• جمعه 7 اردیبهشت 97

مدح امام جواد شعر (در نــــــــــه سپهــــــر دلبــــــري)

3164
1

در نــــــــــه سپهــــــر دلبــــــري
در چرخ قـــــــــوس محـــــــــوري
ان نـــــــور شمـــــــــــس داوري
از بهـــــــــــــر ذره پــــــــــــروري
هر سمت و هر سو بنگـــــــــري
انــــــــــدر ثريــــــــــا و ثـــــــــري
جن و ملك ، حــــور و پــــــــري
با پرچـــــم پيغــــمـــــــــبـــــــــري
ان حجـــــــت كبــــــري بــــــــود
ان مظهـــــــر اسمــــــــا بــــــــــود
مولي جواد  العـــــــــارفيـــــــــن
ان چشمـــــه عيـــــــن اليقيـــــــــن
در فـــهــــــــــم نايـــــــــد ذات او
ذاتـــــــــش بــــــــود مــــــــرات او
از نفـــــــــــي و از ثبـــــــــات او
روح است از نفــــــــحـــــــــات  او
در عــــــــــالـــــــــــــــم ذرات او
در مصــحـــــــــــف ايـــــــــــات  او
از كوثـــر و جـــــــــنــــــــــات او
عطـــرگــــــل و مشــــــكـــــــــوة او
گفتم : كه باشــد اين وجــــــــود؟
گفتا وجـودش بهـــــــــر جــــــــــود
مولي جواد العـــــــــارفيـــــــــــن
ان چشمـه حـــــــــــق اليقــــــيـــــن
اين مرغ در پــرواز كيســــــــــت
در خيمه گـــــــــاه راز كيســــــــت
فياض چاره ســـــــاز كيســــــــت
با عالمي دمســــــــــاز كيســــــــت
ان كـس اغــــــــــــاز كيســـــــــت
ان محرم هــــــــر راز كيســـــــــت
از در ، در ايد باز كيســـــــــــــت
اين صاحب اعجــــــاز كيســـــــــت
فياض فيض سرمـــــــــد اســـــت
ان قاف قـــــدرت را به دســـــــــت
مولي جــــــــــواد العارفيــــــــــن
ان چشمـــه حــــــــــق اليقيــــــــــن
امـــــد ندايـــــــــي از  حــــــــــرم
از ان حريــــــــــــم محتـــــــــــــرم
قرعـــــــــه به فال  خــــــــود زدم
بهتـــــــــر بــد از سيــــــــم و زرم
پــــــــــــر همــــــــاي  دلبــــــــرم
سايــه فكنـــــــــــده بر  ســـــــــرم
هم در  حيــــــات و در ممـــــــــات
مشكـــــــل گشـــــــاي كائنـــــــــات
مولي جـــــــــــواد العارفيــــــــــــن
ان چشمــــــه حـــــــق اليقيـــــــــن
گنجــــينــه گوهــــــــــر تقــــــــــي
سلطـــان بحـــــــــر و بر تقــــــــي
اسمــــاء را مظهــــــــــر تقـــــــــي
فرزنــــد پيغمبــــــــــــر تقــــــــــي
ان در سيمـــيــــــــــن بر تقـــــــــي
ايينــــــــه مظهـــــــــــر تقــــــــــي
افلا ك را مـــــــحـــــــــور تقــــــــي
طاهر تقــــي اطهـــــــــر تقـــــــــي
در هـر كجـــــــــــا مـــــــــــاواي  او
امكــــــــــــان ز خــــــــاك پــــاي او
مولا جــــــــــواد  العــــارفيـــــــــــن
ان چشمــــــه حـــــــق اليقيـــــــــن
از عــــرصــــــــــــه ملـــــــــــك  ولا
بر خلــــــــق امـــــــــد اين نــــــــدا
حجت به  جملـــــــــه  ما ســــــــــوا
مقصــــــــــــود و محبــــــــوب ولا
مولـــــــود ان طــــــــــــاوهـــــــــــــا
باشــــــــــد وصــــــــي لا فتــــــــــي
علمــــــــــش بود بــــــــي انتهـــــــــا
دارد نــــشــــــان از مصطــفـــــــــي
