شعر منتخب امروز

پیش ارباب،روبروی ضریح...
چند باری صدا کنید مرا
کربلا رفته ها دلم تنگ است!
جان زینب دعا کنید م

ادامه شعر منتخب