• پنج شنبه 10 فروردین 02


دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه - اجرا شده توسط یونس حبیبی

218478
2339

این نوحه سینه زنی حدود ده سال پیش توسط مداح اهل بیت یونس حبیبی اجرا شد که با استقبال بی نظیر عاشقان اهل بیت همراه بوداز جمله خصوصیات این شعر این است که مصائب حضرت رقیه را در قالب شعر بیان نموده و از همان ابتدای غارت خیمه های حسینی تا بعد از شهادت دختر سه ساله امام حسین(ع) وقایع را متذکر می شود از دیگر دلایل محبوبیت این شعر ، شیوه اجرای بسیار زیبای برادر یونس حبیبی بوده است که ایشان با صدای محزون خود قلبهای عاشقان حریم حسینی را محزون می ساخت.شهادت حضرت رقیه در روز پنجم صفر سال ۶۱ هجری قمری در شهر شام اتفاق افتاد.دانلود نوحه سینه زنیبرای مشاهده متن کامل شعر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
يا ابا عبدالله الحسينحسين فاطمه سلامحسين مصطفي سلامحسين مظلوم عليشهيد کربلا سلاماون که مي گفت تو کربلاخيمه هاتو آتيش زدندنگفت کجا به بچه هازخم زبون و نيش زدنداون که مي گفت يه دخترهآتيش به دامن روديدهنگفت تو اون صحرا چراراه نجف رو پرسيدهاون که ميگفت زينب تورگ بريدت رو بوسيدنگفت ميون نيزه هافقط سر تو رو مي ديداون که مي گفت ديده بودهگوش يکي خون مي چکيدنگفت کجا سيلي زدوگوشوارشو گرفت کشيداون که مي گفت انگشت تواز بدنت جدا شدهنگفت که انگشترتوغنيمت کيا شدهاون که مي گفت يه زنجيريبه گردن علي ديدهنگفت کجا با خطبه هاشبساط ظلم رو کوبيدهاون که مي گفت بچه هاتوبا تازيانه مي زدندنگفت دليلشون چي بودبا چه بهونه مي زدندمي خوام بگم که ماجراازاونجايي آب مي خورهکه ظالم اولي گفتعلي بايد کنار برهاون روزي که حسين منمادرتو کتک زدندکينه خيبري رو باقباله فدک زدنداون روزي که آتش کينبر در خونتون نشستبرادرت قربوني شدپهلوي مادرت شکستاون روزي که دست عليبسته بود و تو کوچه هافاطمه شو کتک زدندجلوي چشم بچه هااون روزي که خونتونوبه شعله ها در کشيدندتخم نفاق و کينه روميون امت پاشيدندمي خوام بگم بعد تو بازخيل خوارج اومدنداونايي که مادرتوزدند دوباره اومدنددلم دیگه راضي نشددست خالي پا بکشيماوني که زينب کشيدهيه خوردشم ما بچشيمزينبي که تو ازدواجمي گفت يه شرط خوب دارمهرجا حسين من برهمنم بايد باهاش برمزينبي که بعد دو روزاومد پي تو قاصدشحق داره بعد مرگ توشوهرشم نشناسدشاون که وصيت تو روهمش به جون و دل خريديه دخترت گم شده بودميگن تا صبح پي اش دويدميخوام بگم خواهر توخيلي مصيبت کشيدهبطوريکه همه ميگنقامت زينب خميدهزينبي که هرجا مي رفتیا هرکجا پا مي گذاشتجبرئيل هم مي يومد وبالهاشو اونجا مي گذاشتزينبي که اگه يه روزميخواست پيش بابا برههاشمي ها جمع مي شدندخت علي تنها نرهزينبي که مي رفت بقيعسر بزنه به مادرشمدينه رو قرق مي کردابو فاضل با لشکرشزينبي که اگه يه روزاراده سفر مي کردحسين شو صدا مي زدعباس شو خبر مي کردزينبي که اگه يه وقتسوار مرکبي مي شدزانوي عباس عليرکاب زينبي مي شدحالا بايد سفر کنهبا بچه هاي بي پناهگاهي مي ره تو علقمهدور ميزنه تا قتلگاهشايد مي خواد براي توپيراهني پيدا کنهشايد مي خواد داد بزنهعباسشو خبر کنهاگه يه روز نمي ديدتمريض مي شد توی خونهبي تو کجا داره برهمي خواد همينجا بمونهدلش مي خواست جاش بزارنتنها تو اون دشت بلاولي يهو يه دختريداد مي زنه عمه بیامی خوام بگم دختر تودرد و بلا کم ندیدهتو بچه ها هیچ کسی رومثل رقیه ندیدهمیگن یه جا خرابه بودخرابه ای تو شهر شامگریه می کرد و هی می گفتعمه بریم پیش بابامآخه می خوام حرف بزنمدرد و بلا مو بهش بگمشکایت این مردموپیش بابا جون ببرمبا التماس به خواهرتمیگفت بگو بابا بیادگفتم باید کاری کنیدیگه دلش بابا نخوادسر تو رو تو ظرفی کهیه پارچه روش کشیده بودبردن جلوش گذاشتنورنگ همه پریده بودهی می گفت من نمی خوامعمه گرسنه ام نیستوقتی یه خورده بو کردفهمید که ماجرا چیستسرو گذاشت رو دامنشناز غریبونه می کردبا دستاشون گیسوهاتویکی یکی شونه می کردمی بوسید هی نازت می کردبا دستای ناز و لطیفقصه رنجشو می گفتاز اون جماعت کثیفبابا همین که رفتی واسب تو بی تو باز اومدیهو دیدیم از هر طرفیه عالمه سرباز اومداین بار به جای شمشیرابا نیزه حمله ور شدندوقتی که دور شدند دیدیمخیمه ها شعله ور شدندخیمه ها که آتیش گرفتتو داشتی ما رو می دیدیوقتی منو سیلی زدندتو هم صداشو شنیدیخیمه ها رو سوزوندن وهرکی یه جا فرار می کردطفلکی عمه مون بابانمیدونی چیکار می کردهر بچه ای به یه طرفاز ترس دشمن می دویدعمه به دنبال همهبیشتر پی من می دویدیه بار که رفت تو خیمه هاداداش علی رو بیارهفریاد کشید رباب بیاعلی دیگه نا ندارهیه زنجیری آوردند وبستند به گردن داداشاز بچه ها هرکی که بوداین زنجیرو بستن به پاشتو کاروان جلو جلوسرها رو نیزه ها می رفتپشت سر داداش علیجلوی بچه ها می رفتاگه می خواست که تند برهبچه ها ناله می زدندطفلکی تا یواش می کردبا تازیانه می زدندیه شب شنیدیم سر توخولی به خونش می برهفرداش دیدیم سیاه شدیموهات پر از خاکسترهبعد شنیدیم یه راهبیسر تو رو اجاره کردیه تشت زر بود با گلابهی تو رو شست و گریه کردبعده یه مدتی سفربابا به کوفه رسیدیمشهری که از مردمونشزخم زبونا شنیدیممیخوام بگم کوفه کجاستبگم ز کار مردمشعمه می گفت پسر عموتمسلمو اینجا کشتنشعمه می گفت اینا به تونامه نوشتند که بیابعد اومدند جلوی توصف کشیدند تو کربلاعمه می گفت گفته بودندبری بشی امیرشونتو رو که تشنه کشتن وما هم شدیم اسیرشونتو اون جماعت کثیفهیچکس به فکر ما نبودپامون تاول می زد ولیکسی به فکر ما نبودبا شلاقهای چرمیشونگاهی به ما سر میزدندعمه مارو بغل می کردعمه رو بیشتر می زدندیکی میگفت خارجینیکی می گفت جلو نرینیکی می گفت حقشونهیکی می گفت سنگ بزنینیکی دیدم یه عالمهسنگ درشت تو دامنشمی گفت که هر کی بزنهحتما بهشت می برنشیه پیر مرد اومد جلوزل زد تو چشمای داداشگفت هرکی که کافر بشهظالم می شه اینه سزاشداداش علی گفت پیرمردبگو بینم مسلمونیآیا رسولو می شناسیاز دخترش چی می دونیاگه علی رو می شناسیفاتح خیبر وحنیفحسین ز زهرا و علیمنم علی ابن حسیناون پیر مرد گریش گرفتگفت آقا جون ببخشیدمآره علی رو می شناسمباور کنید نفهمیدمگفت که می خوای دعات کنمیه پارچه تمیز بیارببند زیر این آهنارو زخم گردنم بذاریکی یه تیکه نون آوردانداخت و گفت مال گداستعمه صدا زد بی حیااین اهل بیت مصطفی ستوقتی که عمه گفت سکوتزنگوله هام صدا نکردکسی دیگه جیک نمی زدسنگم کسی رها نکردعمه می گفت ای کوفیاخنده بسه گریه کنیدننگ به دامن شماشما که پیمان شکنیدکی بود نوشت خسته شدیماز ستم و ظلم یزیدحالا به دور بچه هاشجمع شدید و کف می زنیدکی بود نوشت اگه بیایهمه می شیم فدای توتمام هست و بودمونرا می ریزیم به پای توبگم از این شام بلامی خوام بگم مصیبتشعمه رو پیر کرده باباعمه رو پیر کرده باباما رو تو شهر چرخوندنوجماعتم کف می زدندزنها روی پشت بونابا هلهله دست می زدنداز خوشحالی دست می زدندگفتند بیاید مسلموناکافرا از راه رسیدندیهو دیدیم جماعتیبه سمت ما می دویدندسر تو رو برداشتنوبه دور هم می چرخیدندجلوی چشم بچه هابا هم دیگه می رقصیدندتو کوچه ها بردنمونمردم تماشا بکنندخواستن که هتک حرمتیبه آل طه بکنندفحش به علی می دادن وتبریک به هم می گفتندچشمای رزل و پستشوندایم به ما می دوختندوقتی می گفتیم نکنیدنگهبانا میومدنددمبالمون می کردنوبا شلاقاشون می زدنداینجا پر نامحرمهوگرنه پیراهنمودر می آوردم ببینیکبودیای تنموبابا جون این خواهرتممثل خودت دلیرو بودمیخوام بگم تو سینه اشانگار دل یه شیرو بودیهو دیدیم فریاد کشیدای برده زادگان پستای که لیاقت شماستیزید میمون باز مستای آل بوسفیان مگرنشینیده اید از ثقلینچرا به نیزه می بریدراس برادرم حسینای ننگ و ذلت به شمابا چشم ساز فطرتینبا گلستان مصطفیبا بوستان عترتینفریا کشید بیخبراچرا باید چنین باشهیک ولد حرامیوامیر مسلمین باشهبابا یه مطلبی می خوادقلبمو از جا بکنهترسم اینه اگه بگمعمه باهام قهر بکنهبهت می گم یواشکیمی خوام گوشاتو وا کنیعمه اگه گفت چی می گهیادت باشه حاشا کنیعمه رو که تو می شناسیبا اون حیا و غیرتشچادرشو کشیدنوسیلی زدند تو صورتشحالا که اومدی پیشمحالا که مهمونی شدهمی گم چرا عمه سرششکسته و خونی شدهنه که فقط فهش دادنونه که فقط کتک زدندتو مجلس شرابشونبه زخممون نمک زدندصبح همگی تو کاخ شاهیه چوب دیدیم دست یزیدجلوی چشم بچه هایه کاری کرد پست پلیدعمه دیگه طاقت نداشتروشو به بچه ها کنهسرو به چوب محفلشزد که یزید حیا کنهدرد و دلای دخترتدل جماعت رو سوزوندحتی صدای گریهبعضی رو آسمون رسوندرقیه که تو دامشهم صحبت سر تو بودیه جورایی نازت می کردانگار که مادر تو بودنمی دونتم دختر توچطور نگاش کرده بودیفقط می گم که با چشاتانگار صداش کرده بودیمی خوام بگم تو خرابهسکوت غمباری نشستهمه دیدن یواش یواشرقیه چشماشو می بستدختر شیرین زبونتدیگه ساکت نشسته بودانگار یه بغض سنگینیراه گلوشو بسته بودبچه ها دورش اومدنددرد دلاش تموم شدهبلبل اهل بیت ماچرا دیگه آروم شدهیکی می گفت این طفلکیاز بسکی سختی کشیدهحالا دیگه خسته شدهچشماشو بسته خوابیدهیکی می گفت بچه دیدهجواب نیومد از باباشلابد دلش شکسته وخواسته قهر کنه باهاشسکینه گفت خواهر مناصلا به فکر خواب نبودفقط می خواست حرف بزنهمنتظر جواب نبودربابه اومد کنارشنشست و گفت عزیز منبابا داره گوش می کنهغصه نخور تو حرف بزنزینب اومد جلوترودستی کشید روی سرشگفت عمه جون هیچ باباییقهر نمی شه با دخترشاگه بابات ساکت شدهواسه اینه که گوش می دهچشماتو وا کن گل منعمه به قربونت برهمیگفت یه نانجیب می گفتمن بلدم چیکار کنمشلاقشو کشید و گفتمی خوای اونو بیدار کنمیکی که دید اون بی حیادستشو پس نمی کشهیواشکی گفت تو گوششبچه نفس نمی کشه

  • پنج شنبه
  • 1
  • بهمن
  • 1388
  • ساعت
  • 11:2
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 8.58 MB
تعداد بازپخش 4081
تاریخ بارگذاری پنج شنبه 19 بهمن 1396 17:45
عنوان : دانلود نوحه غمناک یا اباعبدالله الحسین با صدای یونس حبیبی

مهدی کریم خواه

http://www.emam8.com/maddahi/habibi/yunes habibi_Hazrat_Roqayye(WWW.EMAM8.COM).mp3
با تشکر از شما عزیزان من این فایل را نمی توانم دانلود کنم درصورت امکان فایل صوتی این مداحی زیبا را برای ایمیل من ارسال نمایید
با تشکر
پاسخ مدیر کل سایت:
سلام
لینک اصلاح شده است با خیال راحت دانلود کنید.

سه شنبه 2 آذر 1389ساعت : 11:58

مهدي کريم خواه

لطف کنید این فایل صوتی را برای من ارسال نمایید
پاسخ مدیر کل:
سلام
فایل را می توانید از لینک بالا دانلود کنید.

سه شنبه 2 آذر 1389ساعت : 12:02

آسمان

اعتراض
سلام خسته نباشيد بابا من ديگه مردم بس كه دنبال اين غمنامه حضرت رقيه گشتم حالا كه تو سايت شما پيداشد حالا چرا دانلود نمي شه جان هركي دوست داريد اين رو يه كاري كنيد دانلود بشه ثواب داره راه دوري نمي ره بابا دعاتون مي كنيم خواهش مي كنم ياامام حسين راستي محرم نزديكه يه كاري كنيد پس دانلود بشه ممنوم

پاسخ مدیر کل سایت:
سلام.
حالا چرا این قدر عصبانی شدین؟
آدرس رو چک کردم دیدم که آدرس فایل رو اشتباهی گذاشتیم حالا با خیال راحت برین دانلودش کنین و برای ما هم دعا کنید.
یا حق.

سه شنبه 2 آذر 1389ساعت : 23:39

اصغرپناهی

باتشکرازشما وسایت خوبتون واقعابه من کمک بزرگی کردید چون خیلی وقت بود که دنبال این نوحه بودم . اگه میشه نوحه پرستوی مهاجرم با صدای آقای سلحشور رو هم تو سایتتون بذارد.

شنبه 13 آذر 1389ساعت : 20:01

محمدی

با تشکر از زحمات شما
با تشکر از زحمات شما خیلی دنبال لیت غمنامه گشتم حتی تو فروشگاه هم نبود
خیلی ثواب کردید
1 قطره اشک هم برای امام حسین یک دنیا می ارزه
پاسخ مدیر کل سایت:
سلام علیکم
بنده و همکاران عزیزی که در این سامانه اینترنتی مشغول فعالیت هستند را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید.
گذاشتن نظرات و پیشنهادات درانتهای مطالب باعث می شود که ما از کیفیت کار خود آگاه شویم.
در پناه مهدی فاطمه شاد و سربلند باشید.

دوشنبه 15 آذر 1389ساعت : 16:23

رضا61

تشکر فراوان
سلام
من این روضه رو سال 79 برای اولین بار شنیدم الان 10 ساله که دنبالش میگردم...
ازتون خیلی ممنونم که این انتظار منو به آخر رسوندین
اجرتون با آقا اباعبدالله و خانوم رقیه (ع)
پاسخ مدیر کل سایت:
علیک سلام
خدا رو شکر که این مداحی زیبا رو توی سایت امام 8 تونستید پیدا کنید.
جای بسی امیدواری هست که شما عزیزان ما رو دعا می کنید و در ین ایام عزای سید الشهدا ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نمی زارید.
تیم نویسنده سایت امام 8 از همه کاربران سایت التماس دعا دارد.
یا امام رضا(ع)

سه شنبه 16 آذر 1389ساعت : 05:40

سعید

غمنامه حضرت رقیه
اقا واقعا دستتان درد نکنه من چند سال دارم دنبال این غمنامه می گردم اسمشو هم بلد نبودم التماس دعا دارم

پنج شنبه 18 آذر 1389ساعت : 00:03

فرزام

باسلام واقعا دستتون درد نکنه خیلی دنبال این نوحه بودم

سه شنبه 23 آذر 1389ساعت : 02:33

حسینی

نوحه نریمان پناهی
سلام...آق یه نوحه از نریمان پناهی هم هست که درباره حضرت زینب خوانده است به صورت زیر.....
ای باوفا زینب...صبری نما خواهر...گریه مکن خواهر....زینب زینب زینب...کجا میایی زینب...کجا میایی خواهر....ای باوفا زینب....
اگر فایل این نوحه را دارید حتما به ایمیل من خبر بدهید...خیلی ممنون میشم.....

چهارشنبه 24 آذر 1389ساعت : 14:37

الناز

ممنون از زحمتی که کشیدید.منم خیلی دنبال این فایل گشتم.
التماس دعا
موفق باشید

چهارشنبه 24 آذر 1389ساعت : 16:32

ابوالفضل جابری

تشکر
فقط میتونم بگم اجرتون با سیدالشهدا

جمعه 26 آذر 1389ساعت : 07:22

moradi

tashakkor
aali bood
dametoon garm
ajretoon ba emam hosseiin
vaghean fogholadast....!

شنبه 27 آذر 1389ساعت : 02:04

fahimeh

من واقعا ممنونم.اجرتون با سیداشهدا
التماس دعا

دوشنبه 29 آذر 1389ساعت : 10:49

ماهی خانوم

بی نهایت ممنون
واقعا لطف کردین من خیلی دنبال این نوحه بودم
یه دنیا تشکر

سه شنبه 30 آذر 1389ساعت : 16:55

محمود سانی

واقعا عالی بود ممنون

جمعه 3 دی 1389ساعت : 16:32

بهمنی

تشکر
با سلام و احترام
عظم الله تعالی اجورکم
انشالله همیشه در خط اهل بیت باشید و باشیم
بهمنی

سه شنبه 21 دی 1389ساعت : 18:52

محمد مهدوی

تشکر
با سلام و خسته نباشید واقعا عالی بود ولی نتونستم دانلود کنم فک کنم یه جای کار میلنگه با هم از شما تشکر میکنم
پاسخ مدیر کل سایت:
سلام
لینک رو چک کردیم خوشبختانه هیچ مشکلی نداره.
مجددا سعی کنید.

چهارشنبه 22 دی 1389ساعت : 02:36

aida

mer30000000000000000000000000000
vayyyyyyyyyyyyyyyyyy man nemidonam chi begam... ye donya merci,belakhare bad az salha daram dobare in madahio gosh midam.. merci az shoma merci k esme madaho baram mail kardin . bazam merci ishalla har chi az khoda mikhayd beheton bede

چهارشنبه 6 بهمن 1389ساعت : 04:47

حسين

با سلام ، خيلي نوحه عالي هستش ولي خيلي طولاني هر جا نميشه خوندش چون مستمع و خود مداح زود خسته ميشن ، مستمع انتظار داره نوحه ها كوتاه و چند تا با سبكهاي گوناگون خوانده بشه.
خواهشمندم نظرتان را در مورد نظرم اعلام كنيد.
التما س دعا

شنبه 16 بهمن 1389ساعت : 18:51

احمد عابدینی

با تشکر نتوانستم دانلود کنم ولی از شما تشکر می کنم واقعا انسان با شنیدن نوحه و عزاداری ائمه باید خون گریه کند

پاسخ مدیریت :
دوست گرامی سلام
لینک دانلود چک شد و مشکلی ندارد ، در هر صورت جناب عالی می توانید از طریق این لینک اقدام فرمایید .
http://www.emam8.com/maddahi/habibi/habibi.mp3

دوشنبه 8 فروردین 1390ساعت : 12:41

javad 711

تشکر وقدر دانی از شما
اجرت با امام حسین خیلی دنبال این فایل بودم خدا خیرت بده دو غم نامه دیگه هست به نام غم نامه حضرت زهرا وغم نامه حضرت علی زحمت اونارو هم بکش وبزار خدا خیرت بده انشاالله سلامت ومعید باشید

پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390ساعت : 13:02

ali ahmed nori

salam man 4 sal hast ke dar uropa hastam va zamanike dar iran bodam in nohe ra kheyli gosh mikardam , hala badaz 4 sal in nohe ra peyda kardam vali download nemishe shomaro bekhoda age mishe be email man befristin

شنبه 15 مرداد 1390ساعت : 04:51

حورا

سلام اجرتون با سید الشهدا ممنم همانند دیگر عزیزانی نتونستم فایل را دانلود کنم ، لطفا ایمیل کنید یا ایراد بر طرف بشود که کلیه عزیزان مشتاق بتوانند دانلود کنند
سپاس گذارم

دوشنبه 31 مرداد 1390ساعت : 15:17

بهمن عبدی

سلام باعرض ادب..
خیلی زحمت کشیدید.. اجرتون با آقا صاحب زمان..
پایدار باشید دوستان..
التماس دعا..

سه شنبه 1 شهریور 1390ساعت : 03:10

صادق میرزایی فرد

با تشکر از شما عزیزان من این فایل را نمی توانم دانلود کنم درصورت امکان فایل صوتی این مداحی زیبا را برای ایمیل من ارسال نمایید
با تشکر
-------------------------------
ناشر سایت (سعید رضایی): فایل مورد نظرتان را برایتان ارسال کردیم، لینک دانلود نیز مشکلی ندارد
التماس دعا

دوشنبه 28 شهریور 1390ساعت : 20:11

سحر

سلام با تشکر ویژه از شما

شنبه 5 آذر 1390ساعت : 21:43

سید مصطفی

سلام دست شما درد نکنه من خیلی دنبال این نوحه بودم واقعا ممنونم

شنبه 5 آذر 1390ساعت : 21:49

Muhammad

Thanks
Thank you very much

دوشنبه 7 آذر 1390ساعت : 17:45

سهیل دادفر

تشکر
خیلی خیلی خیلی ممنون

سه شنبه 8 آذر 1390ساعت : 19:39

امیری

سلام تشکر

سه شنبه 8 آذر 1390ساعت : 20:14

نادر اسلامی

سلام.نتوانستم غم نامه حضرت رقیه رادانلود کنم خیلی وقته دنبالش میگردم -خواهش میکنم واسم ایمیلش کنید .ممنونم

چهارشنبه 9 آذر 1390ساعت : 21:00

علی جنتی

تشکر
خیلی خیلی ممنون ... من خیلی دنبال این فایل گشتم و در اخر در این وب سایت زیبا یافتم... متشکر

چهارشنبه 9 آذر 1390ساعت : 22:37

راضیه

تشکر
واقعا ممنونم مدت ها بود دنبال این نوحه میگشتم
خوشا به حالتون با این کارخیری که میکنید
اجرتون با امام حسین

جمعه 11 آذر 1390ساعت : 19:50

كاوه

سلام
منم خيلي سپاسگزارم. اجرتون با آقا امام حسين ، بعد از مدتها ميتونم يه مداحي كه در شاُن اعمه باشه بشنوم.

شنبه 12 آذر 1390ساعت : 01:20

سيد مهدي حسيني

درخواست ارسال
سلام شعرهايي که تو وبلاگ گذاشتين واقعا خوبن اگه ميشه متن کامل اين شعر را برام بذارين شاه گفتا کربلا امروز ميدان من است. عيد قربان من است

شنبه 12 آذر 1390ساعت : 16:58

سجاد بازدار

یا ابا عبدالله الحسین
با سلام کارتان خیلی عالیه خسته نباشید فقط کاشکی کاری میکردید که دانلود کردنش راحت تر بود ممنون

یکشنبه 13 آذر 1390ساعت : 20:27

آرزو

سلام ازتون واقعا ممنونم من خیلی وقته دنبالش بودم خیلی خوشحال شدم کلی دعاتون کردم مرسی

یکشنبه 13 آذر 1390ساعت : 22:49

شادان

یا ابا عبدالله الحسین(ع)
سلام
دوست من چند سال بود پدر منو درآورده بود میگفت این نوحه رو براش پیدا کنم اما جایی پیدا نکردم
حالا بعد از چند سال دوباره که یادمون انداخت گشتم و تو این وبسایت پیدا کردم
دستتون درد نکنه
اجرتون با امام حسین(ع)
یا علی مدد

دوشنبه 14 آذر 1390ساعت : 20:55

کسی که هیچکس نبود

اجرتون با امام حسین
مرسی از اینکه این نوحه را گذاشتیذ

دوشنبه 14 آذر 1390ساعت : 23:59

ریحانه

تشکر
واقعا ممنون.خیلی دنبالش بودم.شدیدا تشکر

جمعه 18 آذر 1390ساعت : 20:15

محمدامین

امین
من نتونستم دانلود کنم کمک کنید من دیوونه ی این شعرم

دوشنبه 22 خرداد 1391ساعت : 13:51

amin

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
اقا توروخدا یه کاری بکنید
دانلود نمیشه

پنج شنبه 16 شهریور 1391ساعت : 17:38

بهناز

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
واقعا ممنونم
خیلی دوس دارم این مداحی رو
واقعاااااااااااااااا مرسی

دوشنبه 1 آبان 1391ساعت : 17:04

رضا

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
خیلی تشکر میکنم از همه شما.دست آقا یونس درد نکنه واقعاً با این جور نوحه ها آدم پی به مصیبت حسین شهید(ع) میبره.

یکشنبه 14 آبان 1391ساعت : 06:11

شکسته پر

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام خدا قوت من امروز از صبح خیلی دلم گرفته بود این شعر رو توی [quote][i]راهیان نور تو شلمچه [/i] [/quote] شدینمو با یک کیفیت پایین تو گوشی ضبط کردم امروز خیلی دلم هوای شهدا را کرده بود عبارت دانلود مداحی اون که میگفت تو کربلا خیمه هات رو اتیسش زدن رو زدم این امد واقعا لذت بردم

دوشنبه 22 آبان 1391ساعت : 09:45

milad

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
واقعا ممنون چند ساله دنبالشم

جمعه 26 آبان 1391ساعت : 13:00

مریم

تشکر
واقعا ازتون متشکرم .خیلی وقت بود دنبالش میگشتم بازم ممنون.

جمعه 26 آبان 1391ساعت : 14:14

رضاهامان

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
خیلی خیلی ممنون چند سالی بود دنبالش بودم بالاخره تونستم پیداش کنم دمتون گرم التماس دعا

جمعه 26 آبان 1391ساعت : 20:17

M.Arif Alizada

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
Salam Az in k ino to site gozashtin mamnonam wa dostan aga idm darid faqat dar qesmat balaei in shear balay in dokma click konid download meshwaawad

دانلود نوحه سینه زنی

شنبه 27 آبان 1391ساعت : 08:11

سمیه سادات یعقوبزاده

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام من این مداحی رو وقتی 15سالم بودشنیده بودم وارزوداشتم یه روزداشته باشمش ممنون امیدوارم اهل بیت درتمام زندگیتون نگهدارویاورتون باشه انشالا

شنبه 27 آبان 1391ساعت : 11:40

بمب

تشکر
خوب بود

شنبه 27 آبان 1391ساعت : 13:40

بمب

تشکر
[list][*]تشکر[/list][b]تشکر[/b]

شنبه 27 آبان 1391ساعت : 13:42

بوووووووووووووووووس

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
یاحسسسسسسسسسسسسییییییییییییین جانم فداییییییییییییت

شنبه 27 آبان 1391ساعت : 17:16

مهرداد

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
با تشکر از زحمات شما

یکشنبه 28 آبان 1391ساعت : 19:29

ماهان

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
[quote name="amin"]اقا توروخدا یه کاری بکنید
دانلود نمیشه[/quote]
خیلی بده دانلود نمیشه

سه شنبه 30 آبان 1391ساعت : 04:51

علی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
خیلی ممنون راحت دانلود شد . قابل توجه عزیزان جهت دانلود کردن رو ی گزینه ( دانلود نوحه سینه زنی ) کلیک راست کنید و گزینه save target as را بزنید و درایو ی که دوست دارید ذخیره کنید را اتنخاب کنید و بعد save را بزنید راحت دنلود میشه

سه شنبه 30 آبان 1391ساعت : 08:30

ساغر

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام واقعادستتون درنكنه خيلي وقت دنبال اين مرثيه هستم اجرتان با امام حسين(ع) التماس دعا

سه شنبه 30 آبان 1391ساعت : 12:00

غلامرضايي

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام اگه فايل غمنامه حضرت رقيه(س با اجراي يونس حبيبي رو واسم ايميل كنيد ممنون ميشم

شنبه 9 دی 1391ساعت : 13:37

ناصر دودانگه

تشکر
با سلام وتشکر در صورت امکان این فایل را برای بنده ایمیل کنید

دوشنبه 11 دی 1391ساعت : 08:35

سوده

تشكر
سلام اگه امكان داره غم نامه حضرت زهرا(س)يونس حبيبي بذاريد خيلي دنبالش هسنم از غم نامه حضرت رقيه (س)خيلي تشكرميكنم چون چند وقتي بود دنبا لش بودم

دوشنبه 11 دی 1391ساعت : 10:46

رضا

تشکر
منم دانلودش کردم بسیار عالیه!!
ممنون از زحمات تون اجرتون با امام حسین.

سه شنبه 20 فروردین 1392ساعت : 18:46

پویا خانجانی

تشکر و سپاس
با عرض سلام و خسته نباشید
خیلییییییییی ممنون از انتشار این مداحی فوق العاده زیبا و احساسی
واقعا حال آدمو عوض میکنه. من اینو 10 سال پیش از روی کاست گوش کردم و تا حالا هم خیلی دنبالش گشتم. حتی اسم مداح یادم نبود. خداروشکر امروز تونستم پیداش کنم.
خدا خیرتون بده انشاءالله
به امید فرج حضرت صاحب الزمان

چهارشنبه 21 فروردین 1392ساعت : 10:41

حسین

درخواست فایل مداحی
[quote name="حسینی"]سلام...آق یه نوحه از نریمان پناهی هم هست که درباره حضرت زینب خوانده است به صورت زیر.....
ای باوفا زینب...صبری نما خواهر...گریه مکن خواهر....زینب زینب زینب...کجا میایی زینب...کجا میایی خواهر....ای باوفا زینب....
اگر فایل این نوحه را دارید حتما به ایمیل من خبر بدهید...خیلی ممنون میشم.....[/quote]
سلام خدمت همه دوستان و برادران عزیز. بخدا چند ساله دنبال همین مداحی که دوستمون زحمت کشیده و درخواست کرده هستم و پیداش نکردم. خواهشمندم اگر عزیزی این مداحی رو داره خبر بده. واقعا ثواب داره. منکه نمیتونم جبران کنم، ایشاله خود آقا جبران کنه. خیلی ممنمون میشم و دستشو میبوسم و همیشه دعاگو میشم. التماس دعا

یکشنبه 1 اردیبهشت 1392ساعت : 20:07

behnam taghiyan

السلام علیک یا شهید بی سر
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم سایت.لطفا بگید که چه جای سایت کلمه سایت را گزاشتید که بشه باهاش مداحی ها را پیدا کرد والا من هرچی دنبال این کلمه که بشه ازش استفاده کرد امکان پذیر نیست .اگه امکان داره نوحه هرکی که بابا داره قدر باباش را بدونه را به ایمیل من ارسال کنید من که موفق نشدم دانلود کنم.ممنون

سه شنبه 14 خرداد 1392ساعت : 15:10

علیرضا

اجرکم علی الله
واقعاً دستتون درد نکنه

چهارشنبه 20 شهریور 1392ساعت : 20:01

صدقیانی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
دست همگی درد نکنه
بعد از 10سال عالی بود

جمعه 22 شهریور 1392ساعت : 18:27

سمانه

مرثیه حضرت زینب
لطفاوخواهشامرثیه حضرت زینب{س}سال1379باصدای یونس حبیبی رادرسایت قراربدیدتابتونیم دانلودش کنیم"توراخدااینکارو انجام بدید.اجرتان باحضرت زینب{س}

دوشنبه 1 مهر 1392ساعت : 07:53

ناهید

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
خیلی خیلی خیلی عالی بود اجرتان با اقام حسین علیه السلام

شنبه 11 آبان 1392ساعت : 08:29

مهدی

عالی بود
با سلام من پسری13ساله ام برای اولین باره که سایت شمارو می بینم واقع بهترین سایتی بود که دیدم من از اون کسانی که تو این سایت کار می کنن دعا می کنم و اطلاع دارین که بچه ای دعا کند مستجاب می شه پس شما رو و دوستانتون رو دعا می کنم

دوشنبه 13 آبان 1392ساعت : 16:46

h

تشکر
واقعا ازتون ممنونم
اجرکم عند الله

سه شنبه 14 آبان 1392ساعت : 14:32

مهدی زرگر

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام من نتونستم نوحه حضرت رقیه رو دانلود کنم لطفاً کمکم کنید

چهارشنبه 15 آبان 1392ساعت : 20:39

داود سلطانى

غم نامه حضرت رقيه(ع)
دوستان ازتون ممنونم سالها بود دنبال اين نوحه بودم حسابى فيض بردم اما نتونستم دانلودش كنم. لطفا راهنماييم كنيد.
گوشيم iPhone 5 هستش. اجرتون با اباعبدالله

چهارشنبه 15 آبان 1392ساعت : 20:56

سید محسن

لینک
[url]http://www.emam8.com/maddahi/habibi/habibi.mp3[/url]
لینک دانلود
http://www.emam8.com/maddahi/habibi/habibi.mp3

چهارشنبه 15 آبان 1392ساعت : 20:59

محسن حاجی زاده

با تشکر
با تشکر از نوحه زیبایی که گذاشتید چند ساله که دنبالش می گشتم تا الآن که پیداش کردم ممنون

پنج شنبه 16 آبان 1392ساعت : 16:51

ترانه

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
ممنون.خیلی وقته دنبالش میگشتم

شنبه 18 آبان 1392ساعت : 13:30

امیرحسین نوری

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
خیلی کمکم کرد ممنونم .اجرکم عند الله

دوشنبه 20 آبان 1392ساعت : 21:06

حمید

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
من خیلی دنبال این نوحه بودم
اجرتون با خود آقا

چهارشنبه 22 آبان 1392ساعت : 08:48

یلدا کامیاب

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام اجرتون با امام حسین علیه السلام بسیار عالی بود

چهارشنبه 22 آبان 1392ساعت : 20:39

عظیمی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
با سلام این نوحه را در حدود 10سال پیش شنیده بودم و حتی اسم مداحش را هم تا امروز نمی دانستم تو این چند سال خیلی دنبالش بودم تا امروز از خدا خواستم که بتونم انرا دوباره بشنوم وخدا رو شکر به صورت تصادفی با سایت شما اشنا شدم و انرا پیدا کردم ممنون از زحماتتون اجرتون با خدا.

چهارشنبه 22 آبان 1392ساعت : 22:50

علی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
ممنون. اجرت با صاحب حسین(ع).

دوشنبه 27 آبان 1392ساعت : 19:51

جواد مقدم

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

شنبه 9 آذر 1392ساعت : 13:06

فاطمه

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
اجرتون با اقا امام حسين

دوشنبه 18 آذر 1392ساعت : 17:02

امیرمحمد

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
نمیدونم چی بگم. دمت گرم

پنج شنبه 3 بهمن 1392ساعت : 21:22

علی نظری

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
اجرتون با بی بی رقیه(س)
اینو میگن مداحی نه این مداحی های سبک دار امروزی...

سه شنبه 13 اسفند 1392ساعت : 19:11

مهدي

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام .وقتي اين نوحه تازه اومده من حفظ بودم.خيلي دنبالش گشتم هر روز اون متن هايي كه يادم بود زمزمه ميكردم.امروز كه متن كاملشو خوندم فقط اشك ريختم.باور نميكنيد هر موقع اين نوحه رو زمزمه ميكنم بغض خفم ميكنه نميدونم چرا!!!
يادمه اين نوحه رو 3 شبو1روز متن هاي نوحه رو تقسيم كردم هيئتمون خوندم كه اخرين قسمتش ظهر عاشورا بود
اجر همه با ابا عبدالله الحسين

پنج شنبه 8 خرداد 1393ساعت : 04:03

محمدی

دنیای مجازی
تشکر استفاده کردم

پنج شنبه 29 خرداد 1393ساعت : 05:58

پیمان

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام کسی اگه غم نامه امام حسن (ع) که یونس حبیبی خونده داره واسم بفرسته ممنون میشم
یا علی - التماس دعا

یکشنبه 22 تیر 1393ساعت : 05:05

س

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
یه صلوات برای ظهور بفرست اگه برات مهمه

چهارشنبه 7 آبان 1393ساعت : 18:13

حجت خدري

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام

جمعه 9 آبان 1393ساعت : 07:20

حجت خدري

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام خسته نباشيد فداي شما اجرتون با ابا عبدالله اخرت هر چي نوحه و شور و غمگينيه بخدا دستت درد نكنه

جمعه 9 آبان 1393ساعت : 07:22

آنشرلی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام یک دنیا ممنون
این نوحه برای من خود نوستالوژی هستش
خدا خیرتون بده
نمیدونید الان چه حال فوق العاده ای دارم
می توانم بگم این اولین نوحه عمرم بود که شنیده بودم!!
اجرتون با خود حضرت رقیه

سه شنبه 13 آبان 1393ساعت : 21:52

حسام

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام.امکانش هست نوحه هرکی که بابا داره خدا براش نگه داره .خیلی ممنون میشم

چهارشنبه 14 آبان 1393ساعت : 13:00

کمال

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید و قبولی طاعات ، میخواستم تشکر ویژه ای بکنم از کسانی که این نوحه زیبا و غمگین رو روی سایت قرار دادند ، این اولین نوحه ای بوده که من شنیدم تو سال ۷۹ و واقعا بغض راه گلوم رو دوباره بست بعد از ۱۵ سال دوباره همون حال و هوا رو گرفتم ، التماس دعا

جمعه 30 آبان 1393ساعت : 20:21

raha

;کسب اجازه
سلام
خواستم با اجازتون لینک این روضه رو بزارم تو وبلاگم
هیچ روضه ای روضه حضرت رقیه نمیشه
اجازه هست؟؟؟

یکشنبه 2 آذر 1393ساعت : 19:05

سجاد

تشکر
دمتون گرم خیلی دنبال این نوحه گشتم من فکر میکردم اسم مداح میثمه ولی به خاطر اینکه شما متنشو گذاشته بودید تونستم پیداش کنم.
بازم ممنون اجرتون با اباعبدالله

دوشنبه 11 اسفند 1393ساعت : 19:11

مهدی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام تشکر وقدر دانی از زحمات شما خواهش میکنم این مداحی قمناک راا از ابتداا شروع مجلس حاج یونس حبیبی بگزارید چون بخاطر دارم قبل از شروع دعای فرج وچند بیت شعر خواندند واقعا سپاس گذارم ا

جمعه 18 اردیبهشت 1394ساعت : 14:51

alireza

سلااام
خیلی زیبا...

پنج شنبه 7 خرداد 1394ساعت : 22:53

Mehdi.7

تشکر
سلام.خیلی خیلی خیلی ممنونم.خیلی وقت بود که دنبال این مداحی بودم اولش منم مثل بقیه دوستان نمیتونستم باتلفن همراه دانلود کنم بعد از مشاهده نظرات دوستان که اشاره به گزینه ی (دانلودنوحه سینه زنی)دربالای متن شعر بودتونستم دانلودکنم.
اجرتون با14معصوم وحضرت رقیه
باعلی مدد

پنج شنبه 18 تیر 1394ساعت : 19:29

ندا

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام خسته نباشید،یه نوحه هست من هرچی دنبالش میگردم پیداش نمیکنم،میشه خواهش کنم بزارید،خیلی قدیمیه شاید 15 سال پیش....
به این صورته:
آی عاقلا آی عاقلا بیاین بیرون از خونه،مارو تموشا بکنید به ما میگن دیوونه

شنبه 20 تیر 1394ساعت : 19:36

ناشناس

فایل صوتی حضرت رقیه
بسیارعالی بود دستتون دردنکنه .خدااجرتون بده

سه شنبه 20 مرداد 1394ساعت : 12:47

احسان

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
ممنون صلوات

چهارشنبه 8 مهر 1394ساعت : 21:16

ely

tnx
سلام یک دنیا از شما ممنونم بابت این مداحی، بالاخره پیداش کردمممم فقط چند بیت ازین شعر تو خاطرم بود. چندسال بود ک دنبالش میگشتم. متن نوحه بی نظیره و بسیار عالی اجرا شده و در زمان کودکی ما این نوحه رو خیلی گوش میدادیم. اجرتون با امام حسین

پنج شنبه 30 مهر 1394ساعت : 11:53

شاهسون

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام من گوشيم آيفونه و نميتونم دانلود كنم اين نوحه رو،ممكنه واسم ايميل كنيدش؟؟اجرتون با امام حسين

پنج شنبه 7 آبان 1394ساعت : 08:08

شایان از اهواز

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام.کمال تشکر بابت مرثیه حضرت رقیه.قبلا کاستشو داشتم الان روگوشیم ذخیره کردم.سپاس.

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395ساعت : 05:24

علی

پاسخ: دانلود فایل صوتی و متن شعر غمنامه حضرت رقیه (اجرا شده توسط یونس حبیبی)
سلام..بخدا شیفته این نوحه ام..دمت گرم آقای حبیبی..بهترین تشکر ایست که بگم اجرت با حضرت زهرا(س) ..

پنج شنبه 13 خرداد 1395ساعت : 18:16

مهدی

عشق است حاج یونس

جمعه 10 فروردین 1397ساعت : 12:20

محسن پارسا

سلام علیکم
با این مداحی خیلی خاطره دارم خیلی عالیه

سه شنبه 23 مرداد 1397ساعت : 15:01

علی فرجامی

نوحه
نوحه بسیار خوبی هسش
ممنونم

چهارشنبه 21 شهریور 1397ساعت : 13:45

هادی

مداحی
خیلی زیبا خونده

پنج شنبه 22 شهریور 1397ساعت : 02:17

Ghanemat.ahmadi

نوحه بسیارزیبائی است

جمعه 23 شهریور 1397ساعت : 23:27

اشرف بوستانی

نوحه ای از شرح حال حضرت رقیه ع
ممنونم بابت تمامنوحه ها و شرح حال شهدا کربلا

شنبه 7 مهر 1397ساعت : 13:18

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران