جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1207 تعداد کل سبک ها : 1142 تعدا بازدید از پروفایل : 22,321 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,023,807
تعداد کل اشعار : 887 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 26,277 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,142,805
تعداد کل اشعار : 867 تعداد کل سبک ها : 323 تعدا بازدید از پروفایل : 4,693 تعداد کلیک بر روی اشعار : 671,226
تعداد کل اشعار : 812 تعداد کل سبک ها : 54 تعدا بازدید از پروفایل : 35,997 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,468,318
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 809 تعداد کل سبک ها : 536 تعدا بازدید از پروفایل : 4,646 تعداد کلیک بر روی اشعار : 98,259
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 784 تعداد کل سبک ها : 132 تعدا بازدید از پروفایل : 6,732 تعداد کلیک بر روی اشعار : 271,050
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 685 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 8,494 تعداد کلیک بر روی اشعار : 283,442
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 602 تعداد کل سبک ها : 18 تعدا بازدید از پروفایل : 5,023 تعداد کلیک بر روی اشعار : 752,103
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 8,105 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,206,284
تعداد کل اشعار : 509 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 12,384 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,286,889
تعداد کل اشعار : 490 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 8,670 تعداد کلیک بر روی اشعار : 509,458
تعداد کل اشعار : 488 تعداد کل سبک ها : 208 تعدا بازدید از پروفایل : 4,297 تعداد کلیک بر روی اشعار : 247,812
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 446 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 6,898 تعداد کلیک بر روی اشعار : 744,756
تعداد کل اشعار : 424 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,808 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,413,205
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 403 تعداد کل سبک ها : 53 تعدا بازدید از پروفایل : 9,191 تعداد کلیک بر روی اشعار : 799,194
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 349 تعداد کل سبک ها : 325 تعدا بازدید از پروفایل : 7,145 تعداد کلیک بر روی اشعار : 408,810
تعداد کل اشعار : 342 تعداد کل سبک ها : 324 تعدا بازدید از پروفایل : 7,312 تعداد کلیک بر روی اشعار : 457,708
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,794 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 331 تعداد کل سبک ها : 247 تعدا بازدید از پروفایل : 4,744 تعداد کلیک بر روی اشعار : 230,493
تعداد کل اشعار : 310 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 8,067 تعداد کلیک بر روی اشعار : 471,128
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 2,703 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 3,675 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 295 تعداد کل سبک ها : 89 تعدا بازدید از پروفایل : 5,201 تعداد کلیک بر روی اشعار : 684,630
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 265 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 785 تعداد کلیک بر روی اشعار : 14,545
تعداد کل اشعار : 261 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 5,564 تعداد کلیک بر روی اشعار : 262,884
تعداد کل اشعار : 248 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,869 تعداد کلیک بر روی اشعار : 606,567
تعداد کل اشعار : 242 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 5,370 تعداد کلیک بر روی اشعار : 262,384
تعداد کل اشعار : 226 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 5,168 تعداد کلیک بر روی اشعار : 340,011
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 219 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,374 تعداد کلیک بر روی اشعار : 371,775
تعداد کل اشعار : 214 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 4,964 تعداد کلیک بر روی اشعار : 329,807
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 210 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,095 تعداد کلیک بر روی اشعار : 52,204
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 209 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 2,527 تعداد کلیک بر روی اشعار : 100,400
تعداد کل اشعار : 198 تعداد کل سبک ها : 197 تعدا بازدید از پروفایل : 1,551 تعداد کلیک بر روی اشعار : 71,412
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 175 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 2,951 تعداد کلیک بر روی اشعار : 103,714
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 5,578 تعداد کلیک بر روی اشعار : 438,542
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 163 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 2,294 تعداد کلیک بر روی اشعار : 121,694
تعداد کل اشعار : 161 تعداد کل سبک ها : 126 تعدا بازدید از پروفایل : 3,316 تعداد کلیک بر روی اشعار : 229,895
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 161 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 2,311 تعداد کلیک بر روی اشعار : 296,869
تعداد کل اشعار : 156 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,957 تعداد کلیک بر روی اشعار : 142,192
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 146 تعداد کل سبک ها : 36 تعدا بازدید از پروفایل : 2,894 تعداد کلیک بر روی اشعار : 224,608
تعداد کل اشعار : 143 تعداد کل سبک ها : 132 تعدا بازدید از پروفایل : 4,120 تعداد کلیک بر روی اشعار : 247,385
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 136 تعداد کل سبک ها : 118 تعدا بازدید از پروفایل : 2,408 تعداد کلیک بر روی اشعار : 335,330
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 135 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 2,613 تعداد کلیک بر روی اشعار : 110,802
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 41 تعدا بازدید از پروفایل : 5,343 تعداد کلیک بر روی اشعار : 336,675
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,611 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,839
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 4,458 تعداد کلیک بر روی اشعار : 222,364
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 67 تعدا بازدید از پروفایل : 4,047 تعداد کلیک بر روی اشعار : 260,020
 محمد مهدی روحی

محمد مهدی روحی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 3,088 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,440
 علی محلاتی

علی محلاتی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 127 تعداد کل سبک ها : 100 تعدا بازدید از پروفایل : 2,193 تعداد کلیک بر روی اشعار : 26,537
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 127 تعداد کل سبک ها : 17 تعدا بازدید از پروفایل : 2,465 تعداد کلیک بر روی اشعار : 39,393