• سه شنبه 3 خرداد 01


مناجات باخدا -(به غیر از آستانت من کنم رو بر کجا ای دوست)

92

مناجات با خدا (راز و نیاز)به غیر از آستانت من کنم رو بر کجا ای دوست 
نباشد غیر کوی تو مرا باب الرجا ای دوست 

همه عالم به دیوارت کند تکیه نه تنها من 
توئی بر کل مخلوقات یگانه ملتجا ای دوست 

اگر گویم چو شمسی و جهان روشن ز انوارت
تو نورشمسی و ذره بود شمس الضحا ای دوست  

اجابت کن "وزدنی من هداکم" را اجابت کن 
در این آشفته بازارم توئی ذات هدا ای دوست

عطا کن تا که جان دارم ز دل امیال غیر از تو
برون گردد به دل گیرد همه مهر توجا ای دوست

اگر رانده شدم از درگه هر ناکس و هرکس 
پناهم ده که آوردم به کویت التجا ای دوست

ندای قلب طائر را مقام استجابت ده
توانم ده که من هم آورم عهدم بجا ای دوست

  • پنج شنبه
  • 15
  • اردیبهشت
  • 1401
  • ساعت
  • 13:58
  • نوشته شده توسط
  • طائر

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران