جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 2025 تعداد کل سبک ها : 1924 تعدا بازدید از پروفایل : 28,127 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,302,365 تعداد دنبال کنندگان: 131 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1420 تعداد کل سبک ها : 1014 تعدا بازدید از پروفایل : 10,114 تعداد کلیک بر روی اشعار : 311,691 تعداد دنبال کنندگان: 59 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1110 تعداد کل سبک ها : 223 تعدا بازدید از پروفایل : 11,274 تعداد کلیک بر روی اشعار : 460,220 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
تعداد کل اشعار : 1093 تعداد کل سبک ها : 213 تعدا بازدید از پروفایل : 33,361 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,308,978 تعداد دنبال کنندگان: 47 نفر
تعداد کل اشعار : 1012 تعداد کل سبک ها : 369 تعدا بازدید از پروفایل : 7,096 تعداد کلیک بر روی اشعار : 779,838 تعداد دنبال کنندگان: 29 نفر
تعداد کل اشعار : 863 تعداد کل سبک ها : 68 تعدا بازدید از پروفایل : 46,334 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,713,325 تعداد دنبال کنندگان: 133 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 775 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 11,562 تعداد کلیک بر روی اشعار : 368,025 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 700 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 7,079 تعداد کلیک بر روی اشعار : 831,913 تعداد دنبال کنندگان: 24 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 601 تعداد کل سبک ها : 118 تعدا بازدید از پروفایل : 12,747 تعداد کلیک بر روی اشعار : 907,549 تعداد دنبال کنندگان: 62 نفر
تعداد کل اشعار : 584 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 13,382 تعداد کلیک بر روی اشعار : 589,853 تعداد دنبال کنندگان: 46 نفر
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 482 تعدا بازدید از پروفایل : 9,614 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,295,809 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
تعداد کل اشعار : 512 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 16,352 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,350,332 تعداد دنبال کنندگان: 64 نفر
تعداد کل اشعار : 503 تعداد کل سبک ها : 210 تعدا بازدید از پروفایل : 5,530 تعداد کلیک بر روی اشعار : 273,427 تعداد دنبال کنندگان: 11 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 465 تعداد کل سبک ها : 332 تعدا بازدید از پروفایل : 6,585 تعداد کلیک بر روی اشعار : 292,199 تعداد دنبال کنندگان: 29 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 465 تعداد کل سبک ها : 157 تعدا بازدید از پروفایل : 5,249 تعداد کلیک بر روی اشعار : 131,892 تعداد دنبال کنندگان: 34 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 460 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 8,593 تعداد کلیک بر روی اشعار : 811,429 تعداد دنبال کنندگان: 32 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 435 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 11,053 تعداد کلیک بر روی اشعار : 578,635 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 424 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 4,612 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,439,315 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 378 تعداد کل سبک ها : 353 تعدا بازدید از پروفایل : 9,196 تعداد کلیک بر روی اشعار : 516,056 تعداد دنبال کنندگان: 9 نفر
تعداد کل اشعار : 371 تعداد کل سبک ها : 365 تعدا بازدید از پروفایل : 2,961 تعداد کلیک بر روی اشعار : 136,099 تعداد دنبال کنندگان: 39 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 345 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,347 تعداد کلیک بر روی اشعار : 50,230 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 4,787 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523 تعداد دنبال کنندگان: 9 نفر
تعداد کل اشعار : 333 تعداد کل سبک ها : 265 تعدا بازدید از پروفایل : 10,352 تعداد کلیک بر روی اشعار : 527,155 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
تعداد کل اشعار : 328 تعداد کل سبک ها : 188 تعدا بازدید از پروفایل : 4,776 تعداد کلیک بر روی اشعار : 124,131 تعداد دنبال کنندگان: 11 نفر
تعداد کل اشعار : 328 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 7,304 تعداد کلیک بر روی اشعار : 309,764 تعداد دنبال کنندگان: 21 نفر
تعداد کل اشعار : 315 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 6,878 تعداد کلیک بر روی اشعار : 718,307 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 3,511 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 284 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 3,706 تعداد کلیک بر روی اشعار : 131,720 تعداد دنبال کنندگان: 6 نفر
تعداد کل اشعار : 248 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,474 تعداد کلیک بر روی اشعار : 606,567 تعداد دنبال کنندگان: 3 نفر
تعداد کل اشعار : 246 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 6,868 تعداد کلیک بر روی اشعار : 314,405 تعداد دنبال کنندگان: 14 نفر
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 245 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 4,234 تعداد کلیک بر روی اشعار : 408,407 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
تعداد کل اشعار : 241 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 6,646 تعداد کلیک بر روی اشعار : 371,643 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 240 تعداد کل سبک ها : 198 تعدا بازدید از پروفایل : 4,582 تعداد کلیک بر روی اشعار : 265,896 تعداد دنبال کنندگان: 32 نفر
تعداد کل اشعار : 236 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 6,764 تعداد کلیک بر روی اشعار : 356,955 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 235 تعداد کل سبک ها : 46 تعدا بازدید از پروفایل : 4,042 تعداد کلیک بر روی اشعار : 140,992 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
تعداد کل اشعار : 219 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,736 تعداد کلیک بر روی اشعار : 177,582 تعداد دنبال کنندگان: 8 نفر
تعداد کل اشعار : 191 تعداد کل سبک ها : 163 تعدا بازدید از پروفایل : 5,110 تعداد کلیک بر روی اشعار : 270,932 تعداد دنبال کنندگان: 9 نفر
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 49 تعدا بازدید از پروفایل : 3,112 تعداد کلیک بر روی اشعار : 325,488 تعداد دنبال کنندگان: 12 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 188 تعداد کل سبک ها : 56 تعدا بازدید از پروفایل : 4,007 تعداد کلیک بر روی اشعار : 254,234 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 183 تعداد کل سبک ها : 24 تعدا بازدید از پروفایل : 4,051 تعداد کلیک بر روی اشعار : 70,638 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
تعداد کل اشعار : 177 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 7,801 تعداد کلیک بر روی اشعار : 478,894 تعداد دنبال کنندگان: 11 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 176 تعداد کل سبک ها : 153 تعدا بازدید از پروفایل : 8,102 تعداد کلیک بر روی اشعار : 207,730 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 175 تعداد کل سبک ها : 170 تعدا بازدید از پروفایل : 2,420 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,082 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 172 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,120 تعداد کلیک بر روی اشعار : 145,377 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 171 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 3,369 تعداد کلیک بر روی اشعار : 129,180 تعداد دنبال کنندگان: 5 نفر
تعداد کل اشعار : 169 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 6,015 تعداد کلیک بر روی اشعار : 265,896 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 165 تعداد کل سبک ها : 143 تعدا بازدید از پروفایل : 3,049 تعداد کلیک بر روی اشعار : 355,660 تعداد دنبال کنندگان: 7 نفر
تعداد کل اشعار : 162 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 5,816 تعداد کلیک بر روی اشعار : 158,986 تعداد دنبال کنندگان: 34 نفر
تعداد کل اشعار : 160 تعداد کل سبک ها : 81 تعدا بازدید از پروفایل : 1,724 تعداد کلیک بر روی اشعار : 61,993 تعداد دنبال کنندگان: 10 نفر
 علی محلاتی

علی محلاتی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 148 تعداد کل سبک ها : 120 تعدا بازدید از پروفایل : 2,934 تعداد کلیک بر روی اشعار : 35,511 تعداد دنبال کنندگان: 4 نفر