جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1030 تعداد کل سبک ها : 82 تعدا بازدید از پروفایل : 83,502 تعداد کلیک بر روی اشعار : 4,111,270 تعداد دنبال کنندگان: 613 نفر
تعداد کل اشعار : 2275 تعداد کل سبک ها : 2064 تعدا بازدید از پروفایل : 56,416 تعداد کلیک بر روی اشعار : 4,867,828 تعداد دنبال کنندگان: 382 نفر
تعداد کل اشعار : 549 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 37,985 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,643,430 تعداد دنبال کنندگان: 266 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 2501 تعداد کل سبک ها : 1838 تعدا بازدید از پروفایل : 40,656 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,502,060 تعداد دنبال کنندگان: 255 نفر
تعداد کل اشعار : 1848 تعداد کل سبک ها : 589 تعدا بازدید از پروفایل : 68,921 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,685,608 تعداد دنبال کنندگان: 220 نفر
تعداد کل اشعار : 289 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 24,281 تعداد کلیک بر روی اشعار : 534,732 تعداد دنبال کنندگان: 167 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 720 تعداد کل سبک ها : 139 تعدا بازدید از پروفایل : 30,754 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,731,092 تعداد دنبال کنندگان: 167 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 2139 تعداد کل سبک ها : 562 تعدا بازدید از پروفایل : 32,700 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,907,451 تعداد دنبال کنندگان: 167 نفر
تعداد کل اشعار : 730 تعداد کل سبک ها : 15 تعدا بازدید از پروفایل : 36,710 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,148,641 تعداد دنبال کنندگان: 164 نفر
تعداد کل اشعار : 93 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 37,012 تعداد کلیک بر روی اشعار : 284,061 تعداد دنبال کنندگان: 129 نفر
تعداد کل اشعار : 481 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 24,360 تعداد کلیک بر روی اشعار : 709,124 تعداد دنبال کنندگان: 126 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 568 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 19,178 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,174,121 تعداد دنبال کنندگان: 117 نفر
تعداد کل اشعار : 103 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 39,347 تعداد کلیک بر روی اشعار : 168,339 تعداد دنبال کنندگان: 105 نفر
استاد سید رضا موید

استاد سید رضا موید

سکونت : مشهد الرضا (ع)
تعداد کل اشعار : 148 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 37,636 تعداد کلیک بر روی اشعار : 371,811 تعداد دنبال کنندگان: 104 نفر
تعداد کل اشعار : 645 تعداد کل سبک ها : 624 تعدا بازدید از پروفایل : 12,094 تعداد کلیک بر روی اشعار : 532,645 تعداد دنبال کنندگان: 104 نفر
تعداد کل اشعار : 264 تعداد کل سبک ها : 259 تعدا بازدید از پروفایل : 15,621 تعداد کلیک بر روی اشعار : 140,834 تعداد دنبال کنندگان: 103 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 1123 تعداد کل سبک ها : 66 تعدا بازدید از پروفایل : 24,939 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,157,833 تعداد دنبال کنندگان: 92 نفر
تعداد کل اشعار : 193 تعداد کل سبک ها : 133 تعدا بازدید از پروفایل : 12,747 تعداد کلیک بر روی اشعار : 407,654 تعداد دنبال کنندگان: 88 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 811 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 13,988 تعداد کلیک بر روی اشعار : 557,050 تعداد دنبال کنندگان: 84 نفر
تعداد کل اشعار : 292 تعداد کل سبک ها : 242 تعدا بازدید از پروفایل : 12,364 تعداد کلیک بر روی اشعار : 393,705 تعداد دنبال کنندگان: 81 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 590 تعداد کل سبک ها : 170 تعدا بازدید از پروفایل : 17,988 تعداد کلیک بر روی اشعار : 268,168 تعداد دنبال کنندگان: 77 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 789 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 17,656 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,167,928 تعداد دنبال کنندگان: 74 نفر
تعداد کل اشعار : 340 تعداد کل سبک ها : 99 تعدا بازدید از پروفایل : 14,226 تعداد کلیک بر روی اشعار : 903,308 تعداد دنبال کنندگان: 70 نفر
تعداد کل اشعار : 90 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 20,406 تعداد کلیک بر روی اشعار : 207,430 تعداد دنبال کنندگان: 70 نفر
تعداد کل اشعار : 1112 تعداد کل سبک ها : 395 تعدا بازدید از پروفایل : 19,996 تعداد کلیک بر روی اشعار : 977,062 تعداد دنبال کنندگان: 70 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 516 تعداد کل سبک ها : 358 تعدا بازدید از پروفایل : 16,341 تعداد کلیک بر روی اشعار : 700,957 تعداد دنبال کنندگان: 64 نفر
تعداد کل اشعار : 147 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 19,115 تعداد کلیک بر روی اشعار : 366,874 تعداد دنبال کنندگان: 63 نفر
تعداد کل اشعار : 152 تعداد کل سبک ها : 27 تعدا بازدید از پروفایل : 12,061 تعداد کلیک بر روی اشعار : 128,869 تعداد دنبال کنندگان: 59 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 471 تعداد کل سبک ها : 364 تعدا بازدید از پروفایل : 27,285 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,264,491 تعداد دنبال کنندگان: 58 نفر
 محسن راحت حق

محسن راحت حق

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 465 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 8,315 تعداد کلیک بر روی اشعار : 164,470 تعداد دنبال کنندگان: 56 نفر
تعداد کل اشعار : 428 تعداد کل سبک ها : 310 تعدا بازدید از پروفایل : 24,341 تعداد کلیک بر روی اشعار : 772,010 تعداد دنبال کنندگان: 53 نفر
تعداد کل اشعار : 96 تعداد کل سبک ها : 94 تعدا بازدید از پروفایل : 3,653 تعداد کلیک بر روی اشعار : 104,094 تعداد دنبال کنندگان: 51 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 315 تعداد کل سبک ها : 53 تعدا بازدید از پروفایل : 10,303 تعداد کلیک بر روی اشعار : 311,530 تعداد دنبال کنندگان: 50 نفر
تعداد کل اشعار : 202 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 15,910 تعداد کلیک بر روی اشعار : 660,945 تعداد دنبال کنندگان: 50 نفر
تعداد کل اشعار : 279 تعداد کل سبک ها : 12 تعدا بازدید از پروفایل : 14,163 تعداد کلیک بر روی اشعار : 549,204 تعداد دنبال کنندگان: 49 نفر
تعداد کل اشعار : 281 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 15,931 تعداد کلیک بر روی اشعار : 505,913 تعداد دنبال کنندگان: 48 نفر
تعداد کل اشعار : 147 تعداد کل سبک ها : 47 تعدا بازدید از پروفایل : 13,774 تعداد کلیک بر روی اشعار : 456,445 تعداد دنبال کنندگان: 48 نفر
تعداد کل اشعار : 67 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 32,395 تعداد کلیک بر روی اشعار : 282,437 تعداد دنبال کنندگان: 44 نفر
تعداد کل اشعار : 486 تعداد کل سبک ها : 424 تعدا بازدید از پروفایل : 9,014 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,652 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
تعداد کل اشعار : 190 تعداد کل سبک ها : 151 تعدا بازدید از پروفایل : 8,270 تعداد کلیک بر روی اشعار : 213,621 تعداد دنبال کنندگان: 40 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 253 تعداد کل سبک ها : 76 تعدا بازدید از پروفایل : 12,090 تعداد کلیک بر روی اشعار : 469,905 تعداد دنبال کنندگان: 40 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 403 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 10,609 تعداد کلیک بر روی اشعار : 243,135 تعداد دنبال کنندگان: 40 نفر
تعداد کل اشعار : 17 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 34,700 تعداد کلیک بر روی اشعار : 113,581 تعداد دنبال کنندگان: 39 نفر
تعداد کل اشعار : 73 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 12,280 تعداد کلیک بر روی اشعار : 169,438 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 167 تعداد کل سبک ها : 23 تعدا بازدید از پروفایل : 9,718 تعداد کلیک بر روی اشعار : 267,871 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 379 تعداد کل سبک ها : 87 تعدا بازدید از پروفایل : 11,265 تعداد کلیک بر روی اشعار : 359,317 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 221 تعداد کل سبک ها : 46 تعدا بازدید از پروفایل : 8,529 تعداد کلیک بر روی اشعار : 115,684 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 559 تعداد کل سبک ها : 210 تعدا بازدید از پروفایل : 13,295 تعداد کلیک بر روی اشعار : 392,519 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 197 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 14,084 تعداد کلیک بر روی اشعار : 432,619 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 49 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 10,685 تعداد کلیک بر روی اشعار : 129,684 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر