شعر منتخب امروز

غزل مرثیه ی حسینی -(پای غم تو آه ، خداهم گریسته) ادامه شعر منتخب