دوره صدا سازی و تقویت حنجره (صداسازی 1)
تخفیف تهیه همزمان سه درس
توضیحات تکمیلی
دوره پیشرفته صداسازی 2
تخفیف تهیه همزمان سه درس
توضیحات تکمیلی
دوره جامع آموزش مداحی
تخفیف تهیه همزمان سه درس
توضیحات تکمیلی
پکیج کامل آموزشی امام هشت
پکیج کامل آموزشی امام هشت
خرید پستی هر سه دوره