جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1104 تعداد کل سبک ها : 1045 تعدا بازدید از پروفایل : 17,799 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,877,315
تعداد کل اشعار : 747 تعداد کل سبک ها : 72 تعدا بازدید از پروفایل : 21,279 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,039,471
تعداد کل اشعار : 736 تعداد کل سبک ها : 45 تعدا بازدید از پروفایل : 31,528 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,237,834
تعداد کل اشعار : 700 تعداد کل سبک ها : 247 تعدا بازدید از پروفایل : 2,896 تعداد کلیک بر روی اشعار : 592,766
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 654 تعداد کل سبک ها : 94 تعدا بازدید از پروفایل : 4,587 تعداد کلیک بر روی اشعار : 197,835
تعداد کل اشعار : 554 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 6,335 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,162,469
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 550 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 5,784 تعداد کلیک بر روی اشعار : 202,418
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 526 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 3,575 تعداد کلیک بر روی اشعار : 681,770
تعداد کل اشعار : 505 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 10,256 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,230,557
تعداد کل اشعار : 449 تعداد کل سبک ها : 188 تعدا بازدید از پروفایل : 2,979 تعداد کلیک بر روی اشعار : 232,124
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 430 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 5,252 تعداد کلیک بر روی اشعار : 701,731
تعداد کل اشعار : 424 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,030 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,370,590
تعداد کل اشعار : 401 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 5,783 تعداد کلیک بر روی اشعار : 410,080
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 341 تعداد کل سبک ها : 35 تعدا بازدید از پروفایل : 6,435 تعداد کلیک بر روی اشعار : 743,369
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 2,994 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
تعداد کل اشعار : 329 تعداد کل سبک ها : 311 تعدا بازدید از پروفایل : 5,568 تعداد کلیک بر روی اشعار : 400,813
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 322 تعداد کل سبک ها : 303 تعدا بازدید از پروفایل : 4,941 تعداد کلیک بر روی اشعار : 308,186
تعداد کل اشعار : 310 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 6,660 تعداد کلیک بر روی اشعار : 367,208
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 2,087 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 301 تعداد کل سبک ها : 231 تعدا بازدید از پروفایل : 3,643 تعداد کلیک بر روی اشعار : 198,176
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 2,821 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 285 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,883 تعداد کلیک بر روی اشعار : 643,694
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 279 تعداد کل سبک ها : 219 تعدا بازدید از پروفایل : 2,760 تعداد کلیک بر روی اشعار : 31,052
تعداد کل اشعار : 246 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,325 تعداد کلیک بر روی اشعار : 583,745
تعداد کل اشعار : 241 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,161 تعداد کلیک بر روی اشعار : 252,036
تعداد کل اشعار : 223 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 3,980 تعداد کلیک بر روی اشعار : 301,661
تعداد کل اشعار : 218 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,265 تعداد کلیک بر روی اشعار : 237,112
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 205 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 2,656 تعداد کلیک بر روی اشعار : 348,198
تعداد کل اشعار : 204 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 3,636 تعداد کلیک بر روی اشعار : 302,669
تعداد کل اشعار : 172 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 4,265 تعداد کلیک بر روی اشعار : 431,696
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 168 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,617 تعداد کلیک بر روی اشعار : 79,943
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 161 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 1,653 تعداد کلیک بر روی اشعار : 108,987
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 158 تعداد کل سبک ها : 82 تعدا بازدید از پروفایل : 2,114 تعداد کلیک بر روی اشعار : 35,300
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 153 تعداد کل سبک ها : 22 تعدا بازدید از پروفایل : 1,987 تعداد کلیک بر روی اشعار : 89,334
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 142 تعداد کل سبک ها : 12 تعدا بازدید از پروفایل : 1,813 تعداد کلیک بر روی اشعار : 279,526
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,220 تعداد کلیک بر روی اشعار : 208,825
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 39 تعدا بازدید از پروفایل : 4,556 تعداد کلیک بر روی اشعار : 317,355
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 96 تعدا بازدید از پروفایل : 2,563 تعداد کلیک بر روی اشعار : 212,094
 محمد مهدی روحی

محمد مهدی روحی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 2,584 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,440
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 128 تعداد کل سبک ها : 66 تعدا بازدید از پروفایل : 3,402 تعداد کلیک بر روی اشعار : 250,287
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 126 تعداد کل سبک ها : 109 تعدا بازدید از پروفایل : 1,900 تعداد کلیک بر روی اشعار : 315,233
تعداد کل اشعار : 118 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 1,506 تعداد کلیک بر روی اشعار : 24,600
تعداد کل اشعار : 116 تعداد کل سبک ها : 105 تعدا بازدید از پروفایل : 3,371 تعداد کلیک بر روی اشعار : 228,406
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 116 تعداد کل سبک ها : 14 تعدا بازدید از پروفایل : 2,060 تعداد کلیک بر روی اشعار : 196,676
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 114 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 2,084 تعداد کلیک بر روی اشعار : 91,124
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 113 تعداد کل سبک ها : 96 تعدا بازدید از پروفایل : 5,589 تعداد کلیک بر روی اشعار : 151,987
تعداد کل اشعار : 112 تعداد کل سبک ها : 19 تعدا بازدید از پروفایل : 2,142 تعداد کلیک بر روی اشعار : 175,085
 محمد فردوسی

محمد فردوسی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 109 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,373 تعداد کلیک بر روی اشعار : 250,040
تعداد کل اشعار : 104 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,472 تعداد کلیک بر روی اشعار : 221,215
تعداد کل اشعار : 100 تعداد کل سبک ها : 33 تعدا بازدید از پروفایل : 761 تعداد کلیک بر روی اشعار : 29,505