شنبه 21 دی 98

لباس تعزیه

ابعاد: *

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پیشانی بند مخمل

ابعاد: 24*5

قیمت : 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی

چکمه برای تعزیه

ابعاد: *

قیمت : 122,000 تومان

توضیحات تکمیلی

شمشیر برای تعزیه

ابعاد: *

قیمت : 124,000 تومان

توضیحات تکمیلی

خنجر برای تعزیه

ابعاد: *

قیمت : 122,000 تومان

توضیحات تکمیلی