مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مقتل امام حسن (ع) -(نزدیک بود فتنه ای به پا شود که ابن عباس جلو رفت و ) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)
24
2 مقتل امام حسن(ع) -(بعد از آنکه امام حسن(ع)چشم از دنیا فرو بست،امام حسین(ع)برادر را ) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)
25
3 مقتل امام حسن (ع) -(زمانی که لحظه شهادت امام حسن(ع) نزدیک شد.آن حضرت برادرش حسین(ع) را طلب کرد و ) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)
21
4 مقتل امام حسن(ع) -(معاویه برای جَعده،دختر اشعث بن قیس، پیغام فرستاد که) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)
20
5 اهانت مرد شامی به امام حسن مجتبی (ع) -(مردی شامی امام حسن علیه السلام را دید در حالی که آن حضرت سوار بر مرکب بود) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)
37
6 با نوای میثم مطیعی مواعظ مهم امام حسن مجتبی (علیه السلام) در ساعات پایانی عمر -(از جنادة بن أبى اميه حديث كند كه گفت:وارد شدم بر حسن بن على عليه السّلام) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن مجتبی (ع)
27