جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1732 تعداد کل سبک ها : 1636 تعدا بازدید از پروفایل : 26,516 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,219,501 تعداد دنبال کنندگان: 78 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1280 تعداد کل سبک ها : 878 تعدا بازدید از پروفایل : 8,644 تعداد کلیک بر روی اشعار : 239,371 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1053 تعداد کل سبک ها : 197 تعدا بازدید از پروفایل : 10,299 تعداد کلیک بر روی اشعار : 408,211 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
تعداد کل اشعار : 1031 تعداد کل سبک ها : 164 تعدا بازدید از پروفایل : 31,789 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,258,313 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 1010 تعداد کل سبک ها : 366 تعدا بازدید از پروفایل : 6,678 تعداد کلیک بر روی اشعار : 765,806 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
تعداد کل اشعار : 850 تعداد کل سبک ها : 67 تعدا بازدید از پروفایل : 43,377 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,639,924 تعداد دنبال کنندگان: 90 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 775 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 11,288 تعداد کلیک بر روی اشعار : 368,025 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 662 تعداد کل سبک ها : 20 تعدا بازدید از پروفایل : 6,721 تعداد کلیک بر روی اشعار : 817,332 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 556 تعداد کل سبک ها : 98 تعدا بازدید از پروفایل : 11,837 تعداد کلیک بر روی اشعار : 875,093 تعداد دنبال کنندگان: 39 نفر
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 9,404 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,206,284 تعداد دنبال کنندگان: 8 نفر
تعداد کل اشعار : 535 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 12,351 تعداد کلیک بر روی اشعار : 568,262 تعداد دنبال کنندگان: 32 نفر
تعداد کل اشعار : 511 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 15,599 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,330,066 تعداد دنبال کنندگان: 49 نفر
تعداد کل اشعار : 502 تعداد کل سبک ها : 210 تعدا بازدید از پروفایل : 5,395 تعداد کلیک بر روی اشعار : 268,565 تعداد دنبال کنندگان: 8 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 459 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 8,313 تعداد کلیک بر روی اشعار : 809,031 تعداد دنبال کنندگان: 29 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 438 تعداد کل سبک ها : 314 تعدا بازدید از پروفایل : 6,220 تعداد کلیک بر روی اشعار : 277,885 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
تعداد کل اشعار : 423 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 4,518 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,405,468 تعداد دنبال کنندگان: 2 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 398 تعداد کل سبک ها : 350 تعدا بازدید از پروفایل : 9,180 تعداد کلیک بر روی اشعار : 532,836 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
تعداد کل اشعار : 354 تعداد کل سبک ها : 335 تعدا بازدید از پروفایل : 8,854 تعداد کلیک بر روی اشعار : 491,227 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 351 تعداد کل سبک ها : 155 تعدا بازدید از پروفایل : 4,483 تعداد کلیک بر روی اشعار : 87,406 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 4,666 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523 تعداد دنبال کنندگان: 8 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 338 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,152 تعداد کلیک بر روی اشعار : 44,056 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 332 تعداد کل سبک ها : 326 تعدا بازدید از پروفایل : 2,610 تعداد کلیک بر روی اشعار : 110,047 تعداد دنبال کنندگان: 27 نفر
تعداد کل اشعار : 314 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 6,695 تعداد کلیک بر روی اشعار : 711,138 تعداد دنبال کنندگان: 14 نفر
تعداد کل اشعار : 313 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 4,407 تعداد کلیک بر روی اشعار : 119,349 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 311 تعداد کل سبک ها : 246 تعدا بازدید از پروفایل : 9,555 تعداد کلیک بر روی اشعار : 502,435 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 3,373 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998 تعداد دنبال کنندگان: 4 نفر
تعداد کل اشعار : 301 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 6,846 تعداد کلیک بر روی اشعار : 294,255 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 261 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 3,484 تعداد کلیک بر روی اشعار : 123,780 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 248 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,422 تعداد کلیک بر روی اشعار : 606,567 تعداد دنبال کنندگان: 2 نفر
تعداد کل اشعار : 243 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 6,609 تعداد کلیک بر روی اشعار : 308,181 تعداد دنبال کنندگان: 13 نفر
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 241 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 4,128 تعداد کلیک بر روی اشعار : 402,069 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
تعداد کل اشعار : 237 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 6,392 تعداد کلیک بر روی اشعار : 366,106 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
تعداد کل اشعار : 232 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 6,483 تعداد کلیک بر روی اشعار : 348,280 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
تعداد کل اشعار : 221 تعداد کل سبک ها : 182 تعدا بازدید از پروفایل : 4,338 تعداد کلیک بر روی اشعار : 256,753 تعداد دنبال کنندگان: 27 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 218 تعداد کل سبک ها : 45 تعدا بازدید از پروفایل : 3,803 تعداد کلیک بر روی اشعار : 132,504 تعداد دنبال کنندگان: 14 نفر
تعداد کل اشعار : 209 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,624 تعداد کلیک بر روی اشعار : 173,033 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 163 تعدا بازدید از پروفایل : 4,934 تعداد کلیک بر روی اشعار : 263,768 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 188 تعداد کل سبک ها : 49 تعدا بازدید از پروفایل : 2,972 تعداد کلیک بر روی اشعار : 317,057 تعداد دنبال کنندگان: 11 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 187 تعداد کل سبک ها : 55 تعدا بازدید از پروفایل : 3,891 تعداد کلیک بر روی اشعار : 248,723 تعداد دنبال کنندگان: 6 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 175 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 3,790 تعداد کلیک بر روی اشعار : 66,079 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 7,372 تعداد کلیک بر روی اشعار : 438,542 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 171 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 3,241 تعداد کلیک بر روی اشعار : 129,180 تعداد دنبال کنندگان: 3 نفر
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 167 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 2,973 تعداد کلیک بر روی اشعار : 143,369 تعداد دنبال کنندگان: 13 نفر
تعداد کل اشعار : 167 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 2,185 تعداد کلیک بر روی اشعار : 22,873 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
تعداد کل اشعار : 164 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 5,771 تعداد کلیک بر روی اشعار : 248,993 تعداد دنبال کنندگان: 8 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 164 تعداد کل سبک ها : 138 تعدا بازدید از پروفایل : 7,577 تعداد کلیک بر روی اشعار : 188,090 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
تعداد کل اشعار : 162 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 4,643 تعداد کلیک بر روی اشعار : 158,986 تعداد دنبال کنندگان: 27 نفر
تعداد کل اشعار : 159 تعداد کل سبک ها : 79 تعدا بازدید از پروفایل : 1,663 تعداد کلیک بر روی اشعار : 56,548 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 151 تعداد کل سبک ها : 132 تعدا بازدید از پروفایل : 2,976 تعداد کلیک بر روی اشعار : 349,405 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
 علی محلاتی

علی محلاتی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 148 تعداد کل سبک ها : 120 تعدا بازدید از پروفایل : 2,828 تعداد کلیک بر روی اشعار : 35,511 تعداد دنبال کنندگان: 3 نفر