جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 2055 تعداد کل سبک ها : 1952 تعدا بازدید از پروفایل : 30,038 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,393,449 تعداد دنبال کنندگان: 163 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1528 تعداد کل سبک ها : 1071 تعدا بازدید از پروفایل : 11,497 تعداد کلیک بر روی اشعار : 357,414 تعداد دنبال کنندگان: 73 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1204 تعداد کل سبک ها : 260 تعدا بازدید از پروفایل : 12,826 تعداد کلیک بر روی اشعار : 523,150 تعداد دنبال کنندگان: 66 نفر
تعداد کل اشعار : 1171 تعداد کل سبک ها : 256 تعدا بازدید از پروفایل : 35,942 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,369,777 تعداد دنبال کنندگان: 69 نفر
تعداد کل اشعار : 1104 تعداد کل سبک ها : 394 تعدا بازدید از پروفایل : 7,785 تعداد کلیک بر روی اشعار : 839,764 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
تعداد کل اشعار : 878 تعداد کل سبک ها : 69 تعدا بازدید از پروفایل : 49,382 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,755,557 تعداد دنبال کنندگان: 153 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 802 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 12,480 تعداد کلیک بر روی اشعار : 432,618 تعداد دنبال کنندگان: 30 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 706 تعداد کل سبک ها : 28 تعدا بازدید از پروفایل : 7,607 تعداد کلیک بر روی اشعار : 839,461 تعداد دنبال کنندگان: 30 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 633 تعداد کل سبک ها : 120 تعدا بازدید از پروفایل : 13,992 تعداد کلیک بر روی اشعار : 953,668 تعداد دنبال کنندگان: 71 نفر
تعداد کل اشعار : 589 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 14,787 تعداد کلیک بر روی اشعار : 610,169 تعداد دنبال کنندگان: 54 نفر
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 482 تعدا بازدید از پروفایل : 10,028 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,295,809 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
تعداد کل اشعار : 516 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 17,593 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,369,910 تعداد دنبال کنندگان: 77 نفر
تعداد کل اشعار : 510 تعداد کل سبک ها : 210 تعدا بازدید از پروفایل : 5,850 تعداد کلیک بر روی اشعار : 278,920 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 504 تعداد کل سبک ها : 162 تعدا بازدید از پروفایل : 6,859 تعداد کلیک بر روی اشعار : 146,350 تعداد دنبال کنندگان: 48 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 476 تعداد کل سبک ها : 340 تعدا بازدید از پروفایل : 7,207 تعداد کلیک بر روی اشعار : 310,409 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 474 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,171 تعداد کلیک بر روی اشعار : 836,205 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 466 تعداد کل سبک ها : 460 تعدا بازدید از پروفایل : 3,593 تعداد کلیک بر روی اشعار : 169,280 تعداد دنبال کنندگان: 50 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 435 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 11,945 تعداد کلیک بر روی اشعار : 578,635 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
تعداد کل اشعار : 427 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 4,836 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,447,861 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 379 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 9,664 تعداد کلیک بر روی اشعار : 524,854 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
تعداد کل اشعار : 358 تعداد کل سبک ها : 84 تعدا بازدید از پروفایل : 5,137 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,380 تعداد دنبال کنندگان: 14 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 352 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,699 تعداد کلیک بر روی اشعار : 57,122 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 340 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 7,932 تعداد کلیک بر روی اشعار : 324,965 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
تعداد کل اشعار : 333 تعداد کل سبک ها : 265 تعدا بازدید از پروفایل : 10,893 تعداد کلیک بر روی اشعار : 527,155 تعداد دنبال کنندگان: 13 نفر
تعداد کل اشعار : 328 تعداد کل سبک ها : 188 تعدا بازدید از پروفایل : 5,085 تعداد کلیک بر روی اشعار : 124,131 تعداد دنبال کنندگان: 11 نفر
تعداد کل اشعار : 321 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 7,359 تعداد کلیک بر روی اشعار : 727,948 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 312 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,201 تعداد کلیک بر روی اشعار : 143,972 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 3,746 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 253 تعداد کل سبک ها : 49 تعدا بازدید از پروفایل : 4,449 تعداد کلیک بر روی اشعار : 148,968 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 251 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 4,524 تعداد کلیک بر روی اشعار : 421,088 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
تعداد کل اشعار : 251 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,678 تعداد کلیک بر روی اشعار : 631,450 تعداد دنبال کنندگان: 4 نفر
تعداد کل اشعار : 249 تعداد کل سبک ها : 208 تعدا بازدید از پروفایل : 5,002 تعداد کلیک بر روی اشعار : 272,638 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 249 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 7,287 تعداد کلیک بر روی اشعار : 320,214 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 247 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 7,355 تعداد کلیک بر روی اشعار : 365,055 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 245 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 7,032 تعداد کلیک بر روی اشعار : 383,367 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
تعداد کل اشعار : 232 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,033 تعداد کلیک بر روی اشعار : 182,624 تعداد دنبال کنندگان: 9 نفر
تعداد کل اشعار : 204 تعداد کل سبک ها : 170 تعدا بازدید از پروفایل : 5,382 تعداد کلیک بر روی اشعار : 278,621 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 201 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 3,363 تعداد کلیک بر روی اشعار : 335,607 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 200 تعداد کل سبک ها : 196 تعدا بازدید از پروفایل : 2,902 تعداد کلیک بر روی اشعار : 34,763 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 195 تعداد کل سبک ها : 58 تعدا بازدید از پروفایل : 4,407 تعداد کلیک بر روی اشعار : 262,542 تعداد دنبال کنندگان: 13 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 194 تعداد کل سبک ها : 25 تعدا بازدید از پروفایل : 4,464 تعداد کلیک بر روی اشعار : 85,310 تعداد دنبال کنندگان: 21 نفر
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 8,453 تعداد کلیک بر روی اشعار : 488,987 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 185 تعداد کل سبک ها : 162 تعدا بازدید از پروفایل : 8,712 تعداد کلیک بر روی اشعار : 210,508 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 180 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 3,415 تعداد کلیک بر روی اشعار : 152,301 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 175 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 3,588 تعداد کلیک بر روی اشعار : 140,131 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 170 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 6,512 تعداد کلیک بر روی اشعار : 268,631 تعداد دنبال کنندگان: 13 نفر
تعداد کل اشعار : 167 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 6,766 تعداد کلیک بر روی اشعار : 173,621 تعداد دنبال کنندگان: 35 نفر
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 166 تعداد کل سبک ها : 147 تعدا بازدید از پروفایل : 3,255 تعداد کلیک بر روی اشعار : 358,050 تعداد دنبال کنندگان: 8 نفر
تعداد کل اشعار : 164 تعداد کل سبک ها : 82 تعدا بازدید از پروفایل : 1,902 تعداد کلیک بر روی اشعار : 62,700 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
تعداد کل اشعار : 152 تعداد کل سبک ها : 126 تعدا بازدید از پروفایل : 3,177 تعداد کلیک بر روی اشعار : 171,101 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر