مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر شهادت امام جواد(ع) -( نه تنها اين دل ما بر جواد ابن رضا سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1810
+1
152 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یارب از کینه همسر جگرم می سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2135
+3
153 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دل افسرده ام با غم قرين است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1732
154 شعر شهادت امام جواد(ع) -( چو لاله خونجگر شد از زهرجفا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1618
155 شعر شهادت امام جواد(ع) -( باز هم قافیه ها سوز و نوایی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حبیب باقرزاده
1906
+1
156 شعر شهادت امام جواد(ع) -( "مرده" آنکس به پابوس سرایت نرسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2324
157 شعر شهادت امام جواد(ع) -( نشسته است ببیند چگونه خواهد خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا دین پرور
1876
158 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ز بس غم در دل خود روز و شب داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1971
--1
159 شعر شهادت امام جواد(ع) -( بی نـوایم من نـوایم می دهی؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2271
+1
160 مجلس پنجاه و دوم: شهادت امام جواد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
23
161 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اگر دینی ست باقی در جهان بی شبهه دین توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا قزوه
2181
--3
162 شعر شهادت امام جواد(ع) -( وقت رفتن به کنارت پدری می خواهی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی حسینی
2498
+3
163 شعر شهادت امام جواد(ع) -( باز هم غیرت کبوترها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید قاسمی
2590
164 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در راه رسیدن به تو دل از نفس افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مرضیه عاطفی
1837
--1
165 شعر شهادت امام جواد(ع) -( زهرش اثر کرد و گرفت از تو توان را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد فردوسی
2368
+2
166 گوشه ای از کرامات حضرت جواد الائمه (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2613
+2
167 غزل مصیبت حضرت امام جواد (ع) -( چشم در چشم تو می دوزد و بد می خندد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن کردی
2123
+1
168 دانلود سبک شهادت امام جواد(ع) -( دستای خورشید رو به آسمونه داره نوای غریبی می خونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجتبی دسترنج
2618
+5
169 دانلود سبک شور شهادت امام جواد(ع) -( تا کاظمین ، پر می زنه مرغ سینه ، کنار گنبد می شینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد حسن قمی
2933
+6
170 شعر دودمه شهادت امام جواد(ع) -( به تسلای دل فاطمه که صاحب عزاست شیعه هم درد رضاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4254
+10
171 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ببین صیاد بالش را شکسته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2154
+3
172 شعر شهادت امام جواد(ع) -( تكان گریه ی سختی به شانه ها دادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید قاسمی
1954
+1
173 شعر شهادت امام جواد -( آن روز کاظمین چو بازار شام شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
عباس احمدی
2870
+1
174 شعر شهادت امام جواد(ع) -( قدمش ناگهان شتاب گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی زمانیان
3320
+2
175 شعر شهادت امام جواد(ع) -( تشنه ی آب و عاطفه هستی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید قاسمی
2164
+1
176 غزل مصیبت روز و شب شهادت امام جواد (ع) -( باز هم قافیه ها سوز و نوایی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حبیب باقرزاده
2490
+3
177 زمینه شهادت حضرت امام جواد الائمه (ع) با دانلود سبک -( گوشه حجره داره نفس نفس ميزنه جووني كه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر حسن سالاروند
2321
+3
178 متن زمینه شهادت امام جواد (ع) به همراه سبک -( با چش ترم گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
2450
+2
179 متن و سبک نوحه شهادت حضرت جواد الائمه -( می ریزد ز سوز غربت روی خاک حجره ام اشک روانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
2453
+1
180 غزلی برای شهادت امام جواد از رضا رسولی -( سیه پوش غم تو جان و تن شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسولی
1883
181 دانلود متن و سبک نوحه واحد شهادت آقا امام جواد الائمه (ع) -( شدی پرپر گل طاها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسولی
3543
+9
182 دانلود نوحه واحد سینه زنی برا شب شهادت امام جواد (ع) از رضا رسولی -( از ازل منم زیر دین تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسولی
5677
+14
183 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دست و دل باز از سر و رویش مشخص میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا خاکساری
1654
+3
184 شعر شهادت امام جواد(ع) -( خواهر نداشتم که پرستاری ام کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
2690
+4
185 شعر شهادت امام جواد(ع) -( شرار زهر قاتل سر زند از جسم و از جانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2084
186 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ناله وا جگر نزن اینقدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
 علی اکبر لطیفیان
3413
+8
187 شعر شهادت امام جواد(ع) -( شب نشينان فلك چشم ترش را ديدند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1771
+1
188 دانلود سبک زمینه شهادت امام جواد(ع) -( جان ِ هر دو عالم فدای روی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2033
+6
189 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( شاه مُلک ِ قضا ادرکنی نور چشم رضا ادرکنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2032
+2
190 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( مسموم زهر ظلم و جفایم غریب بغداد ، ابن الرضایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1698
191 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( ارض و سما پر از ، سوز آه من شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1943
+1
192 دانلود سبک واحد شهادت امام جواد(ع) -( زمین و زمان با دلی سوزان ، بی قرار ِ ابنُ الرّضا شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2093
+3
193 دانلود سبک زمینه شهادت امام جواد(ع) -( بارم ای سبط طاها ، افتاده در رَه ِ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1876
+1
194 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای چشم هایت مرهم دلها ، پیش تو باید خون جگر آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن کاویانی
1659
+1
195 شعر شهادت امام جواد(ع) -( قاتلت آشناست واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
1977
+3
196 دانلود سبک زمینه شهادت امام جواد -( میزد جوون امام رضا میون حجره دست و پا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2138
+2
197 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( نور الهدایی ابن الرّضایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2626
+1
198 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( جوادُ الائمّه ابن الرضایی قتیلِ فتنه و ظلم و جفایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1782
+1
199 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در این قبیله که سن کم و زیاد یکی ست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حمیدرضا کامرانی
2674
+4
200 شعر شهادت امام جواد(ع) -( «تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد سهرابی
1990
+1