دوره جامع آموزش مداحی
تخفیف تهیه همزمان سه درس
توضیحات تکمیلی
دوره صدا سازی و تقویت حنجره (صداسازی 1)
تخفیف تهیه همزمان سه درس
توضیحات تکمیلی
دوره پیشرفته صداسازی 2
تخفیف تهیه همزمان سه درس
توضیحات تکمیلی
دوره پیشرفته صداسازی 2
پکیج کامل آموزشی امام هشت
خرید پستی هر سه دوره