مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر روضه امام سجاد(ع) -( منكه عمري در تب و تاب مرارت سوختم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
2441
+6
202 دانلود سبک زمینه امام سجاد(ع) -( عمرم سر شد، غرق در گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
3008
+7
203 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( تو شام پر غصه دستام که می‌لرزید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
3568
+2
204 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکم از بالا برایم آمده تب داشتن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
شهاب الدین خالقی
1905
+2
205 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( مانده بر دوش زمین ، رنج مسیر سفرت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مریم سقلاطونی
2113
+6
206 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( یمار غیر شربت اشک روان نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1693
207 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( به لب آه و به دل خون و به لب اشک بصر دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1991
+1
208 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( شب‌های غربت تو گذشت و سحر نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1908
+2
209 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای تمـام آفـرینش تشنـة اشک شبت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1785
--1
210 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( زمین کربلا تب دارد آیا، یا تو تب داری؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی جهاندار
1621
+2
211 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( هر صبح و ظهر و شام و سحر ضجه میزنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
2150
+1
212 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غم و اندوه و مصیبت همه جا یارش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1731
+1
213 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( سینه ام از کینه خستند قلب بیمارم شکستند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1458
+1
214 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( مثل من هیچ کس در این عالم وسط شعله‌ها امام نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم صرافان
1817
+2
215 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این امامی که چنین سلسله برپادارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2097
+6
216 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گلان وحی، را پرپر که دیده؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2127
+2
217 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( با ما بگو زتسویه ی بی مرامها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
هاشم طوسی
1557
+1
218 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( روزی که بسته در غل و زنجیر می شدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مسعود یوسف پور
1654
+2
219 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گرچه سوز زهرآبم کرده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا شریف
1873
+1
220 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ازگلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1633
+4
221 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( چو گل در بستر خون دیدم او را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1559
+2
222 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آن که نورش بر خلائق یکّه و ممتاز بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1303
+3
223 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( می برد امّا به روی ناقۀ عریان چرا؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1689
+3
224 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به اورنگ ولا مظهر سبحان سجاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1315
225 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( جماعت من سلیل مصطفایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1116
226 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این کریمی است که دشمن همه شرمندۀ او است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1064
+1
227 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( کسی گُل را به چشم تر نبوسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1699
+3
228 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نه تنها ناله اهل زمین بر آسمان باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
979
229 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( امام عابدین منم – سید ساجدین منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1200
+2
230 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من که گریان در شهر و صحرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1570
231 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به قدرت سنگ را لعل بدخشان ساخته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
920
--2
232 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( داغی نشانده بر جگرت، یاد کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمدرضا رضایی
1396
+3
233 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غـم بـا ارادۀ تــو زمینگیـر می‌شـود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1107
+1
234 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( من آن گلم که خفته به خون باغبان من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1408
+1
235 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( مدينه خاطر افسرده ما را تسلاّ كن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حافظی
1279
--1
236 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای چشمه ی روان شده از خون لاله ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
976
237 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( ای دعـا گشتـه دعـا بـا نفـس روح‌ فزایت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1108
238 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من از این مردم بی عار بدم می‌آید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1739
+3
239 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( از هر طرف رفتم غمی آمد به جانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1116
+2
240 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکمتی بود که بیمار شوی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1106
+1
241 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( زهر اشکی شد و کانون دعا را سوزاند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
1577
+2
242 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غمگین تر از پاییزم و ابر بهارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
1854
+1
243 امام سجاد(ع) -( در شام و کوفه قافله سالار عشقم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
15
244 امام سجاد(ع) -( الهی الهی – بر من و بر تقدیرم – گریه کند زنجیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
21
245 امام سجاد(ع) -( بــا دل شـکسته – خـســته تر ز خسته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
23
246 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بین نماز ، وقت دعا گریه می كنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1725
+3
247 زمینه پنجم امام سجاد (ع) -( می شینه آه غربت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
14
248 زمزمه چهارم امام سجاد (ع) -( دم به دم آقا ـ بارون عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
10
249 شعر عاشورایی برای امام سجاد (ع) -( دل اهل حرم ، آتش گرفته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
250 مجلس بیست و سوم هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
40