مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
751 شعر حضرت علی اصغر(به سر دست گرفت آن سمن و نسترنش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
733
752 شعر حضرت علی اصغر(برای ماندن تو آسمان چه طوفانی است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
800
753 شعر حضرت علی اصغر(زره پوشيده از قنداقه، بي شمشير مي آيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
766
+3
754 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( سخن دیگر نمی گویی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
897
755 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( اصغرم، اصغرم، ای کودک جانبازم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3875
+20
756 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( اصغر، اصغر، اصغر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4930
+3
757 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( ای غنچۀ خونین من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1016
+1
758 زنجیر زنی محرم برای حضرت علی اصغر( ای لالۀ بوستانم، ای کودک عطشانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1243
+1
759 نوحه زنجیرزنی و سینه زنی سنتی برای شهادت حضرت علی اصغر( در ره دین خدا، اصغرم قران شدی 2) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3088
+2
760 نوه زنجیرزنی و سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( شمع بزم خاموشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1600
+2
761 متن و سبک نوحه زنجیرزنی و سینه زنی برای شهادت حضرت علی اصغر( ای خدا من باغبان گل فروشم 2) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2303
+3
762 نوحه زنجیر زنی و سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( بهر یاری حسین ، غنچه ای ناز آمده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1377
+1
763 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( بر دست مزن پر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
928
764 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( به تشنگی اسیری منم ز دنیا سیرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1103
+1
765 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( بر بام چشمان ترم جاری شده ای دلبرم تصویر سیمای تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
989
766 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( ستاره ی کوچیک تو عمرش دیگه سر رسیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
900
767 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اکبر( لای لای لای لای دلم از غم کبابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1789
+2
768 شعر سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( یا رب این غنچه ی خوشبو که سپردی به منش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1032
+2
769 شعر شهادت حضرت علی اصغر(عمـــــو مســـــــــوزان جگـــــــــــرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
807
770 شعر شهادت حضرت علی اصغر(علی اصغر تو رفتی و مرا خونین جگر کردی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
828
771 شعر شهادت حضرت علی اصغر(بخـــــــــواب ای غـنچۀ پرپر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
811
+1
772 رباعی شهادت حضرت علی اصغر(بــخواب ای راحت جانم علی جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2970
+3
773 شعر شهادت حضرت علی اصغر(بخواب ای نـــــــــــوگل پژمان و پرپر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
928
774 شعر شهادت حضرت علی اصغر(بخواب اصغــــــــر گلِ پژمردۀ من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
892
--1
775 شعر شهادت حضرت علی اصغر(گهــــــــواره را زینت کنم که شاید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
835
776 شعر شهادت حضرت علی اصغر(غـم مخور ای آخرین سرباز من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2948
+21
777 شعر شهادت حضرت علی اصغر(شش مـــــــــــــــاه ام دست دعا بالا گرفته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1094
+2
778 شعر شهادت حضرت علی اصغر(محســـن کـــــــربـــــــبلایی اصغرم9 اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
926
779 شعر شهادت حضرت علی اصغر(الهی شد اصغرم ز جفا در ره تو فدا روی دست من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
801
780 شعر شهادت حضرت علی اصغر(اگر چه شیر خواره بوده اصغر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
831
+1
781 شعر شهادت حضرت علی اصغر(مگو آب ، مگو آب عمو نیست ، عمو نیست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1175
782 شعر شهادت حضرت علی اصغر(ببینید ببینید گلم رنگ ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
5481
+33
783 شعر شهادت حضرت علی اصغر(خواهرم زینب ، اصغر بخواب است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1999
+11
784 شعر شهادت حضرت علی اصغر(ششماهه‌ بود و رنگ‌ جمالش‌ پریده‌ بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1049
--1
785 شعر مدح حضرت علی اصغر(حسين آمد به ميدان و ، علي اصغر در آغوشش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6259
+19
786 شعر مدح حضرت علی اصغر(ضامن شدم بر مادرش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1358
--1
787 شعر مدح حضرت علی اصغر(مگو آب ، مگو آب - عمو نيست ، عمو نيست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1036
--1
788 شعر مدح حضرت علی اصغر(اي لاله ي خاموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1054
+1
789 شعر مدح حضرت علی اصغر(پرپر اينگونه مزن ، بر روي دستم پسرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1041
+1
790 شعر مدح حضرت علی اصغر(خون شده چشم سقا از روی آب خجالت می باره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
959
791 شعر روضه ی حضرت علی اصغر(گریه کمتر کن مادرت زاره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
958
+1
792 شعر روضه ی حضرت علی اصغر(آقا بيا که دلم غرق ماتم است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
852
793 شعرمصیبت حضرتعلیاصغر(بر سینه مزن چنگ که تاثیر ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
888
794 شعر مدح علی اصغر(از حـــرم آمد بــرون قافلـــه ســالار عشـــق) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
964
795 شعر مدح علی اصغر(باغ مي سوزد در آتش اي دريغا آب نيست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1315
796 شعر مدح حضرت علی اصغر(اي که گرفتي به دوش بار غم و بار عشق) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
948
+1
797 شعر مدح حضرت علی اصغر(سپهر دیده ی حاجت به سوی او دارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
864
+2
798 شعر شهادت حضرت علی اصغر(ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1186
+4
799 شعر شهادت علی اصغر(جوشید خونم از دل و شد دیده باز، تر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
869
+1
800 اشعار سینه زنی شهادت حضرت علی اصغر( ع) (لالایی گلم لالا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6593
+11