جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 2096 تعداد کل سبک ها : 1991 تعدا بازدید از پروفایل : 31,275 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,465,868 تعداد دنبال کنندگان: 186 نفر
تعداد کل اشعار : 887 تعداد کل سبک ها : 71 تعدا بازدید از پروفایل : 51,365 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,893,503 تعداد دنبال کنندگان: 171 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1762 تعداد کل سبک ها : 1278 تعدا بازدید از پروفایل : 12,986 تعداد کلیک بر روی اشعار : 406,787 تعداد دنبال کنندگان: 93 نفر
تعداد کل اشعار : 519 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 18,474 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,422,695 تعداد دنبال کنندگان: 89 نفر
تعداد کل اشعار : 1215 تعداد کل سبک ها : 278 تعدا بازدید از پروفایل : 37,891 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,414,356 تعداد دنبال کنندگان: 81 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 656 تعداد کل سبک ها : 131 تعدا بازدید از پروفایل : 14,911 تعداد کلیک بر روی اشعار : 984,853 تعداد دنبال کنندگان: 78 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1272 تعداد کل سبک ها : 285 تعدا بازدید از پروفایل : 14,199 تعداد کلیک بر روی اشعار : 569,813 تعداد دنبال کنندگان: 77 نفر
تعداد کل اشعار : 610 تعداد کل سبک ها : 11 تعدا بازدید از پروفایل : 15,938 تعداد کلیک بر روی اشعار : 636,305 تعداد دنبال کنندگان: 60 نفر
تعداد کل اشعار : 498 تعداد کل سبک ها : 491 تعدا بازدید از پروفایل : 4,041 تعداد کلیک بر روی اشعار : 188,421 تعداد دنبال کنندگان: 59 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 525 تعداد کل سبک ها : 162 تعدا بازدید از پروفایل : 7,309 تعداد کلیک بر روی اشعار : 159,094 تعداد دنبال کنندگان: 55 نفر
تعداد کل اشعار : 79 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 14,480 تعداد کلیک بر روی اشعار : 170,159 تعداد دنبال کنندگان: 46 نفر
تعداد کل اشعار : 271 تعداد کل سبک ها : 228 تعدا بازدید از پروفایل : 5,381 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,550 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 818 تعداد کل سبک ها : 32 تعدا بازدید از پروفایل : 13,147 تعداد کلیک بر روی اشعار : 461,223 تعداد دنبال کنندگان: 42 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 478 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,644 تعداد کلیک بر روی اشعار : 847,852 تعداد دنبال کنندگان: 41 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 483 تعداد کل سبک ها : 347 تعدا بازدید از پروفایل : 7,805 تعداد کلیک بر روی اشعار : 333,758 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 167 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 7,734 تعداد کلیک بر روی اشعار : 173,621 تعداد دنبال کنندگان: 37 نفر
تعداد کل اشعار : 1112 تعداد کل سبک ها : 395 تعدا بازدید از پروفایل : 8,351 تعداد کلیک بر روی اشعار : 889,596 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 80 تعداد کل سبک ها : 78 تعدا بازدید از پروفایل : 368 تعداد کلیک بر روی اشعار : 16,883 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 726 تعداد کل سبک ها : 28 تعدا بازدید از پروفایل : 8,103 تعداد کلیک بر روی اشعار : 868,261 تعداد دنبال کنندگان: 35 نفر
تعداد کل اشعار : 237 تعداد کل سبک ها : 228 تعدا بازدید از پروفایل : 3,446 تعداد کلیک بر روی اشعار : 48,526 تعداد دنبال کنندگان: 34 نفر
تعداد کل اشعار : 87 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 14,132 تعداد کلیک بر روی اشعار : 132,204 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
استاد سید رضا موید

استاد سید رضا موید

سکونت : مشهد الرضا (ع)
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 13,779 تعداد کلیک بر روی اشعار : 304,651 تعداد دنبال کنندگان: 29 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 435 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 12,454 تعداد کلیک بر روی اشعار : 578,635 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
تعداد کل اشعار : 322 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 7,764 تعداد کلیک بر روی اشعار : 734,554 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 124 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,090 تعداد کلیک بر روی اشعار : 269,534 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 345 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 8,415 تعداد کلیک بر روی اشعار : 337,690 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
تعداد کل اشعار : 251 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 7,427 تعداد کلیک بر روی اشعار : 392,134 تعداد دنبال کنندگان: 24 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 198 تعداد کل سبک ها : 27 تعدا بازدید از پروفایل : 4,752 تعداد کلیک بر روی اشعار : 94,534 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
تعداد کل اشعار : 77 تعداد کل سبک ها : 22 تعدا بازدید از پروفایل : 9,250 تعداد کلیک بر روی اشعار : 164,119 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 261 تعداد کل سبک ها : 51 تعدا بازدید از پروفایل : 4,764 تعداد کلیک بر روی اشعار : 155,706 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 186 تعداد کل سبک ها : 163 تعدا بازدید از پروفایل : 9,151 تعداد کلیک بر روی اشعار : 225,727 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
تعداد کل اشعار : 247 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 7,883 تعداد کلیک بر روی اشعار : 365,055 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
تعداد کل اشعار : 164 تعداد کل سبک ها : 136 تعدا بازدید از پروفایل : 3,400 تعداد کلیک بر روی اشعار : 176,392 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 335 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,546 تعداد کلیک بر روی اشعار : 154,072 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 روح اله نوروزی

روح اله نوروزی

سکونت : استان قزوین
تعداد کل اشعار : 77 تعداد کل سبک ها : 65 تعدا بازدید از پروفایل : 1,590 تعداد کلیک بر روی اشعار : 39,654 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
تعداد کل اشعار : 51 تعداد کل سبک ها : 47 تعدا بازدید از پروفایل : 1,621 تعداد کلیک بر روی اشعار : 22,663 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 رضا آهی

رضا آهی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 119 تعداد کل سبک ها : 58 تعدا بازدید از پروفایل : 1,694 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,321 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 208 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 3,644 تعداد کلیک بر روی اشعار : 342,951 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 69 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 3,540 تعداد کلیک بر روی اشعار : 82,502 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 250 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 7,743 تعداد کلیک بر روی اشعار : 336,126 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 363 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,028 تعداد کلیک بر روی اشعار : 62,862 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 9,031 تعداد کلیک بر روی اشعار : 488,987 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 204 تعداد کل سبک ها : 64 تعدا بازدید از پروفایل : 4,852 تعداد کلیک بر روی اشعار : 275,652 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 181 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 3,616 تعداد کلیک بر روی اشعار : 156,148 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 مجتبی صمدی شهاب

مجتبی صمدی شهاب

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 149 تعداد کل سبک ها : 87 تعدا بازدید از پروفایل : 3,779 تعداد کلیک بر روی اشعار : 77,126 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 امیر روشن ضمیر

امیر روشن ضمیر

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 38 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 617 تعداد کلیک بر روی اشعار : 12,459 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
تعداد کل اشعار : 563 تعداد کل سبک ها : 483 تعدا بازدید از پروفایل : 10,385 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,328,628 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 127 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 3,839 تعداد کلیک بر روی اشعار : 139,750 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 358 تعداد کل سبک ها : 84 تعدا بازدید از پروفایل : 5,396 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,380 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 136 تعداد کل سبک ها : 43 تعدا بازدید از پروفایل : 7,393 تعداد کلیک بر روی اشعار : 364,336 تعداد دنبال کنندگان: 14 نفر