مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( مانده بر دوش زمین ، رنج مسیر سفرت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مریم سقلاطونی
2037
+6
202 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( یمار غیر شربت اشک روان نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1639
203 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( به لب آه و به دل خون و به لب اشک بصر دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1954
+1
204 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( شب‌های غربت تو گذشت و سحر نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1881
+2
205 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای تمـام آفـرینش تشنـة اشک شبت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1736
--1
206 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( زمین کربلا تب دارد آیا، یا تو تب داری؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی جهاندار
1581
+2
207 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( هر صبح و ظهر و شام و سحر ضجه میزنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
2084
+1
208 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غم و اندوه و مصیبت همه جا یارش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1663
+1
209 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( سینه ام از کینه خستند قلب بیمارم شکستند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1423
210 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( مثل من هیچ کس در این عالم وسط شعله‌ها امام نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم صرافان
1779
+2
211 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این امامی که چنین سلسله برپادارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2025
+6
212 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گلان وحی، را پرپر که دیده؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2031
+2
213 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( با ما بگو زتسویه ی بی مرامها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
هاشم طوسی
1507
214 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( روزی که بسته در غل و زنجیر می شدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مسعود یوسف پور
1614
+2
215 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گرچه سوز زهرآبم کرده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا شریف
1824
+1
216 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ازگلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1595
+4
217 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( چو گل در بستر خون دیدم او را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1512
+2
218 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آن که نورش بر خلائق یکّه و ممتاز بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1260
+3
219 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( می برد امّا به روی ناقۀ عریان چرا؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1571
+3
220 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به اورنگ ولا مظهر سبحان سجاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1253
221 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( جماعت من سلیل مصطفایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1090
222 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این کریمی است که دشمن همه شرمندۀ او است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1043
+1
223 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( کسی گُل را به چشم تر نبوسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1501
+3
224 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نه تنها ناله اهل زمین بر آسمان باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
957
225 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( امام عابدین منم – سید ساجدین منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1161
+2
226 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من که گریان در شهر و صحرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1415
227 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به قدرت سنگ را لعل بدخشان ساخته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
883
--2
228 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( داغی نشانده بر جگرت، یاد کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمدرضا رضایی
1359
+3
229 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غـم بـا ارادۀ تــو زمینگیـر می‌شـود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1081
+1
230 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( من آن گلم که خفته به خون باغبان من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1306
+1
231 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( مدينه خاطر افسرده ما را تسلاّ كن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حافظی
1237
--1
232 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای چشمه ی روان شده از خون لاله ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
950
233 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( ای دعـا گشتـه دعـا بـا نفـس روح‌ فزایت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1085
234 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من از این مردم بی عار بدم می‌آید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1487
+3
235 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( از هر طرف رفتم غمی آمد به جانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1014
+2
236 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکمتی بود که بیمار شوی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1078
+1
237 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( زهر اشکی شد و کانون دعا را سوزاند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
1551
+2
238 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غمگین تر از پاییزم و ابر بهارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
1823
+1
239 امام سجاد(ع) -( در شام و کوفه قافله سالار عشقم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
14
240 امام سجاد(ع) -( الهی الهی – بر من و بر تقدیرم – گریه کند زنجیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
21
241 امام سجاد(ع) -( بــا دل شـکسته – خـســته تر ز خسته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
23
242 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بین نماز ، وقت دعا گریه می كنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1697
+3
243 زمینه پنجم امام سجاد (ع) -( می شینه آه غربت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
14
244 زمزمه چهارم امام سجاد (ع) -( دم به دم آقا ـ بارون عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
10
245 شعر عاشورایی برای امام سجاد (ع) -( دل اهل حرم ، آتش گرفته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
246 مجلس بیست و سوم هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
32
247 مجلس بیستم شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
29
248 مجلس چهل و هفتم: شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
121
249 نوحه امام سجاد (ع) -( از غم کربلا رسیده جانم به لب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
روح اله گائینی
48
250 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( من امام ساجدینم ای مدینه دل غمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2557
+5