جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1242 تعداد کل سبک ها : 1176 تعدا بازدید از پروفایل : 23,861 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,076,668
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 937 تعداد کل سبک ها : 616 تعدا بازدید از پروفایل : 6,069 تعداد کلیک بر روی اشعار : 140,768
تعداد کل اشعار : 936 تعداد کل سبک ها : 130 تعدا بازدید از پروفایل : 28,210 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,178,301
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 885 تعداد کل سبک ها : 148 تعدا بازدید از پروفایل : 7,953 تعداد کلیک بر روی اشعار : 313,260
تعداد کل اشعار : 879 تعداد کل سبک ها : 330 تعدا بازدید از پروفایل : 5,566 تعداد کلیک بر روی اشعار : 710,510
تعداد کل اشعار : 836 تعداد کل سبک ها : 64 تعدا بازدید از پروفایل : 38,326 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,551,073
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 707 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 9,469 تعداد کلیک بر روی اشعار : 308,428
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 628 تعداد کل سبک ها : 19 تعدا بازدید از پروفایل : 5,674 تعداد کلیک بر روی اشعار : 780,663
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 8,661 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,206,284
تعداد کل اشعار : 509 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 13,343 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,303,137
تعداد کل اشعار : 501 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 10,000 تعداد کلیک بر روی اشعار : 531,091
تعداد کل اشعار : 494 تعداد کل سبک ها : 209 تعدا بازدید از پروفایل : 4,797 تعداد کلیک بر روی اشعار : 254,664
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 451 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 7,459 تعداد کلیک بر روی اشعار : 769,750
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 447 تعداد کل سبک ها : 73 تعدا بازدید از پروفایل : 10,058 تعداد کلیک بر روی اشعار : 824,100
تعداد کل اشعار : 423 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 4,133 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,405,468
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 363 تعداد کل سبک ها : 337 تعدا بازدید از پروفایل : 7,716 تعداد کلیک بر روی اشعار : 473,306
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 362 تعداد کل سبک ها : 270 تعدا بازدید از پروفایل : 5,287 تعداد کلیک بر روی اشعار : 245,060
تعداد کل اشعار : 343 تعداد کل سبک ها : 324 تعدا بازدید از پروفایل : 7,897 تعداد کلیک بر روی اشعار : 471,245
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 4,131 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 321 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,405 تعداد کلیک بر روی اشعار : 24,492
تعداد کل اشعار : 311 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 8,597 تعداد کلیک بر روی اشعار : 489,608
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 2,985 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
تعداد کل اشعار : 298 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 5,768 تعداد کلیک بر روی اشعار : 692,406
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 3,990 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 269 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 6,018 تعداد کلیک بر روی اشعار : 275,719
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 253 تعداد کل سبک ها : 92 تعدا بازدید از پروفایل : 3,520 تعداد کلیک بر روی اشعار : 60,544
تعداد کل اشعار : 248 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,109 تعداد کلیک بر روی اشعار : 606,567
تعداد کل اشعار : 246 تعداد کل سبک ها : 243 تعدا بازدید از پروفایل : 1,830 تعداد کلیک بر روی اشعار : 79,284
تعداد کل اشعار : 242 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 5,801 تعداد کلیک بر روی اشعار : 290,771
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 229 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 3,660 تعداد کلیک بر روی اشعار : 384,875
تعداد کل اشعار : 226 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 5,641 تعداد کلیک بر روی اشعار : 340,011
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 224 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 2,850 تعداد کلیک بر روی اشعار : 107,483
تعداد کل اشعار : 221 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 5,515 تعداد کلیک بر روی اشعار : 335,472
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 191 تعداد کل سبک ها : 34 تعدا بازدید از پروفایل : 3,289 تعداد کلیک بر روی اشعار : 113,247
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 6,182 تعداد کلیک بر روی اشعار : 438,542
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 138 تعدا بازدید از پروفایل : 3,666 تعداد کلیک بر روی اشعار : 236,693
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 168 تعداد کل سبک ها : 32 تعدا بازدید از پروفایل : 2,552 تعداد کلیک بر روی اشعار : 303,453
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 166 تعداد کل سبک ها : 47 تعدا بازدید از پروفایل : 3,279 تعداد کلیک بر روی اشعار : 233,568
تعداد کل اشعار : 165 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,217 تعداد کلیک بر روی اشعار : 151,237
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 163 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 2,552 تعداد کلیک بر روی اشعار : 121,694
تعداد کل اشعار : 158 تعداد کل سبک ها : 140 تعدا بازدید از پروفایل : 4,426 تعداد کلیک بر روی اشعار : 252,834
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 154 تعداد کل سبک ها : 20 تعدا بازدید از پروفایل : 2,879 تعداد کلیک بر روی اشعار : 47,313
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 153 تعداد کل سبک ها : 23 تعدا بازدید از پروفایل : 2,860 تعداد کلیک بر روی اشعار : 118,544
تعداد کل اشعار : 152 تعداد کل سبک ها : 36 تعدا بازدید از پروفایل : 2,998 تعداد کلیک بر روی اشعار : 160,271
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 147 تعداد کل سبک ها : 127 تعدا بازدید از پروفایل : 2,625 تعداد کلیک بر روی اشعار : 340,103
تعداد کل اشعار : 137 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 4,893 تعداد کلیک بر روی اشعار : 238,667
تعداد کل اشعار : 133 تعداد کل سبک ها : 42 تعدا بازدید از پروفایل : 5,856 تعداد کلیک بر روی اشعار : 342,792
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,782 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,839
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 67 تعدا بازدید از پروفایل : 4,326 تعداد کلیک بر روی اشعار : 260,020
 محمد مهدی روحی

محمد مهدی روحی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 3,310 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,440