جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 2125 تعداد کل سبک ها : 2017 تعدا بازدید از پروفایل : 32,181 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,511,083 تعداد دنبال کنندگان: 197 نفر
تعداد کل اشعار : 900 تعداد کل سبک ها : 72 تعدا بازدید از پروفایل : 52,559 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,943,795 تعداد دنبال کنندگان: 181 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1927 تعداد کل سبک ها : 1385 تعدا بازدید از پروفایل : 14,092 تعداد کلیک بر روی اشعار : 442,929 تعداد دنبال کنندگان: 111 نفر
تعداد کل اشعار : 523 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 19,168 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,442,695 تعداد دنبال کنندگان: 96 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 660 تعداد کل سبک ها : 133 تعدا بازدید از پروفایل : 15,576 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,006,811 تعداد دنبال کنندگان: 85 نفر
تعداد کل اشعار : 1250 تعداد کل سبک ها : 298 تعدا بازدید از پروفایل : 39,216 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,441,162 تعداد دنبال کنندگان: 82 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1309 تعداد کل سبک ها : 297 تعدا بازدید از پروفایل : 15,018 تعداد کلیک بر روی اشعار : 600,166 تعداد دنبال کنندگان: 80 نفر
تعداد کل اشعار : 624 تعداد کل سبک ها : 11 تعدا بازدید از پروفایل : 16,658 تعداد کلیک بر روی اشعار : 653,013 تعداد دنبال کنندگان: 61 نفر
تعداد کل اشعار : 541 تعداد کل سبک ها : 533 تعدا بازدید از پروفایل : 4,406 تعداد کلیک بر روی اشعار : 202,147 تعداد دنبال کنندگان: 61 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 565 تعداد کل سبک ها : 170 تعدا بازدید از پروفایل : 7,768 تعداد کلیک بر روی اشعار : 170,672 تعداد دنبال کنندگان: 57 نفر
تعداد کل اشعار : 80 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 15,023 تعداد کلیک بر روی اشعار : 176,379 تعداد دنبال کنندگان: 52 نفر
تعداد کل اشعار : 277 تعداد کل سبک ها : 232 تعدا بازدید از پروفایل : 5,655 تعداد کلیک بر روی اشعار : 297,370 تعداد دنبال کنندگان: 44 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 822 تعداد کل سبک ها : 32 تعدا بازدید از پروفایل : 13,613 تعداد کلیک بر روی اشعار : 469,084 تعداد دنبال کنندگان: 44 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 499 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,974 تعداد کلیک بر روی اشعار : 858,807 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
تعداد کل اشعار : 169 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 8,130 تعداد کلیک بر روی اشعار : 191,426 تعداد دنبال کنندگان: 40 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 487 تعداد کل سبک ها : 349 تعدا بازدید از پروفایل : 8,165 تعداد کلیک بر روی اشعار : 345,513 تعداد دنبال کنندگان: 39 نفر
تعداد کل اشعار : 94 تعداد کل سبک ها : 92 تعدا بازدید از پروفایل : 483 تعداد کلیک بر روی اشعار : 19,675 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 89 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 15,680 تعداد کلیک بر روی اشعار : 138,020 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 1112 تعداد کل سبک ها : 395 تعدا بازدید از پروفایل : 8,719 تعداد کلیک بر روی اشعار : 889,596 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 247 تعداد کل سبک ها : 243 تعدا بازدید از پروفایل : 3,807 تعداد کلیک بر روی اشعار : 54,123 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 739 تعداد کل سبک ها : 28 تعدا بازدید از پروفایل : 8,435 تعداد کلیک بر روی اشعار : 882,894 تعداد دنبال کنندگان: 35 نفر
استاد سید رضا موید

استاد سید رضا موید

سکونت : مشهد الرضا (ع)
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 14,269 تعداد کلیک بر روی اشعار : 318,094 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
تعداد کل اشعار : 125 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,665 تعداد کلیک بر روی اشعار : 276,042 تعداد دنبال کنندگان: 30 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 435 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 12,761 تعداد کلیک بر روی اشعار : 578,635 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
تعداد کل اشعار : 324 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 8,019 تعداد کلیک بر روی اشعار : 759,902 تعداد دنبال کنندگان: 27 نفر
تعداد کل اشعار : 80 تعداد کل سبک ها : 23 تعدا بازدید از پروفایل : 9,651 تعداد کلیک بر روی اشعار : 169,928 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
تعداد کل اشعار : 362 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 8,728 تعداد کلیک بر روی اشعار : 348,807 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
تعداد کل اشعار : 256 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 7,712 تعداد کلیک بر روی اشعار : 398,576 تعداد دنبال کنندگان: 24 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 199 تعداد کل سبک ها : 27 تعدا بازدید از پروفایل : 4,914 تعداد کلیک بر روی اشعار : 102,577 تعداد دنبال کنندگان: 24 نفر
تعداد کل اشعار : 267 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 8,189 تعداد کلیک بر روی اشعار : 380,229 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 263 تعداد کل سبک ها : 51 تعدا بازدید از پروفایل : 4,992 تعداد کلیک بر روی اشعار : 162,588 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 364 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,804 تعداد کلیک بر روی اشعار : 163,643 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 186 تعداد کل سبک ها : 163 تعدا بازدید از پروفایل : 9,416 تعداد کلیک بر روی اشعار : 225,727 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 روح اله نوروزی

روح اله نوروزی

سکونت : استان قزوین
تعداد کل اشعار : 77 تعداد کل سبک ها : 65 تعدا بازدید از پروفایل : 1,692 تعداد کلیک بر روی اشعار : 39,654 تعداد دنبال کنندگان: 21 نفر
تعداد کل اشعار : 169 تعداد کل سبک ها : 140 تعدا بازدید از پروفایل : 3,542 تعداد کلیک بر روی اشعار : 181,401 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
تعداد کل اشعار : 52 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 1,721 تعداد کلیک بر روی اشعار : 26,853 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 375 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,272 تعداد کلیک بر روی اشعار : 69,769 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 رضا آهی

رضا آهی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 120 تعداد کل سبک ها : 59 تعدا بازدید از پروفایل : 1,828 تعداد کلیک بر روی اشعار : 29,095 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 208 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 3,823 تعداد کلیک بر روی اشعار : 342,951 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 256 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 8,068 تعداد کلیک بر روی اشعار : 343,372 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 566 تعداد کل سبک ها : 487 تعدا بازدید از پروفایل : 10,714 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,332,900 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 139 تعداد کل سبک ها : 45 تعدا بازدید از پروفایل : 7,638 تعداد کلیک بر روی اشعار : 369,103 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 9,361 تعداد کلیک بر روی اشعار : 488,987 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 73 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 3,740 تعداد کلیک بر روی اشعار : 85,805 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
 مجتبی صمدی شهاب

مجتبی صمدی شهاب

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 185 تعداد کل سبک ها : 113 تعدا بازدید از پروفایل : 4,063 تعداد کلیک بر روی اشعار : 81,140 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 208 تعداد کل سبک ها : 64 تعدا بازدید از پروفایل : 5,092 تعداد کلیک بر روی اشعار : 281,923 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
تعداد کل اشعار : 135 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 4,097 تعداد کلیک بر روی اشعار : 144,210 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 181 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 3,768 تعداد کلیک بر روی اشعار : 156,148 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 امیر روشن ضمیر

امیر روشن ضمیر

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 38 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 709 تعداد کلیک بر روی اشعار : 12,459 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
تعداد کل اشعار : 171 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 7,233 تعداد کلیک بر روی اشعار : 284,866 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر