جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1274 تعداد کل سبک ها : 1196 تعدا بازدید از پروفایل : 24,795 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,134,117
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1042 تعداد کل سبک ها : 695 تعدا بازدید از پروفایل : 7,168 تعداد کلیک بر روی اشعار : 187,066
تعداد کل اشعار : 976 تعداد کل سبک ها : 143 تعدا بازدید از پروفایل : 29,672 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,213,380
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 954 تعداد کل سبک ها : 167 تعدا بازدید از پروفایل : 9,060 تعداد کلیک بر روی اشعار : 359,711
تعداد کل اشعار : 890 تعداد کل سبک ها : 334 تعدا بازدید از پروفایل : 5,943 تعداد کلیک بر روی اشعار : 723,060
تعداد کل اشعار : 841 تعداد کل سبک ها : 64 تعدا بازدید از پروفایل : 40,157 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,590,616
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 749 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 10,326 تعداد کلیک بر روی اشعار : 335,279
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 631 تعداد کل سبک ها : 20 تعدا بازدید از پروفایل : 6,110 تعداد کلیک بر روی اشعار : 785,879
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 8,957 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,206,284
تعداد کل اشعار : 520 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 10,925 تعداد کلیک بر روی اشعار : 542,923
تعداد کل اشعار : 510 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 14,004 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,310,573
تعداد کل اشعار : 494 تعداد کل سبک ها : 209 تعدا بازدید از پروفایل : 5,040 تعداد کلیک بر روی اشعار : 254,664
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 460 تعداد کل سبک ها : 74 تعدا بازدید از پروفایل : 10,678 تعداد کلیک بر روی اشعار : 837,947
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 451 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 7,773 تعداد کلیک بر روی اشعار : 769,750
تعداد کل اشعار : 423 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 4,332 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,405,468
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 401 تعداد کل سبک ها : 297 تعدا بازدید از پروفایل : 5,678 تعداد کلیک بر روی اشعار : 259,362
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 377 تعداد کل سبک ها : 349 تعدا بازدید از پروفایل : 8,257 تعداد کلیک بر روی اشعار : 504,010
تعداد کل اشعار : 344 تعداد کل سبک ها : 325 تعدا بازدید از پروفایل : 8,198 تعداد کلیک بر روی اشعار : 477,444
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 4,344 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 326 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,677 تعداد کلیک بر روی اشعار : 29,467
تعداد کل اشعار : 311 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 8,986 تعداد کلیک بر روی اشعار : 489,608
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 6,172 تعداد کلیک بر روی اشعار : 706,461
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 3,156 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 4,157 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 296 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 6,338 تعداد کلیک بر روی اشعار : 284,257
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 271 تعداد کل سبک ها : 135 تعدا بازدید از پروفایل : 3,868 تعداد کلیک بر روی اشعار : 71,085
تعداد کل اشعار : 260 تعداد کل سبک ها : 257 تعدا بازدید از پروفایل : 2,028 تعداد کلیک بر روی اشعار : 86,963
تعداد کل اشعار : 248 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,256 تعداد کلیک بر روی اشعار : 606,567
تعداد کل اشعار : 242 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 6,141 تعداد کلیک بر روی اشعار : 290,771
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 236 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 3,844 تعداد کلیک بر روی اشعار : 390,988
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 233 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 3,080 تعداد کلیک بر روی اشعار : 112,646
تعداد کل اشعار : 228 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 5,981 تعداد کلیک بر روی اشعار : 355,925
تعداد کل اشعار : 226 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 5,901 تعداد کلیک بر روی اشعار : 342,018
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 193 تعداد کل سبک ها : 34 تعدا بازدید از پروفایل : 3,489 تعداد کلیک بر روی اشعار : 123,323
تعداد کل اشعار : 193 تعداد کل سبک ها : 157 تعدا بازدید از پروفایل : 3,931 تعداد کلیک بر روی اشعار : 243,614
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 6,651 تعداد کلیک بر روی اشعار : 438,542
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 49 تعدا بازدید از پروفایل : 3,544 تعداد کلیک بر روی اشعار : 239,277
تعداد کل اشعار : 173 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,390 تعداد کلیک بر روی اشعار : 155,377
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 170 تعداد کل سبک ها : 33 تعدا بازدید از پروفایل : 2,705 تعداد کلیک بر روی اشعار : 306,673
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 165 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 3,372 تعداد کلیک بر روی اشعار : 55,882
تعداد کل اشعار : 163 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 3,611 تعداد کلیک بر روی اشعار : 167,040
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 163 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 2,712 تعداد کلیک بر روی اشعار : 121,694
تعداد کل اشعار : 159 تعداد کل سبک ها : 142 تعدا بازدید از پروفایل : 4,590 تعداد کلیک بر روی اشعار : 253,669
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 156 تعداد کل سبک ها : 25 تعدا بازدید از پروفایل : 3,018 تعداد کلیک بر روی اشعار : 122,848
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 147 تعداد کل سبک ها : 127 تعدا بازدید از پروفایل : 2,753 تعداد کلیک بر روی اشعار : 340,103
تعداد کل اشعار : 142 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 5,253 تعداد کلیک بر روی اشعار : 239,147
تعداد کل اشعار : 134 تعداد کل سبک ها : 42 تعدا بازدید از پروفایل : 6,102 تعداد کلیک بر روی اشعار : 347,389
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,915 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,839
 علی محلاتی

علی محلاتی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 103 تعدا بازدید از پروفایل : 2,586 تعداد کلیک بر روی اشعار : 31,818
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 67 تعدا بازدید از پروفایل : 4,518 تعداد کلیک بر روی اشعار : 260,020