شعر منتخب امروز

شعر حضرت علی اصغر(بس کن رباب نیمه ای از شب گذشته است) ادامه شعر منتخب