• چهارشنبه 4 خرداد 01


غدیر-(یکی گوید سراپا عیب دارم)

9737
8

یکی گوید سراپا عیب دارم

یکی گوید زبان از غیب دارمنمی دانم که هستم هرچه هستم

قلم چون تیغ می رقصد به دستمنه دِعبـِل نه فَرَزدَق نه کُمِیتَم

ولیکن خاک پای اهل بیتمالا ساقی مستان ولایت

بهار بی زمستان ولایتاز آن جامی که دادی کربلا را

بنوشان این خراب مبتلا راچنان مستم کن از یکتا پرستی

که از آهم بسوزد مُلک هستیهزاران راز را در من نهفتی

ولی در گوش من اینگونه گفتیزاحمد تا احد یک میم فرق است

جهانی اندرین یک میم غرق استیقینا میم احمد میم مستیست

که سرمست ازجمالش چشم هستیستزاحمد هر دو عالم آبرو یافت

دمی خندیدو هستی رنگ وبو یافتاگر احمد نبود آدم کجابود

خدا را آیه ای محکم کجا بودچه می پرسند کین احمد کدام است

که ذکرش لذت شُرب مدام استهمان احمدکه آوازش بهار است

دلیل خلقت لیل النهار استهمان احمد که فرزند خلیل است

قیام بت شکن هارادلیل استهمان احمدکه ستارُالعیوب است

دلیل راه و علّامُ الغیوب استهمان احمدکه جامش جام وحی است

به دستش ذوالفقار امر و نهی استهمان احمد که ختم الانبیاء شد

جناب کُنتُ کنزاً مخفیا شدهمان اوّل که اینجا آخر آمد

همان باطن که برما ظاهرآمدهمان احمد که سرمستان سرمد

بخوانندش ابوالقاسم محمّدمحمد میم و حاء و میم و دال است

تدارک بخش عدل و اعتدال استمحمد رحمةٌ للعالمین است

شرافت بخش صد روح الامین استمحمد پاک و شفاف و زلال است

که مرآت جمال ذوالجلال استمحمد تا نبوت را برانگیخت

ولایت را به کام شیعیان ریختولایت بادۀ غیب و شهود است

کلید مخزن سرّ وجود استمحمد با علی روز اخوت

ولایت را گره زد بر نبوتمحمد را علی آیینه دار است

نخستین جلوه اش در ذوالفقار استبه جز دست علی مشکل گشا کیست

کلیدکُنتُ کنزاًمخفیا کیستکسی دیگر توانایی ندارد

که زخم شیعه را مرهم گذاردغدیر ای باده گردان ولایت

رسولان الهی مبتلایتندا آمد ز محراب سماوات

به گوش گوشه گیران خراباترسولی کز غدیر خم ننوشد

ردای سبز بعثت را نپوشدتمام انبیاء ساغر گرفتند

شراب از ساقی کوثر گرفتندعلی ساقی رندان بلاکش

بده جامی که می سوزم در آتشمرا آیینۀ صدق و صفا کن

تجللی گاه نور مصطفی کن" مرحوم آغاسی "

  • سه شنبه
  • 10
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 13:4
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران