مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مقنل امام حسن عسکری -(پس آن آقا زاده آن قدح آب جوشانیده با مصطکى را گرفت به دست خویش و ) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام
25
2 مقتل امام حسن عسکری(ع) -(ابو سهل گوید که: عقید گفت من داخل شدم به جهت پیدا کردن آن طفل ناگاه...) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام
77
3 مقتل امام حسن عسکری -(ابو سهل گفت که:داخل شدم بر امام حسن عسکرى(ع)در مرضى که) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام
44
4 روایت از امام حسن عسکری(ع) -(امام عسكرى(ع): دو خصلت است كه) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام
22
5 مقتل امام حسن عسکری(ع) -(خلیفه نحریر خادم را بر او موکل گردانید که بر احوال او مطلع باشدتا) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام
119
6 مقتل امام حسن عسکری -(به خـدا سوگنـد در هنگـام وفـات حسن بن علی،حـالتی بر خلیفه و دیگران عارض شد من گمان نداشـتم که) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام حسن عسکری علیه السلام
32