• دوشنبه 29 شهریور 00

 مرتضی محمودپور

زمینه و شور سینه زنی شهادت حضرت رقیه(س)(سبک به سمت گودال)

77
1

◾نوحه زمینه و شور
◾سینه زنی شهادت حضرت رقیه(س)
◾سبک (به سمت گودال)

◾بنداول
به کنج ویرانه منتظرت موندم
آیه ی والصبر را با عمه میخوندم
هرچه به من دادی از برمن بردند
به کوفه و در شام معجرمن بردند
ای پدر جان ای پدر جان
ای پدر جان ای پدر جان(۲)

◾بنددوم
خصم منو میزد عمه سپر میشد
ز عمه ممنونم که دیده تر میشد
خمیده گردیده عمه ی مضروبه ام
ضجه به حالم زد مادر مظلومه ام
ای پدر جان ای پدر جان
ای پدر جان ای پدر جان(۲)

◾بندسوم
به روی نیزه همه خزان شده گلشنت
بین طبق دیده ام راس جدا از تنت
بوسه زدم بر رگ بریده ی حنجرت
نیامده همرت پدر چرا اکبرت
ای پدر جان ای پدر جان
ای پدر جان ای پدر جان(۲)

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza 

  • چهارشنبه
  • 17
  • شهریور
  • 1400
  • ساعت
  • 1:21
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران