جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 995 تعداد کل سبک ها : 78 تعدا بازدید از پروفایل : 63,823 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,281,802 تعداد دنبال کنندگان: 336 نفر
تعداد کل اشعار : 2274 تعداد کل سبک ها : 2064 تعدا بازدید از پروفایل : 38,282 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,973,580 تعداد دنبال کنندگان: 269 نفر
تعداد کل اشعار : 547 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 25,505 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,594,921 تعداد دنبال کنندگان: 171 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 2048 تعداد کل سبک ها : 1492 تعدا بازدید از پروفایل : 19,932 تعداد کلیک بر روی اشعار : 694,596 تعداد دنبال کنندگان: 159 نفر
تعداد کل اشعار : 1518 تعداد کل سبک ها : 421 تعدا بازدید از پروفایل : 49,614 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,699,584 تعداد دنبال کنندگان: 124 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 694 تعداد کل سبک ها : 138 تعدا بازدید از پروفایل : 20,051 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,210,643 تعداد دنبال کنندگان: 123 نفر
تعداد کل اشعار : 686 تعداد کل سبک ها : 14 تعدا بازدید از پروفایل : 22,706 تعداد کلیک بر روی اشعار : 814,213 تعداد دنبال کنندگان: 112 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1530 تعداد کل سبک ها : 321 تعدا بازدید از پروفایل : 19,462 تعداد کلیک بر روی اشعار : 851,113 تعداد دنبال کنندگان: 103 نفر
تعداد کل اشعار : 87 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 21,307 تعداد کلیک بر روی اشعار : 197,342 تعداد دنبال کنندگان: 94 نفر
تعداد کل اشعار : 623 تعداد کل سبک ها : 603 تعدا بازدید از پروفایل : 6,640 تعداد کلیک بر روی اشعار : 327,214 تعداد دنبال کنندگان: 84 نفر
تعداد کل اشعار : 102 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 25,680 تعداد کلیک بر روی اشعار : 167,825 تعداد دنبال کنندگان: 78 نفر
تعداد کل اشعار : 251 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 11,648 تعداد کلیک بر روی اشعار : 263,877 تعداد دنبال کنندگان: 76 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 547 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 12,343 تعداد کلیک بر روی اشعار : 951,624 تعداد دنبال کنندگان: 73 نفر
استاد سید رضا موید

استاد سید رضا موید

سکونت : مشهد الرضا (ع)
تعداد کل اشعار : 146 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 17,966 تعداد کلیک بر روی اشعار : 358,922 تعداد دنبال کنندگان: 70 نفر
تعداد کل اشعار : 291 تعداد کل سبک ها : 242 تعدا بازدید از پروفایل : 7,627 تعداد کلیک بر روی اشعار : 342,893 تعداد دنبال کنندگان: 67 نفر
تعداد کل اشعار : 421 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 11,810 تعداد کلیک بر روی اشعار : 457,357 تعداد دنبال کنندگان: 66 نفر
تعداد کل اشعار : 258 تعداد کل سبک ها : 253 تعدا بازدید از پروفایل : 7,290 تعداد کلیک بر روی اشعار : 134,482 تعداد دنبال کنندگان: 66 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 588 تعداد کل سبک ها : 170 تعدا بازدید از پروفایل : 10,400 تعداد کلیک بر روی اشعار : 202,040 تعداد دنبال کنندگان: 65 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 954 تعداد کل سبک ها : 59 تعدا بازدید از پروفایل : 16,700 تعداد کلیک بر روی اشعار : 664,917 تعداد دنبال کنندگان: 62 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 754 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 10,907 تعداد کلیک بر روی اشعار : 995,074 تعداد دنبال کنندگان: 54 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 500 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 10,480 تعداد کلیک بر روی اشعار : 432,039 تعداد دنبال کنندگان: 53 نفر
تعداد کل اشعار : 173 تعداد کل سبک ها : 115 تعدا بازدید از پروفایل : 4,543 تعداد کلیک بر روی اشعار : 234,568 تعداد دنبال کنندگان: 52 نفر
تعداد کل اشعار : 89 تعداد کل سبک ها : 25 تعدا بازدید از پروفایل : 13,387 تعداد کلیک بر روی اشعار : 200,389 تعداد دنبال کنندگان: 51 نفر
تعداد کل اشعار : 1112 تعداد کل سبک ها : 395 تعدا بازدید از پروفایل : 11,744 تعداد کلیک بر روی اشعار : 977,062 تعداد دنبال کنندگان: 48 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 586 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 6,960 تعداد کلیک بر روی اشعار : 265,753 تعداد دنبال کنندگان: 48 نفر
تعداد کل اشعار : 333 تعداد کل سبک ها : 96 تعدا بازدید از پروفایل : 9,683 تعداد کلیک بر روی اشعار : 813,644 تعداد دنبال کنندگان: 47 نفر
تعداد کل اشعار : 139 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 13,070 تعداد کلیک بر روی اشعار : 309,722 تعداد دنبال کنندگان: 45 نفر
تعداد کل اشعار : 95 تعداد کل سبک ها : 94 تعدا بازدید از پروفایل : 1,256 تعداد کلیک بر روی اشعار : 34,757 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 446 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 15,832 تعداد کلیک بر روی اشعار : 851,910 تعداد دنبال کنندگان: 40 نفر
تعداد کل اشعار : 269 تعداد کل سبک ها : 11 تعدا بازدید از پروفایل : 9,585 تعداد کلیک بر روی اشعار : 450,084 تعداد دنبال کنندگان: 39 نفر
تعداد کل اشعار : 279 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 10,570 تعداد کلیک بر روی اشعار : 431,644 تعداد دنبال کنندگان: 36 نفر
تعداد کل اشعار : 144 تعداد کل سبک ها : 45 تعدا بازدید از پروفایل : 9,166 تعداد کلیک بر روی اشعار : 405,572 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 286 تعداد کل سبک ها : 51 تعدا بازدید از پروفایل : 6,886 تعداد کلیک بر روی اشعار : 210,685 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
تعداد کل اشعار : 428 تعداد کل سبک ها : 310 تعدا بازدید از پروفایل : 14,256 تعداد کلیک بر روی اشعار : 611,006 تعداد دنبال کنندگان: 32 نفر
تعداد کل اشعار : 190 تعداد کل سبک ها : 151 تعدا بازدید از پروفایل : 4,811 تعداد کلیک بر روی اشعار : 213,621 تعداد دنبال کنندگان: 31 نفر
تعداد کل اشعار : 197 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 11,936 تعداد کلیک بر روی اشعار : 559,283 تعداد دنبال کنندگان: 31 نفر
 روح اله نوروزی

روح اله نوروزی

سکونت : استان قزوین
تعداد کل اشعار : 78 تعداد کل سبک ها : 66 تعدا بازدید از پروفایل : 2,344 تعداد کلیک بر روی اشعار : 56,586 تعداد دنبال کنندگان: 31 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 221 تعداد کل سبک ها : 46 تعدا بازدید از پروفایل : 5,997 تعداد کلیک بر روی اشعار : 115,684 تعداد دنبال کنندگان: 31 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 242 تعداد کل سبک ها : 75 تعدا بازدید از پروفایل : 6,834 تعداد کلیک بر روی اشعار : 338,572 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
تعداد کل اشعار : 154 تعداد کل سبک ها : 23 تعدا بازدید از پروفایل : 5,504 تعداد کلیک بر روی اشعار : 183,626 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 390 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,873 تعداد کلیک بر روی اشعار : 116,360 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
 بابک امامی

بابک امامی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 58 تعداد کل سبک ها : 56 تعدا بازدید از پروفایل : 1,577 تعداد کلیک بر روی اشعار : 19,862 تعداد دنبال کنندگان: 27 نفر
تعداد کل اشعار : 570 تعداد کل سبک ها : 489 تعدا بازدید از پروفایل : 13,024 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,433,755 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 81 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 6,289 تعداد کلیک بر روی اشعار : 193,793 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 192 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 9,218 تعداد کلیک بر روی اشعار : 328,919 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 374 تعداد کل سبک ها : 86 تعدا بازدید از پروفایل : 7,058 تعداد کلیک بر روی اشعار : 277,811 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 192 تعداد کل سبک ها : 168 تعدا بازدید از پروفایل : 11,209 تعداد کلیک بر روی اشعار : 283,291 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
 رضا آهی

رضا آهی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 136 تعداد کل سبک ها : 70 تعدا بازدید از پروفایل : 2,763 تعداد کلیک بر روی اشعار : 51,799 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 83 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 5,205 تعداد کلیک بر روی اشعار : 111,887 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
تعداد کل اشعار : 292 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 9,924 تعداد کلیک بر روی اشعار : 399,063 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر