شعر منتخب امروز

شعر شهادت حضرت زهرا(س) -(کنج بستر مانده ای بال و پرت را بسته ای ) ادامه شعر منتخب