـه مألـوفدور
 
ایمدیـدن بـو محنتیله طـرح اُلفت ایلرم
 
****
 
اَل تاپـار بولَّـم بـو یولـدا فرقـۀ گُمرَه منه
 
آرزو طوماریمــی ظلمـوز ایـدر کوتَـه منه
 
پرچمین امّا امانت تاپشوروب چون شه منه
 
هـر خیانتدن مَصـون حفظِ امانت ایلرم
 
****
 
سعی ایدورسوز پرچمیم یاتسون بوگون جنگاهیده
 
تـا قویـا شــورِ قیــامت بــارگاهِ شــاهیده
 
قویمارام قویسامدا حکماً باش و جان بو راهیده
 
التزامیــن قــامتِ شــورِ قیـامت ایلرم
 
گر یره گوگلر توکولسه عالم اولسا تار و مار
 
حـاش للّـه پرچـم اسـلام اولسون خاکسار
 
بیر قیامت شوری قامت اوسته قیلّام استوار
 
حشر اولونجا اهتزازین من ضمانت ایلرم
 
****
 
تا اَلیمـده قبضـۀ شمشیـر خـون‌آشامدور
 
شاهـد فتح و ظَفَردن اهل کین ناکامدور
 
قویمارام یاتسون بو بیرق بیرق اسلامدور
 
خاکسار اولسـامدا نصبِ اوجِ رفعت ایلرم
 
****
 
بسکـی اولـدوز غفلتیلـه جملـه سرگرمِ قِتال
 
بولمدوز هر توکدوقوز قان اوز قانوزدور لامحال
 
ایتـدی قصـد قربتـوز اسـلام دینیـن پایمال
 
من بو باطل قصـد قربتدن بـرائت ایلرم
 
****
 
سیز هـر اندازه اوزاقسوز عترت یاسینیدن
 
بیـر اوقـدری فاصلـه وار دینـدن آئینیدن
 
مکّه‌ده معلوم اولوندی بی‌خبر‌سوز دینیدن
 
مایل اولساز من سیزی دینه هدایت ایلرم
 
امن ایوین ناامن قیلدوز بیتین اوز اصحابینه
 
عرصـه‌نی تنـگ ایلدوز حلّ و حَرَم احبابینه
 
بیـزده گلـدوخ بـو چولـه اتمـام حَج آدابینه
 
حجّیمون تکمیل نقصانیده همّت ایلرم
 
****
 
باغلیانـدان کعبـه‌دن بـو وادیه احرام غم
 
وِردیمیز لبّیکیدی یولّاردا صبح و شام غم
 
عاقبت بو سرزمین ایتـدی بیزه اتمام غم
 
انتهـای غمـده شُکـر بی‌نهـایت ایلرم
 
****
 
هر طوافیـم قورتـاروب دورِ سـرای حقّیده
 
آز قالوب سعییم باشا یتسون صفای حقّیده
 
قـوچ کیمی قربـان کَسیلّم بو مِنای حقّیده
 
کـربلانـی کعبـۀ اهـل حقیقـت ایلرم
 
****
 
قیلماقـا ختـم طوافـه حکـم حجّیلـه نماز
 
باشلادیم عالی تیمُّم ممکن اولماز دستماز
 
بـو تیمُّمـدور منِ ممتـازه مخصوص امتیاز
 
توپراقـا وُرّام اَلـی بیر بیر کفایت ایلرم
 
صـاق اَلیـم توپراقـدادور ای فرقــۀ بیدادگر
 
ختمیـدور امـر تیمُّم صول اَلیمده دوشسه‌گر
 
اوندا دوشسم سجده حالینده نماز اولماز مگر
 
نیلیوم بیر سجدیه لابُد قناعت ایلرم
 
****
 
منّت اللّهه همان سجدَم نه عادی سجده‌دور
 
مثلـی اولمـاز بیـر تـذلّل آستـانِ مجده‌دور
 
کربلانـون مایـۀ فخری حجـاز و نجده‌دور
 
حـاش للّـه بـو مباهــاته منیّـت ایلرم
 
****
 
بیر جماعتدن اولار کی قانه غلطان ایلدوز
 
آق محـاسینلر کـی آلقانیلـه اَلـوان ایلدوز
 
سَـرو قامتلـر کی توپراقیله یکسـان ایلدوز
 
فرد فردین مصرعین سجدَمده تربت ایلرم
 
****
 
باصفـا سعـی خیـام اوسته نه جای هلهله
 
ایلـرم بیـن فـرات و خیمه‌گهـده هَـروله
 
ایتمیون تحلیقیمه تعجیل صبر ایلون هَله
 
من اوزوم باشیم آچوق قالجاق اشارت ایلرم
 
مـن گَـرک آئیـنِ حَجّیلـه ایدم رَمیِ جَمَر
 
سیز منه رَمی ایلوسوز ای قوم کین تیر سه‌پَر
 
مُحرِمـه دینـوزده حُـرمت تیرباراندور مگر
 
من کی هر اوخ گَلسه سینم اوسته حرمت ایلرم
 
****
 
نـاوک دلـدوزه کیمسه مایـل اولمـاز من کیمی
 
خوشدلم اوخلار دوزولسون سینمه مخزن کیمی
 
نـوک پیکـان چولقاسـا بـو قامتی جوشن کیمی
 
جوشنـه مردانـه بو قامتلـه زینـت ایلرم
 
****
 
«ذهنیِ» سائل کی خادمدور بیزه ایستر صله
 
ایستـوری زنـگ غـم دارینـی قلبیندن سیله
 
نخـل امّیـدین ایکـی دنیـا یتــورَّم حـاصله
 
مشگله هر لحظه دوشسه حَل او ساعت ایلرم
 
 
 
آندایچمیرو اوجانه – ذهنی

منبع:سایت مدایح

  • شنبه
  • 11
  • شهریور
  • 1391
  • ساعت
  • 15:42
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران