مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام زین العابدین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 خطبه امام سجاد(ع) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
787