سر تا بـــــه پا ايينـــــــه اســــــــــــت
ايينــــــه اي از ان مـــــــه اســــــــت
مولـــــي جــــــــــــواد العارفيــــــــــن
ان چشمــــه حــــــــــق اليقيـــــــــــن
بستـــــه پـــــــــر مــــــــــــــرغ روان
دارد مكــان در جســــــم و جـــــــــان
در قـــــاف كـــــــــاف كهكشــــــــــان
در صــــد هـــــــــزاران اسمـــــــــان
طـــــــــاووس عليـيـــــــــــن بـــــــــود
او معنــــــــــي ياسيــــــــــن بــــــــود
مــــولي جـــــــــــــواد العارفيـــــــــــن
ان چشــمــــــــه حــــــــــق اليقيــــــن
شمـــــــــــع هدايت ايــــــــن بـــــــــود
روح ولا يــــــــت ايــــــــــن بــــــــود
اخــر نهايـــــــــــت ايـــــــــن بـــــــــود
مصبــاح وايــــت ايـــــــــن بــــــــــود
كنــــــــــــه درايـــــــــت اين  بـــــــــود
زاول بــدايــــــت ايــــــــــن بـــــــــود
بحــــــــــر عنايــــــــــت اين بــــــــــود
دار شفـــايــــــــت ايــــــــن بـــــــــود
دريــــــاي فيـــــــــض خـــالــــــــــق او
از امـــر سبــــــحـــــــــان  ، رازق او
مولـــــــي جــــــــــواد العارفيــــــــــــن
ان چشمـــه حــــــق اليقــــــيـــــــــــن
در مكـــــتــــــب عــــــــــرفــــــــــان او
شـاگــــــــرد او لـــــــقــــــــمــــــان او
رمــــــزي اســـــــــت در قـــــــــران او
ســـــري اســـــــــت در اديـــــــــان او
از عـــــهـــــــــــد و از پيمـــــــــــان او
راضــي بــــــــود سبــــــــحــــــــان او
بـــــــــر سفـــــــــــره احســـــــــــان او
عالــــــم همــــــه مهـــــمـــــــــــــان او
از بهـــــر دين معنـــــــــــي بـــــــــــود
چون زهــــــــره زهــــــــــرا بـــــــــود
مولي جــــــــواد العـــــــــــارفيــــــــــن
ان چشــــــمـــــه حــــــــق اليقيــــــــن
در مــــــولدش اعجـــــــــــاز  كـــــــرد
دريــاي رحمـــــــــــت باز كـــــــــــرد
رمـــز نبـــــــــي ابـــــــــراز كــــــــــرد
ايـــجــــــــــاد را اغـــــــــــاز كــــــرد
كشــــــــــف كتــــــــــاب راز كـــــــــرد
بر لا مــــكــــــــــان پرواز كـــــــــــرد
دل قبـــــلــــــــه گــــــاه راز كــــــــــرد
محكـــــــوم تـــــــــــرك و تاز كــــــرد
محكوم حكمـــش عالـــــــــم اســــــــت
زيرا وصــــــي خاتــــــــم اســــــــــت
مولــــــي جـــــــــــــواد العارفيـــــــــن
ان چشمــــــــــه حـــــــق اليقيــــــــــن
خواهـي  اگــــــر اگــــــــــه شــــــــوي
اگـــــــه ز ســــــــــــر الله شــــــــــوي
ســــر تا به پا  والـــــــــه  شـــــــــوي
بايـــــد در ان درگــــــــــه شـــــــــوي
واقف از ان  درگــــــــه  شــــــــــــوي
از رمــــــــز نــــــــــورالله شــــــــــوي
مــــجــــــــــــذوب ال الله  شــــــــــوي
سلطان مهر و مــــــــه شــــــــــــــوي
قطــــــــره ، ولي كــــــــــن فكــــــــان
باشـــــد امام انـــــــــــس و جــــــــــان
مولــــي جوادالعــــــــــــارفيــــــــــــن
ان چشمـــــــــه حــــــــــق اليقيـــــــــن
در نــــــــــه سپهــــــر دلبــــــري
در چرخ قـــــــــوس محـــــــــوري
ان نـــــــور شمـــــــــــس داوري
از بهـــــــــــــر ذره پــــــــــــروري
هر سمت و هر سو بنگـــــــــري
انــــــــــدر ثريــــــــــا و ثـــــــــري
جن و ملك ، حــــور و پــــــــري
با پرچـــــم پيغــــمـــــــــبـــــــــري
ان حجـــــــت كبــــــري بــــــــود
ان مظهـــــــر اسمــــــــا بــــــــــود
مولي جواد  العـــــــــارفيـــــــــن
ان چشمـــــه عيـــــــن اليقيـــــــــن
در فـــهــــــــــم نايـــــــــد ذات او
ذاتـــــــــش بــــــــود مــــــــرات او
از نفـــــــــــي و از ثبـــــــــات او
روح است از نفــــــــحـــــــــات  او
در عــــــــــالـــــــــــــــم ذرات او
در مصــحـــــــــــف ايـــــــــــات  او
از كوثـــر و جـــــــــنــــــــــات او
عطـــرگــــــل و مشــــــكـــــــــوة او
گفتم : كه باشــد اين وجــــــــود؟
گفتا وجـودش بهـــــــــر جــــــــــود
مولي جواد العـــــــــارفيـــــــــــن
ان چشمـه حـــــــــــق اليقــــــيـــــن
اين مرغ در پــرواز كيســــــــــت
در خيمه گـــــــــاه راز كيســــــــت
فياض چاره ســـــــاز كيســــــــت
با عالمي دمســــــــــاز كيســــــــت
ان كـس اغــــــــــــاز كيســـــــــت
ان محرم هــــــــر راز كيســـــــــت
از در ، در ايد باز كيســـــــــــــت
اين صاحب اعجــــــاز كيســـــــــت
فياض فيض سرمـــــــــد اســـــت
ان قاف قـــــدرت را به دســـــــــت
مولي جــــــــــواد العارفيــــــــــن
ان چشمـــه حــــــــــق اليقيــــــــــن
امـــــد ندايـــــــــي از  حــــــــــرم
از ان حريــــــــــــم محتـــــــــــــرم
قرعـــــــــه به فال  خــــــــود زدم
بهتـــــــــر بــد از سيــــــــم و زرم
پــــــــــــر همــــــــاي  دلبــــــــرم
سايــه فكنـــــــــــده بر  ســـــــــرم
هم در  حيــــــات و در ممـــــــــات
مشكـــــــل گشـــــــاي كائنـــــــــات
مولي جـــــــــــواد العارفيــــــــــــن
ان چشمــــــه حـــــــق اليقيـــــــــن
گنجــــينــه گوهــــــــــر تقــــــــــي
سلطـــان بحـــــــــر و بر تقــــــــي
اسمــــاء را مظهــــــــــر تقـــــــــي
فرزنــــد پيغمبــــــــــــر تقــــــــــي
ان در سيمـــيــــــــــن بر تقـــــــــي
ايينــــــــه مظهـــــــــــر تقــــــــــي
افلا ك را مـــــــحـــــــــور تقــــــــي
طاهر تقــــي اطهـــــــــر تقـــــــــي
در هـر كجـــــــــــا مـــــــــــاواي  او
امكــــــــــــان ز خــــــــاك پــــاي او
مولا جــــــــــواد  العــــارفيـــــــــــن
ان چشمــــــه حـــــــق اليقيـــــــــن
از عــــرصــــــــــــه ملـــــــــــك  ولا
بر خلــــــــق امـــــــــد اين نــــــــدا
حجت به  جملـــــــــه  ما ســــــــــوا
مقصــــــــــــود و محبــــــــوب ولا
مولـــــــود ان طــــــــــــاوهـــــــــــــا
باشــــــــــد وصــــــــي لا فتــــــــــي
علمــــــــــش بود بــــــــي انتهـــــــــا
دارد نــــشــــــان از مصطــفـــــــــي
سر تا بـــــه پا ايينـــــــه اســــــــــــت
ايينــــــه اي از ان مـــــــه اســــــــت
مولـــــي جــــــــــــواد العارفيــــــــــن
ان چشمــــه حــــــــــق اليقيـــــــــــن
بستـــــه پـــــــــر مــــــــــــــرغ روان
دارد مكــان در جســــــم و جـــــــــان
در قـــــاف كـــــــــاف كهكشــــــــــان
در صــــد هـــــــــزاران اسمـــــــــان
طـــــــــاووس عليـيـــــــــــن بـــــــــود
او معنــــــــــي ياسيــــــــــن بــــــــود
مــــولي جـــــــــــــواد العارفيـــــــــــن
ان چشــمــــــــه حــــــــــق اليقيــــــن
شمـــــــــــع هدايت ايــــــــن بـــــــــود
روح ولا يــــــــت ايــــــــــن بــــــــود
اخــر نهايـــــــــــت ايـــــــــن بـــــــــود
مصبــاح وايــــت ايـــــــــن بــــــــــود
كنــــــــــــه درايـــــــــت اين  بـــــــــود
زاول بــدايــــــت ايــــــــــن بـــــــــود
بحــــــــــر عنايــــــــــت اين بــــــــــود
دار شفـــايــــــــت ايــــــــن بـــــــــود
دريــــــاي فيـــــــــض خـــالــــــــــق او
از امـــر سبــــــحـــــــــان  ، رازق او
مولـــــــي جــــــــــواد العارفيــــــــــــن
ان چشمـــه حــــــق اليقــــــيـــــــــــن
در مكـــــتــــــب عــــــــــرفــــــــــان او
شـاگــــــــرد او لـــــــقــــــــمــــــان او
رمــــــزي اســـــــــت در قـــــــــران او
ســـــري اســـــــــت در اديـــــــــان او
از عـــــهـــــــــــد و از پيمـــــــــــان او
راضــي بــــــــود سبــــــــحــــــــان او
بـــــــــر سفـــــــــــره احســـــــــــان او
عالــــــم همــــــه مهـــــمـــــــــــــان او
از بهـــــر دين معنـــــــــــي بـــــــــــود
چون زهــــــــره زهــــــــــرا بـــــــــود
مولي جــــــــواد العـــــــــــارفيــــــــــن
ان چشــــــمـــــه حــــــــق اليقيــــــــن
در مــــــولدش اعجـــــــــــاز  كـــــــرد
دريــاي رحمـــــــــــت باز كـــــــــــرد
رمـــز نبـــــــــي ابـــــــــراز كــــــــــرد
ايـــجــــــــــاد را اغـــــــــــاز كــــــرد
كشــــــــــف كتــــــــــاب راز كـــــــــرد
بر لا مــــكــــــــــان پرواز كـــــــــــرد
دل قبـــــلــــــــه گــــــاه راز كــــــــــرد
محكـــــــوم تـــــــــــرك و تاز كــــــرد
محكوم حكمـــش عالـــــــــم اســــــــت
زيرا وصــــــي خاتــــــــم اســــــــــت
مولــــــي جـــــــــــــواد العارفيـــــــــن
ان چشمــــــــــه حـــــــق اليقيــــــــــن
خواهـي  اگــــــر اگــــــــــه شــــــــوي
اگـــــــه ز ســــــــــــر الله شــــــــــوي
ســــر تا به پا  والـــــــــه  شـــــــــوي
بايـــــد در ان درگــــــــــه شـــــــــوي
واقف از ان  درگــــــــه  شــــــــــــوي
از رمــــــــز نــــــــــورالله شــــــــــوي
مــــجــــــــــــذوب ال الله  شــــــــــوي
سلطان مهر و مــــــــه شــــــــــــــوي
قطــــــــره ، ولي كــــــــــن فكــــــــان
باشـــــد امام انـــــــــــس و جــــــــــان
مولــــي جوادالعــــــــــــارفيــــــــــــن
ان چشمـــــــــه حــــــــــق اليقيـــــــــن

  • جمعه
  • 7
  • مهر
  • 1391
  • ساعت
  • 9:45
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی پارسائیان

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران