جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1026 تعداد کل سبک ها : 82 تعدا بازدید از پروفایل : 77,154 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,903,172 تعداد دنبال کنندگان: 541 نفر
تعداد کل اشعار : 2275 تعداد کل سبک ها : 2064 تعدا بازدید از پروفایل : 51,100 تعداد کلیک بر روی اشعار : 4,867,828 تعداد دنبال کنندگان: 355 نفر
تعداد کل اشعار : 549 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 34,441 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,643,430 تعداد دنبال کنندگان: 248 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 2286 تعداد کل سبک ها : 1668 تعدا بازدید از پروفایل : 33,984 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,346,522 تعداد دنبال کنندگان: 227 نفر
تعداد کل اشعار : 1791 تعداد کل سبک ها : 563 تعدا بازدید از پروفایل : 63,749 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,381,416 تعداد دنبال کنندگان: 194 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 718 تعداد کل سبک ها : 139 تعدا بازدید از پروفایل : 27,726 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,525,077 تعداد دنبال کنندگان: 157 نفر
تعداد کل اشعار : 727 تعداد کل سبک ها : 15 تعدا بازدید از پروفایل : 32,824 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,050,796 تعداد دنبال کنندگان: 152 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1989 تعداد کل سبک ها : 499 تعدا بازدید از پروفایل : 29,105 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,575,207 تعداد دنبال کنندگان: 152 نفر
تعداد کل اشعار : 277 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 20,361 تعداد کلیک بر روی اشعار : 404,051 تعداد دنبال کنندگان: 139 نفر
تعداد کل اشعار : 90 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 31,936 تعداد کلیک بر روی اشعار : 245,106 تعداد دنبال کنندگان: 119 نفر
تعداد کل اشعار : 476 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 20,180 تعداد کلیک بر روی اشعار : 678,398 تعداد دنبال کنندگان: 113 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 566 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 17,241 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,092,993 تعداد دنبال کنندگان: 106 نفر
تعداد کل اشعار : 103 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 36,685 تعداد کلیک بر روی اشعار : 168,339 تعداد دنبال کنندگان: 101 نفر
تعداد کل اشعار : 645 تعداد کل سبک ها : 624 تعدا بازدید از پروفایل : 10,706 تعداد کلیک بر روی اشعار : 532,645 تعداد دنبال کنندگان: 101 نفر
تعداد کل اشعار : 264 تعداد کل سبک ها : 259 تعدا بازدید از پروفایل : 12,970 تعداد کلیک بر روی اشعار : 140,834 تعداد دنبال کنندگان: 95 نفر
استاد سید رضا موید

استاد سید رضا موید

سکونت : مشهد الرضا (ع)
تعداد کل اشعار : 148 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 32,428 تعداد کلیک بر روی اشعار : 371,811 تعداد دنبال کنندگان: 94 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 1059 تعداد کل سبک ها : 66 تعدا بازدید از پروفایل : 22,842 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,018,173 تعداد دنبال کنندگان: 88 نفر
تعداد کل اشعار : 192 تعداد کل سبک ها : 132 تعدا بازدید از پروفایل : 10,053 تعداد کلیک بر روی اشعار : 344,439 تعداد دنبال کنندگان: 80 نفر
تعداد کل اشعار : 292 تعداد کل سبک ها : 242 تعدا بازدید از پروفایل : 11,088 تعداد کلیک بر روی اشعار : 393,705 تعداد دنبال کنندگان: 79 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 804 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 11,717 تعداد کلیک بر روی اشعار : 518,507 تعداد دنبال کنندگان: 77 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 590 تعداد کل سبک ها : 170 تعدا بازدید از پروفایل : 15,236 تعداد کلیک بر روی اشعار : 268,168 تعداد دنبال کنندگان: 75 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 789 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 15,797 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,167,928 تعداد دنبال کنندگان: 69 نفر
تعداد کل اشعار : 340 تعداد کل سبک ها : 99 تعدا بازدید از پروفایل : 12,922 تعداد کلیک بر روی اشعار : 903,308 تعداد دنبال کنندگان: 67 نفر
تعداد کل اشعار : 1112 تعداد کل سبک ها : 395 تعدا بازدید از پروفایل : 17,789 تعداد کلیک بر روی اشعار : 977,062 تعداد دنبال کنندگان: 67 نفر
تعداد کل اشعار : 90 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 18,452 تعداد کلیک بر روی اشعار : 207,430 تعداد دنبال کنندگان: 66 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 515 تعداد کل سبک ها : 358 تعدا بازدید از پروفایل : 14,970 تعداد کلیک بر روی اشعار : 637,050 تعداد دنبال کنندگان: 62 نفر
تعداد کل اشعار : 147 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 17,358 تعداد کلیک بر روی اشعار : 366,874 تعداد دنبال کنندگان: 58 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 471 تعداد کل سبک ها : 364 تعدا بازدید از پروفایل : 23,047 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,264,491 تعداد دنبال کنندگان: 55 نفر
تعداد کل اشعار : 96 تعداد کل سبک ها : 94 تعدا بازدید از پروفایل : 2,980 تعداد کلیک بر روی اشعار : 104,094 تعداد دنبال کنندگان: 50 نفر
تعداد کل اشعار : 428 تعداد کل سبک ها : 310 تعدا بازدید از پروفایل : 20,727 تعداد کلیک بر روی اشعار : 772,010 تعداد دنبال کنندگان: 49 نفر
تعداد کل اشعار : 149 تعداد کل سبک ها : 27 تعدا بازدید از پروفایل : 9,063 تعداد کلیک بر روی اشعار : 36,480 تعداد دنبال کنندگان: 49 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 315 تعداد کل سبک ها : 53 تعدا بازدید از پروفایل : 9,399 تعداد کلیک بر روی اشعار : 311,530 تعداد دنبال کنندگان: 47 نفر
تعداد کل اشعار : 277 تعداد کل سبک ها : 12 تعدا بازدید از پروفایل : 12,811 تعداد کلیک بر روی اشعار : 517,251 تعداد دنبال کنندگان: 47 نفر
 محسن راحت حق

محسن راحت حق

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 465 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 6,529 تعداد کلیک بر روی اشعار : 164,470 تعداد دنبال کنندگان: 47 نفر
تعداد کل اشعار : 281 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 14,463 تعداد کلیک بر روی اشعار : 505,913 تعداد دنبال کنندگان: 45 نفر
تعداد کل اشعار : 201 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 14,828 تعداد کلیک بر روی اشعار : 631,537 تعداد دنبال کنندگان: 45 نفر
تعداد کل اشعار : 147 تعداد کل سبک ها : 47 تعدا بازدید از پروفایل : 12,504 تعداد کلیک بر روی اشعار : 456,445 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
تعداد کل اشعار : 485 تعداد کل سبک ها : 424 تعدا بازدید از پروفایل : 5,089 تعداد کلیک بر روی اشعار : 4,966 تعداد دنبال کنندگان: 39 نفر
تعداد کل اشعار : 190 تعداد کل سبک ها : 151 تعدا بازدید از پروفایل : 7,293 تعداد کلیک بر روی اشعار : 213,621 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 250 تعداد کل سبک ها : 76 تعدا بازدید از پروفایل : 10,332 تعداد کلیک بر روی اشعار : 453,235 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 17 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 30,636 تعداد کلیک بر روی اشعار : 113,581 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 221 تعداد کل سبک ها : 46 تعدا بازدید از پروفایل : 7,796 تعداد کلیک بر روی اشعار : 115,684 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 67 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 29,244 تعداد کلیک بر روی اشعار : 282,437 تعداد دنبال کنندگان: 37 نفر
تعداد کل اشعار : 378 تعداد کل سبک ها : 87 تعدا بازدید از پروفایل : 10,238 تعداد کلیک بر روی اشعار : 324,012 تعداد دنبال کنندگان: 37 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 401 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,014 تعداد کلیک بر روی اشعار : 200,936 تعداد دنبال کنندگان: 37 نفر
تعداد کل اشعار : 82 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 8,580 تعداد کلیک بر روی اشعار : 211,937 تعداد دنبال کنندگان: 34 نفر
تعداد کل اشعار : 166 تعداد کل سبک ها : 23 تعدا بازدید از پروفایل : 8,386 تعداد کلیک بر روی اشعار : 255,196 تعداد دنبال کنندگان: 34 نفر
تعداد کل اشعار : 334 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 13,856 تعداد کلیک بر روی اشعار : 485,483 تعداد دنبال کنندگان: 34 نفر
تعداد کل اشعار : 559 تعداد کل سبک ها : 210 تعدا بازدید از پروفایل : 11,912 تعداد کلیک بر روی اشعار : 392,519 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
تعداد کل اشعار : 73 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 10,936 تعداد کلیک بر روی اشعار : 169,438 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر