شعر منتخب امروز

شعر حضرت ام البنین(س)-(خبر رسیده قافله و چشم های تر دارد) ادامه شعر منتخب