نخل بی سر (3)

توضیحات بیشتر

اثر محمدرضا سروری شاعر خوزستانی