مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 نوحه حضرت زهرا (س) -(به رویِ چشمانِ فرشتگان خاکَت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
امیر عباسی
38
+1
2 زمینه حضرت زهرا (س) -( شد نوحه‌ گرِ تو،چشمِ تَرِ حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
امیر عباسی
31
3 شهادت حضرت زهرا(س) -(اثری کاش که برآه دل ما بخشند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
18
4 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(جبریل برده فیض زگفت وشنودتو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
16
5 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
6 شهادت حضرت زهرا(س) -(آن شب که شب غسل تن زهرا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
12
7 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(ماقطره ایم وجزشما دریا نداریم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
10
8 مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) -(آتش افتاده به جان همه اما چه شده؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
11
9 مصیبت حضرت زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
12
10 شهادت حضرت زهرا(س) -(به صوت حجازی بخوان ای بلال) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
13
11 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(چون من گل غم جوانه دارد ؟هرگز) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
9
12 شهادت حضرت زهرا(س) -(ای گل یاسین گل باغ عفاف) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
10
13 (غزل)می سوزد این فلک همه از سوز آه من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
75
+3
14 (غزل)ای پرستوی علی گو چه شده بال و پرت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
84
+2
15 (غزل)همدم کسی به مثل تو پیدا نمی شود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
73
+2
16 (غزل)از حال زار تو شدم آشفته تر مرو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
71
+2
17 (مثنوی)چشم گشا یاور بیمار من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
83
+2
18 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(جای آتش، شمع گر سوسو بگیرد بهتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی
68
+1
19 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(ببار ، اشک ، به رنگ سیاهِ پرچم ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
64
20 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(حزنی عجیب شادی ما را خراب کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مجتبی قاسمی
60
21 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(شبیه باد وقتی یاس پرپر را نمی فهمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محسن ناصحی
55
+1
22 حضرت زهرا(س)شهادت -(رفتی و پناه عالمیْنت میسوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه عاطفی
52
23 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(غم می‌وزید شادیِ ما مختصر کُنَد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
57
24 حضرت زهرا(س)شهادت -(نسيم آرامتر خوابيده بانو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
58
25 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(جانان علیست...فاطمه...یک امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مجتبی شجاع
49
26 حضرت زهرا(س)شهادت -(کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اعظم سعادتمند
51
27 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(منم یهودیِ این شهر ، شهرِ بی دردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
52
28 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(تو حیدری به تو چشمان تر نمی آید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین ایزدی
51
29 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(هر زمان سختی هر مرحله بی حد می شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
58
30 -(این سوز گریه های غریبانه ی علیست -) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
50
31 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(از هر خیابان رد شدم دیدم نوشته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
49
32 حضرت زهرا(س)شهادت -(اینگونه خورشیدی که پشت ابر می ماند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
نجمه پور ملکی
45
33 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(یک درِ چوبی که میسوزد میان شعله ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
53
34 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(به علی قسم به علی قسم که ستارهء سحرم بمان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
60
+1
35 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(چقدر گرم دعایی برای همسایه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
47
36 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(دل فاطمه است دلبر و دلدار ، فاطمه است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
41
37 حضرت زهرا(س)شهادت -(خیبر شکن و خانه نشستن هیهات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد غفورزاده
52
38 فاطمیه -(گیرم غم و مصیبت مان کم نمی شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
54
39 حضرت زهرا(س)شهادت -(میخواست با یک شعر دفتر را بسوزاند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن اسحاقی
59
40 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(همینکه درد زِ چشمِ تو خواب می‌گیرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
69
41 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(سحر دمیده و سجاده ماهتاب ندارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد رضا طالبی
52
42 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(ای تا همیشه مطلع الانوار لبخندت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید محمد جواد شرافت
44
43 حضرت زهرا(س)شهادت -(چو آفتاب رخت را غبار ابر گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مهدی حسینی
54
44 حضرت زهرا(س)شهادت -(چرا اين خطوط، اين حروف الفبا شکسته؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی زارعی
57
45 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(گر پهلویم شکست فدای سرت علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین رضایی
53
46 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(خودت را در میان صحنه محشر تصور کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود یوسفی
67
47 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(درس کرامت پیش او حاتم ببیند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه نعیم امینی
57
+1
48 حضرت زهرا -(شانه ی ضرب دیده اش نگذاشت موی اورا دوباره شانه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
91
+1
49 روضه ی حضرت زهرا -(با درد و غصه سوره ی کوثر شروع شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
64
50 شور / لطمه ـ شهادت حضرت زهرا(س) + سبک -( مهدی كه روز و شب می‌گه وای مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
81