جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1160 تعداد کل سبک ها : 1098 تعدا بازدید از پروفایل : 19,978 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,962,526
تعداد کل اشعار : 820 تعداد کل سبک ها : 301 تعدا بازدید از پروفایل : 3,883 تعداد کلیک بر روی اشعار : 619,087
تعداد کل اشعار : 819 تعداد کل سبک ها : 98 تعدا بازدید از پروفایل : 23,702 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,089,276
تعداد کل اشعار : 761 تعداد کل سبک ها : 49 تعدا بازدید از پروفایل : 33,985 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,336,442
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 718 تعداد کل سبک ها : 109 تعدا بازدید از پروفایل : 5,463 تعداد کلیک بر روی اشعار : 234,432
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 666 تعداد کل سبک ها : 282 تعدا بازدید از پروفایل : 3,563 تعداد کلیک بر روی اشعار : 78,580
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 630 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 7,297 تعداد کلیک بر روی اشعار : 242,537
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 586 تعداد کل سبک ها : 18 تعدا بازدید از پروفایل : 4,322 تعداد کلیک بر روی اشعار : 716,561
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 7,085 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,206,284
تعداد کل اشعار : 506 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 11,199 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,246,581
تعداد کل اشعار : 479 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 7,244 تعداد کلیک بر روی اشعار : 481,016
تعداد کل اشعار : 463 تعداد کل سبک ها : 188 تعدا بازدید از پروفایل : 3,612 تعداد کلیک بر روی اشعار : 238,902
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 438 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 6,061 تعداد کلیک بر روی اشعار : 716,113
تعداد کل اشعار : 424 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,397 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,370,590
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 365 تعداد کل سبک ها : 41 تعدا بازدید از پروفایل : 8,114 تعداد کلیک بر روی اشعار : 768,099
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 349 تعداد کل سبک ها : 325 تعدا بازدید از پروفایل : 6,334 تعداد کلیک بر روی اشعار : 408,810
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,343 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
تعداد کل اشعار : 330 تعداد کل سبک ها : 312 تعدا بازدید از پروفایل : 6,464 تعداد کلیک بر روی اشعار : 419,334
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 314 تعداد کل سبک ها : 234 تعدا بازدید از پروفایل : 4,192 تعداد کلیک بر روی اشعار : 212,781
تعداد کل اشعار : 310 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 7,275 تعداد کلیک بر روی اشعار : 452,129
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 2,361 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 3,265 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 291 تعداد کل سبک ها : 86 تعدا بازدید از پروفایل : 4,526 تعداد کلیک بر روی اشعار : 664,272
تعداد کل اشعار : 249 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,938 تعداد کلیک بر روی اشعار : 251,910
تعداد کل اشعار : 246 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,647 تعداد کلیک بر روی اشعار : 583,745
تعداد کل اشعار : 242 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,842 تعداد کلیک بر روی اشعار : 262,384
تعداد کل اشعار : 224 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 4,555 تعداد کلیک بر روی اشعار : 327,810
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 215 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 3,018 تعداد کلیک بر روی اشعار : 361,829
تعداد کل اشعار : 212 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 4,338 تعداد کلیک بر روی اشعار : 313,653
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 197 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 2,691 تعداد کلیک بر روی اشعار : 44,839
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 190 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 2,142 تعداد کلیک بر روی اشعار : 89,807
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 4,822 تعداد کلیک بر روی اشعار : 438,542
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 163 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 2,017 تعداد کلیک بر روی اشعار : 121,694
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 162 تعداد کل سبک ها : 25 تعدا بازدید از پروفایل : 2,453 تعداد کلیک بر روی اشعار : 95,834
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 150 تعداد کل سبک ها : 20 تعدا بازدید از پروفایل : 2,062 تعداد کلیک بر روی اشعار : 288,268
تعداد کل اشعار : 144 تعداد کل سبک ها : 109 تعدا بازدید از پروفایل : 2,910 تعداد کلیک بر روی اشعار : 220,295
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,378 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,839
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 41 تعدا بازدید از پروفایل : 4,931 تعداد کلیک بر روی اشعار : 330,415
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 67 تعدا بازدید از پروفایل : 3,721 تعداد کلیک بر روی اشعار : 260,020
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 2,153 تعداد کلیک بر روی اشعار : 325,637
 محمد مهدی روحی

محمد مهدی روحی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 2,799 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,440
 علی محلاتی

علی محلاتی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 127 تعداد کل سبک ها : 100 تعدا بازدید از پروفایل : 1,888 تعداد کلیک بر روی اشعار : 26,537
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 126 تعداد کل سبک ها : 18 تعدا بازدید از پروفایل : 2,462 تعداد کلیک بر روی اشعار : 214,871
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 121 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 2,321 تعداد کلیک بر روی اشعار : 103,112
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 120 تعداد کل سبک ها : 103 تعدا بازدید از پروفایل : 6,227 تعداد کلیک بر روی اشعار : 154,284
تعداد کل اشعار : 119 تعداد کل سبک ها : 108 تعدا بازدید از پروفایل : 3,750 تعداد کلیک بر روی اشعار : 236,583
تعداد کل اشعار : 117 تعداد کل سبک ها : 116 تعدا بازدید از پروفایل : 1,267 تعداد کلیک بر روی اشعار : 56,793
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 115 تعداد کل سبک ها : 13 تعدا بازدید از پروفایل : 2,041 تعداد کلیک بر روی اشعار : 33,875
تعداد کل اشعار : 112 تعداد کل سبک ها : 19 تعدا بازدید از پروفایل : 2,551 تعداد کلیک بر روی اشعار : 175,085
تعداد کل اشعار : 111 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,606 تعداد کلیک بر روی اشعار : 130,895