مطالب صفحه اختصاصی اشعار سید محسن حسینی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) به سبک این همه نازک خیالی افتخاری -( هم علمدار تو هستم ـ هم گرفتار تو هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
4292
+16
2 زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) -( من غرق در احساسم اي مشک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1641
+2
3 زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) -( ماه عـالـم آرا ـ اي عزيز زهرا - تو بيا تماشا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1446
+3
4 نوحه شهادت حضرت عباس (ع) -( مانده روي زمين تمام هستم حسين ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
2010
+3
5 شهادت حضرت عباس (ع) -( علمدار توام گرفتار توام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1513
+3
6 زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) -( مشک طفلان مشک طفلان هستي مرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1297
7 زباتحال شهادت حضرت عباس (س) -( ای علقمه من ماه ام البنین هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1302
+1
8 ربانحال شهادت حضرت ابوالفضل (ع) -( ای قبله من روی تو ای شام قدرم موی تو محراب من ابروی تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1419
+1
9 زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) -( بر دامن زهرا چکیده اشکم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1078
10 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( تو هستي کودک کفن پوشم علي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
1080
+1
11 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( علي جان ـ علي جان اي بلبل سـر مستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
958
+2
12 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( من غريبـم تويـي تمـام هستم علي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
877
13 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( اي آخرين يارم علي جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
1067
+2
14 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( غـنـچـه خـزانــم ـ طـفــل بـي زبـانــم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
935
15 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( آسمانم را سـتاره ـ اي عزيز شـير و خواره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
819
16 نوحه شهادت حضرت غلی اصغر (س) -( من را تماشا کن تو ای طفل تماشایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
810
+1
17 نوحه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( گردون کندبرغربتم نظاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
827
18 زمزمه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( ای کودک خاموش من ای زینت آغوش من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
805
+1
19 زمزمه شهادت حضزت علی اصغر (س) -( ای آخرین یارمن دوچشم خوواکن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
779
20 نوحه شهادت حضرت غلی اصغر (ع) -( به آسمان عشقم هستی ستاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید-محسن-حسینی
799
21 زبانحال شهادت طفلان زینب (س) -( اي قـــرار زيـنـب ـ اي نـگـــار زيـنـب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید-محسن-حسینی
975
22 نوحه شهادت رقیه سادات -( با ا شک دانه دانه کردم چراغان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
1020
+2
23 واحد شهادت حضرت رقیه (س) -( ویرانه من امشب بودتماشائی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
1006
+2
24 نوحه شهادت رقیه سادات -( ای میهمان ازمن نشان گرفتی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
764
25 زمزمه شهادت رقیه سادات -( اي همه دنيـا و دينـم ـ کـرده اي ويـران نشينم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
785
+1
26 نوحه شهادت رقیه سادات -( شـام فـراق مـن سـر آمـد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
1053
27 زمزمه شهادت رقیه سادات -( عمه ببين از سـفر آمـده مهمان من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
918
28 زمزمه شهادت رقیه سادات -( اشـگ مـن چـو بـاران ـ مي چکد به دامان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
816
29 نوحه شهادت حضرت رقیه -( آمده امشب کنج ويرانه ميهمانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
904
+1
30 نوحه شهادت رقیه سادات -( میهمان امشب نشسته به روی دامانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
850
31 زمزمه شهادت رقیه سادات -( اومده طبیب دردم – کنج ویران سجده کردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید-محسن-حسینی
736
32 نوحه شهادت مسلم بن عقیل -( میهمان کوفیانم که سر به دیوار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
630
33 نوحه شهادت مسلم بن عقیل -( اي همه هستم نيمه شب هستم سر بديوار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
678
34 نوحه شهادت مسلم بن عقیل -( حسين جان ـ حسين جان مهمان سرگردانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
727
+3
35 نوحه طفلان مسلم -( خزان شد ـ خزان شد گلهاي باغ مسلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
762
36 زبانحال مسلم بن عقیل -( ازمکه رسدبوي توامشب به مشامم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
1001
--1
37 زبانحال مسلم بن عقیل -( من مهمانم من مهمانم در کوچه ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
534
+1
38 نوحه شهادت مسلم بن عقیل -( برغربتم می گرید ماه وستاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
653
39 زبانحال مسلم بن عقیل -( شدهردودستم بسته با تا رگیسویت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
623
40 زبانحال طفلان مسلم -( ما خسته ترازخسته ایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
699
41 زبانحال طفلان مسلم -( شا م فراق ما سحرندا رد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
552
42 نوحه شهادت مسلم بن عقیل -( ای تنها ا میرم مردم ازتنهائی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
492
+1
43 زمینه شهادت مسلم بن عقیل -( من سرا پا رنج و دردم ـ کرده عشقت کوچه گردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
608
44 نوحه شهادت مسلم بن عقیل -( حسين جان مي رسد ز مکه بوي تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
سید-محسن-حسینی
495
45 شهادت حضرت زهرا (س) زمزمه-زبانحال امیرالمومنین (ع) -( گل ارغوانم ، یار قد کمانم ، بی تو بی نشانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید-محسن-حسینی
3980
+5
46 شهادت حضرت زهرا (س) زمزمه -( من خسته تر از خسته ام ، بار سفر را بسته ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید-محسن-حسینی
3364
+2
47 شهادت حضرت زهرا (س) زمزمه (به سبک من خسته تر از خسته ام) -( دیدم كه شد نقش زمین ، یاس امیرالمونین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید-محسن-حسینی
3272
+4
48 زمزمه برای شام غریبان -( حال پریشان را ، بیابان را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
سید-محسن-حسینی
24
49 دانلودمتن وسبک نوحه حضرت ابالفضل العباس -( علقمه دیدن دارد از قطره های اشکت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سید-محسن-حسینی
1354
+2
50 دانلودمتن وسبک نوحه حضرت علی اکبر -( چه دیدنی می‌باشد خسوف ماه خیمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
سید-محسن-حسینی
1347
+2