جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 42 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 2,283 تعداد کلیک بر روی اشعار : 51,363 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 15 تعداد کل سبک ها : 14 تعدا بازدید از پروفایل : 746 تعداد کلیک بر روی اشعار : 18,002 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 27 تعداد کل سبک ها : 26 تعدا بازدید از پروفایل : 991 تعداد کلیک بر روی اشعار : 24,897 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 22 تعداد کل سبک ها : 12 تعدا بازدید از پروفایل : 1,304 تعداد کلیک بر روی اشعار : 10,136 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 21 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,874 تعداد کلیک بر روی اشعار : 25,540 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 7 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 1,564 تعداد کلیک بر روی اشعار : 10,277 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 20 تعداد کل سبک ها : 15 تعدا بازدید از پروفایل : 1,077 تعداد کلیک بر روی اشعار : 50,447 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 9 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 845 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,699 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 58 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 856 تعداد کلیک بر روی اشعار : 12,146 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 39 تعداد کل سبک ها : 19 تعدا بازدید از پروفایل : 1,351 تعداد کلیک بر روی اشعار : 10,435 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 3 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 442 تعداد کلیک بر روی اشعار : 67 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 31 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 653 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,239 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 47 تعداد کل سبک ها : 19 تعدا بازدید از پروفایل : 712 تعداد کلیک بر روی اشعار : 6,233 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 14 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 649 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,493 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 7 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 632 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,330 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 10 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 708 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,546 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 6 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 690 تعداد کلیک بر روی اشعار : 906 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 10 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 946 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,554 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 2 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,184 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,586 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 17 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 737 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,140 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 9 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 501 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,059 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 18 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,081 تعداد کلیک بر روی اشعار : 6,325 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 87 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 1,920 تعداد کلیک بر روی اشعار : 49,630 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
 حسین بابانیا

حسین بابانیا

سکونت : استان مازندران - بابل
تعداد کل اشعار : 11 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 534 تعداد کلیک بر روی اشعار : 10,285 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 18 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 447 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,284 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 5 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 677 تعداد کلیک بر روی اشعار : 10,931 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 21 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 840 تعداد کلیک بر روی اشعار : 673 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 26 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,154 تعداد کلیک بر روی اشعار : 10,008 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
 سید روح اله موید

سید روح اله موید

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 17 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 758 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,730 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 2 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 285 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 25 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 592 تعداد کلیک بر روی اشعار : 5,597 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 10 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,024 تعداد کلیک بر روی اشعار : 873 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 49 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 701 تعداد کلیک بر روی اشعار : 9,872 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 21 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 514 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,549 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 24 تعداد کل سبک ها : 17 تعدا بازدید از پروفایل : 665 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,792 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 1 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 172 تعداد کلیک بر روی اشعار : 0 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 30 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,207 تعداد کلیک بر روی اشعار : 9,349 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 5 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 884 تعداد کلیک بر روی اشعار : 687 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 30 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 434 تعداد کلیک بر روی اشعار : 5,131 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 21 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 505 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,874 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
 زهرا رضازاده

زهرا رضازاده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 19 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 658 تعداد کلیک بر روی اشعار : 433 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 6 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 388 تعداد کلیک بر روی اشعار : 6,861 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 17 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 529 تعداد کلیک بر روی اشعار : 11,924 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 25 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 333 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,533 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 14 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 362 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,311 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 22 تعداد کل سبک ها : 11 تعدا بازدید از پروفایل : 544 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,132 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 7 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 3,197 تعداد کلیک بر روی اشعار : 392 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 4 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 157 تعداد کلیک بر روی اشعار : 95 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 8 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 169 تعداد کلیک بر روی اشعار : 374 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر
تعداد کل اشعار : 39 تعداد کل سبک ها : 23 تعدا بازدید از پروفایل : 391 تعداد کلیک بر روی اشعار : 5,197 تعداد دنبال کنندگان: 1 نفر