مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت زینب کبری (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 حضرت زهرا خودش آئینه دار زینب است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
جعفر ابوالفتحی
5796
+1
252 نوحه برای پانزدهم رجب شهادت حضرت زینب (س) - (امشب زینب شود مهمان مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4487
+5
253 نوحه جانسوز حضرت زینب (س) - (فلک بر عمة سادات، جسارت کِی رَوا باشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
5507
+2
254 بحر طویل وفات حضرت زینب کبری (س) - (کوفه شهری است پر از فتنه و آشوب و بلا صحنه ای از کرب و بلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3925
+2
255 شعر زبانحال حضرت زینب(س)(آنکه کرده صبر در کوی غریبستان منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4402
+1
256 شعر شهادت حضرت زینب(س)(روشن گرست ناله ی پشت شرارها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4447
+2
257 شعر شهادت حضرت زینب(س)(چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
6068
+12
258 شعر شهادت حضرت زینب(س)(غريبه گان مُرُوَت حيا نمي كردند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3904
259 شعر شهادت حضرت زینب(س)(رنگ غربت به سر موي سپيدم افتاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4423
+1
260 شعر شهادت حضرت زینب(س)(غم مرا همه با طعنه چاره می کردند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4078
--1
261 شعر شهادت حضرت زینب(س)(يك سال ميشود كه تو هم پر كشيده اي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
5136
262 شعر وفات حضرت زینب(س)(یکسال و نیم مانده غمت در گلوی من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4699
+6
263 مدح حضرت زینب(س)(و قبل از اینکه مرا هم از این سرا ببرید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4384
+1
264 شعر شهادت حضرت زینب(س)(امشب به سبک کرب و بلا گریه می کنیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4272
+3
265 شعر شهادت حضرت زینب(س)(یک سال می شود که تو هم پر کشیده‌ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3519
+1
266 مدح و مصائب حضرت زینب(س)-(تو نوری و خورشید هم خاکستر توست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
 علی اکبر لطیفیان
4091
267 شعر وفات و مصائب حضرت زینب(س)(زینبم یار آشنای توام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3180
+1
268 شعر شهادت حضرت زینب کبری(س)(در این حماسه،شکوهِ زنی پدیدار است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3549
+3
269 شعر شهادت حضرت زینب(س)(راهی نشانمان بده حالا که آمدیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3716
+1
270 شعر شهادت حضرت زینب(س)(در زمین و آسمان ها بی نظیری عمه جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3487
271 شعر شهادت حضرت زینب(س)(خانۀ مولاست امشب جنّة الاعلای دیگر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3016
272 شعر شهادت حضرت زینب(س)(امشب غزلی رها نوشتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4133
273 شعر وفات حضرت زینب(س)(مي گه برداريد دلا رو،تا با هم بريم بريم زيارت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3496
+1
274 شعر وفات حضرت زینب(س)(لب تشنه ام و ذکر سبو می گیرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3542
275 شعر وفات حضرت زینب(س)(زینبم ، اسطوره ام مهر و وفا را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3908
+1
276 شعر وفات حضرت زینب(س) -( با دست بسته است ولی دست بسته نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مجید تال
4362
277 شعر وفات حضرت زینب(س)(غالباً آن گذری که خطرش بیشتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3885
278 شعر وفات حضرت زینب(س)(هرچه زدند شوکتِ من کم نشد حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3232
+1
279 شعر وفات حضرت زینب(س)(در میان آفرینش شاهکاری زینبی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4491
+5
280 شعر وفات حضرت زینب(س)(امشب از میکده غیب رسیده‌است پیامی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3817
+2
281 شعر وفات حضرت زینب(س)(عالمی گمگشته کوی وفای زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3017
282 شعر وفات حضرت زینب(س)(دلی پر خون برایش مانده و چشمان تر زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2680
283 شعر وفات حضرت زینب(س)(چه كنم؟ تقدیم به دل خونین زینب س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3479
284 شعر نذر حضرت زینب(س)(بار سنگین فراق عشق، پیرت کرده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3527
+1
285 شعر وفات حضرت زینب(س)(بعد از قتال خامس آل عبا،حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3607
+2
286 شعر محکومیت تهدید به تخریب حرم عمه سادات(س)( این قاسطین که قلب شما را شکسته اند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3349
+3
287 شعر وفات حضرت زینب(س)(ما روضه دار روضهء رضوان زینبیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3343
+1
288 نوحه شهادت حضرت زينب (س) ( در ماتم زینب همه‌جا گشته قیامت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2819
289 نوحه شهادت حضرت زينب (س) ( شهــادت زینــب کبـراست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3270
+2
290 نوحه وفات حضرت زینب(س) - (یا حسین بـا پاره‌ پاره پیکـرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3695
+1
291 اشعار وفات حضرت زینب از میثم - ( تو کیستی؟ حقیقت زهرای اطهری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4060
+4
292 شعر مدح و مصیبت حضرت زیتب مناسب برای وفات عقیله بنی هاشم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2574
293 شعر مدح حضرت زينب از سازگار - (روی حسین، مهر دل‌آرای زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3157
+1
294 شعر مدح و مصيبت حضرت زينب( س) ( روشن گر است نالهٔ پشت شرارها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3099
295 شعر مدح و مصيبت حضرت زينب( س) ( مستوره پاک پرده شب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3061
296 شعر مدح حضرت زينب( س) ( الا که مقدم تو مژده ی سعادت داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3630
297 شعر روضه طفلان زینب(دست حق بر سرمن بی تو سایه ندارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2692
--1
298 شعر روضه حضرت زینب(شده یه دشت پر ستاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3168
+1
299 شعر روضه حضرت زینب(ای در تو صفات مصطفی یا زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2559
300 شعر روضه حضرت زینب(صبح ازل طلیعه ایام زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2640
+1