• سه شنبه 27 مهر 00


درگیرِ فتنه ها شد و مضطر سکوت کرد

37

درگیرِ فتنه ها شد و مضطر سکوت کرد
بیست و سه سال بعد پیمبر(ص)سکوت کرد

نامردِ ناخلف که به ناحق خلیفه شد-
-را دید تکیه داده به منبر...سکوت کرد

تا آمدند پشت درِ خانه غاصبین
غمگین نگاه کرد و مکرر سکوت کرد

حتی زمانِ نحس هجوم چهل نفر
آنجا که سوخت پاشنهٔ «در» سکوت کرد

می دید بیهوا گلِ شش ماهه؛ محسنش-
-در بین شعله ها شده پرپر...سکوت کرد

میسوخت ذوالفقار؛ غضبناک در غلاف
آتش زبانه زد؛ یلِ خیبر سکوت کرد

دین را قوام داد علی(ع) با بصیرتش
چیزی اگر نگفت و سراسر سکوت کرد

زهرا(س) چه عاشقانه ولایت مدار بود
آنجا که مرتضای دلاور سکوت کرد

گاهی سکوتِ مصلحتی جنگِ کامل است
مولای ما کسی ست که محشر سکوت کرد

تا بشنویم از سر گلدسته ها اذان
زهرا(س) دفاع کرده و حیدر سکوت کرد

میخواند و آیه آیه فقط آه میکشید
یک عمر بعدِ سورهٔ کوثر سکوت کرد!

  • چهارشنبه
  • 21
  • مهر
  • 1400
  • ساعت
  • 11:23
  • نوشته شده توسط
  • 09127324206

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران