• شنبه 2 مرداد 00

 احمد پوریا

سلام بر امام زمان (عج) و گریز به امام حسین (ع) -(سلام ای نور سبحان یابن الزهرا)

49

سلام ای نور سُبحـــان یابن الزهرا
سلام ای جان جـــانان یابن الزهرا

سلام ای حجت حــق یابن یاسین 
سلام ای قلب قــــران یابن الزهرا

سلام ای ابــر رحمت معنی عشق 
سلام ای شمس پنهان یابن الزهرا

دوباره جمعــــــه های بی قراری 
دوباره درد هجـــران یابن الزهرا

دوباره نــــدبه و چشــم انتظاری 
بیا ای شـــــاه دوران یابن الزهرا

دل اهــــــل ولا رنجیـــده مولا 
شده قلبــــم پریشان یابن الزهرا

بیا بنـــــــــد دل زهـــرا ی اطـهر 
عزیز خیــر نســــوان یابـن الزهرا

آقا آیا شــــــــــود رویـت ببینم 
ضیاء هر دو چشمــان یابن الزهرا

قرار قلب شیعــــــــــه کی میایی
زهجرت دیده گریان یابن الزهرا

نمی دانم کجــــایی با که هستی 
مکانـــم بی تو زندان یابن الزهرا 

نمی دانـــــم بقیـــعی ، کاظمینی 
نجف یـا که خراسان یابن الزهرا

و یا شاید کــه در کرب و بلایی 
به پیش شــاه عطشان یابن الزهرا

اگر در کربــلایی خوش بحالت 
مجاور بـــــر شهیدان یابن الزهرا 

شدی زائر به صحــن و قبر عباس 
تو سرگردان و حیران یابن الزهرا

آقا گـــــــریه کن کرب و بلایی 
براتش کن تو احسان یابن الزهرا

حسینــی که شهید راه عشق است 
به خون گردیده غلطان یابن الزهرا

حسینی که جــــدا شد سر ز پیکر 
به دست قوم عـــدوان یابن الزهرا

حسینی که ســــرش بر نیزه ها شد 
که سوزد در غمش جــان  یابن الزهرا 

حسینی که شــــده پامال جسمش 
به زیر سُــــــــم اسبان یابن الزهرا

حسینی که شــده غارت خیــامش
ز پیراهن شــد عریان یابن الـزهرا 

بریده ســـــاربان انگشت شَــه را 
به ظُلمش لرزد ارکان یابن الزهرا

حسینــــی که همه اهل وعیـالش 
شده جمــــــع اسیران یابن الزهرا

حسینی که بروی کعب نی خواند
به کوفه صـــوت قران یابن الزهرا

آقا یابــــــن الحسن جانم فدایت 
بجَدَّت تو غزل خوان یابن الـزهرا

به ســـــــر دارم هوای کربلایـش 
چه صحنی چون گلستـان یابن الزهرا

عنایت کـــــن بــراتش (پوریا )را 
شده عمـــــری نواخوان یابن الزهرا 

  • دوشنبه
  • 21
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 21:47
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران