• جمعه 7 اردیبهشت 97

آنا یاسێندا

4540
6

قوْیدۇن منی بۇ ائوده مله‌ر، آغلارام نه‌نه

گئتدین مزاره دیلده شرر، آغلارام نه‌نه


 

 

نیسگیلله‌رین دۆشه‌ر یادێما قلبیم اوْدلانار

اللر اۆره‌کده شام-وْ-سحر، آغلارام نه‌نه

 

یاد ائیله‌ره‌م سنیله کئچه‌ن گۆنله‌ری مودام

هاردان اوْ گۆنله‌ریم قایێدار آغلارم نه‌نه

 

سسله‌ردیم هر زاماندا نه‌نه، سس گله‌ردی جان

خوْش گۆنلریم کی یاده دۆشه‌ر آغلارام نه‌نه

 

دردین دییه‌ر آناسێنا قێز دۆشسه موشگوله

نئیله‌ر آناسێ اوْلماسا گر آغلارام نه‌نه

 

قارداش آتا باجێ هامێسێ، کیمسه‌دیر ولی

واردێر آنادا آیرێ ثمر آغلارام نه‌نه

 

ائوده آتا، آنا یئری وئرمه‌ز، یقیندی بۇ

هر گۆلده وار بیر عطر-ی-دئگه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

گۆن دؤنسه آی دوْلانسا گله‌ر بایرام آخشامێ

بایراملێق الده گؤرسه‌م اگر، آغلارام نه‌نه

 

قارداش دا گئتمه‌‌سه باجێ دیدارینه اگر

دیلده‌ن مگر آناسێ دؤزه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

هر کس گؤرۆب آنا داغێنێ یاخشێ درک ائده‌ر

قلبیم نده‌ن غموندا اسه‌ر آغلارام نه‌نه

 

قلبیم دوْلان زاماندا هئی سسله‌ره‌م سنی

گلمه‌ز منه جاواب-ی-دیگه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

آمما بۇ آغلاماق غم-ی-دیگر سالێر یادا

دیل یاندێرار اوْ غملی خبر، آغلارام نه‌نه

 

آغلار اوْ غمده زینب-وْ-کلثوم، حۆسئن حسن

آغلار اوْ غمده چوْخ نه‌نه‌لر، آغلارام نه‌نه

 

زینب دییه‌ردی ائی آتامێن یاوری آنا

ائتدین نده‌ن بۇ نوعی سفر، آغلارام نه‌نه

 

هانسێ آنا سنین کیمی گؤز یاشلێ باغرێقان

گؤزده‌ن آتار بالانێ مگر، آغلارام نه‌نه

 

زینب هارا آنا بۇ قده‌ر درد-وْ-غم هارا؟

هانسێ اۆره‌ک بۇ درده دؤزه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

آخشام اوْلان زامان چێراغێ ائولرین یانار

قلبیم دوباره غصّه‌له‌نه‌ر، آغلارام نه‌نه

  • شنبه
  • 29
  • آبان
  • 1389
  • ساعت
  • 16:50
  • نوشته شده توسط
  • سعيد رضايي

طاهر

اوخشاما
قوْیدۇن منی بۇ ائوده مله‌ر، آغلارام نه‌نه

گئتدین مزاره دیلده شرر، آغلارام نه‌نه

نیسگیلله‌رین دۆشه‌ر یادێما قلبیم اوْدلانار

اللر اۆره‌کده شام-وْ-سحر، آغلارام نه‌نهیاد ائیله‌ره‌م سنیله کئچه‌ن گۆنله‌ری مودام

هاردان اوْ گۆنله‌ریم قایێدار آغلارم نه‌نهسسله‌ردیم هر زاماندا نه‌نه، سس گله‌ردی جان

خوْش گۆنلریم کی یاده دۆشه‌ر آغلارام نه‌نهدردین دییه‌ر آناسێنا قێز دۆشسه موشگوله

نئیله‌ر آناسێ اوْلماسا گر آغلارام نه‌نهقارداش آتا باجێ هامێسێ، کیمسه‌دیر ولی

واردێر آنادا آیرێ ثمر آغلارام نه‌نهائوده آتا، آنا یئری وئرمه‌ز، یقیندی بۇ

هر گۆلده وار بیر عطر-ی-دئگه‌ر، آغلارام نه‌نهگۆن دؤنسه آی دوْلانسا گله‌ر بایرام آخشامێ

بایراملێق الده گؤرسه‌م اگر، آغلارام نه‌نهقارداش دا گئتمه‌‌سه باجێ دیدارینه اگر

دیلده‌ن مگر آناسێ دؤزه‌ر، آغلارام نه‌نههر کس گؤرۆب آنا داغێنێ یاخشێ درک ائده‌ر

قلبیم نده‌ن غموندا اسه‌ر آغلارام نه‌نهقلبیم دوْلان زاماندا هئی سسله‌ره‌م سنی

گلمه‌ز منه جاواب-ی-دیگه‌ر، آغلارام نه‌نهآمما بۇ آغلاماق غم-ی-دیگر سالێر یادا

دیل یاندێرار اوْ غملی خبر، آغلارام نه‌نهآغلار اوْ غمده زینب-وْ-کلثوم، حۆسئن حسن

آغلار اوْ غمده چوْخ نه‌نه‌لر، آغلارام نه‌نهزینب دییه‌ردی ائی آتامێن یاوری آنا

ائتدین نده‌ن بۇ نوعی سفر، آغلارام نه‌نههانسێ آنا سنین کیمی گؤز یاشلێ باغرێقان

گؤزده‌ن آتار بالانێ مگر، آغلارام نه‌نهزینب هارا آنا بۇ قده‌ر درد-وْ-غم هارا؟

هانسێ اۆره‌ک بۇ درده دؤزه‌ر، آغلارام نه‌نهآخشام اوْلان زامان چێراغێ ائولرین یانار

قلبیم دوباره غصّه‌له‌نه‌ر، آغلارام نه‌نه

پنج شنبه 14 دی 1391ساعت : 11:48

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران