جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 2105 تعداد کل سبک ها : 2000 تعدا بازدید از پروفایل : 31,441 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,489,460 تعداد دنبال کنندگان: 188 نفر
تعداد کل اشعار : 888 تعداد کل سبک ها : 72 تعدا بازدید از پروفایل : 51,658 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,908,977 تعداد دنبال کنندگان: 173 نفر
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 1813 تعداد کل سبک ها : 1298 تعدا بازدید از پروفایل : 13,284 تعداد کلیک بر روی اشعار : 421,576 تعداد دنبال کنندگان: 98 نفر
تعداد کل اشعار : 519 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 18,624 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,422,695 تعداد دنبال کنندگان: 90 نفر
تعداد کل اشعار : 1217 تعداد کل سبک ها : 280 تعدا بازدید از پروفایل : 38,084 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,420,159 تعداد دنبال کنندگان: 83 نفر
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 1281 تعداد کل سبک ها : 288 تعدا بازدید از پروفایل : 14,398 تعداد کلیک بر روی اشعار : 576,424 تعداد دنبال کنندگان: 81 نفر
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 657 تعداد کل سبک ها : 133 تعدا بازدید از پروفایل : 15,075 تعداد کلیک بر روی اشعار : 991,892 تعداد دنبال کنندگان: 80 نفر
تعداد کل اشعار : 500 تعداد کل سبک ها : 493 تعدا بازدید از پروفایل : 4,123 تعداد کلیک بر روی اشعار : 190,506 تعداد دنبال کنندگان: 61 نفر
تعداد کل اشعار : 610 تعداد کل سبک ها : 11 تعدا بازدید از پروفایل : 16,054 تعداد کلیک بر روی اشعار : 636,305 تعداد دنبال کنندگان: 60 نفر
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 525 تعداد کل سبک ها : 162 تعدا بازدید از پروفایل : 7,391 تعداد کلیک بر روی اشعار : 159,094 تعداد دنبال کنندگان: 55 نفر
تعداد کل اشعار : 79 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 14,570 تعداد کلیک بر روی اشعار : 170,159 تعداد دنبال کنندگان: 46 نفر
تعداد کل اشعار : 271 تعداد کل سبک ها : 228 تعدا بازدید از پروفایل : 5,420 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,550 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 820 تعداد کل سبک ها : 32 تعدا بازدید از پروفایل : 13,246 تعداد کلیک بر روی اشعار : 466,700 تعداد دنبال کنندگان: 43 نفر
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 479 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,698 تعداد کلیک بر روی اشعار : 851,140 تعداد دنبال کنندگان: 41 نفر
تعداد کل اشعار : 167 تعداد کل سبک ها : 40 تعدا بازدید از پروفایل : 7,807 تعداد کلیک بر روی اشعار : 173,621 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 483 تعداد کل سبک ها : 347 تعدا بازدید از پروفایل : 7,916 تعداد کلیک بر روی اشعار : 333,758 تعداد دنبال کنندگان: 38 نفر
تعداد کل اشعار : 1112 تعداد کل سبک ها : 395 تعدا بازدید از پروفایل : 8,438 تعداد کلیک بر روی اشعار : 889,596 تعداد دنبال کنندگان: 37 نفر
تعداد کل اشعار : 84 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 391 تعداد کلیک بر روی اشعار : 18,098 تعداد دنبال کنندگان: 37 نفر
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 726 تعداد کل سبک ها : 28 تعدا بازدید از پروفایل : 8,168 تعداد کلیک بر روی اشعار : 868,261 تعداد دنبال کنندگان: 35 نفر
تعداد کل اشعار : 238 تعداد کل سبک ها : 234 تعدا بازدید از پروفایل : 3,531 تعداد کلیک بر روی اشعار : 51,169 تعداد دنبال کنندگان: 35 نفر
تعداد کل اشعار : 88 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 14,295 تعداد کلیک بر روی اشعار : 135,372 تعداد دنبال کنندگان: 33 نفر
استاد سید رضا موید

استاد سید رضا موید

سکونت : مشهد الرضا (ع)
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 13,882 تعداد کلیک بر روی اشعار : 304,651 تعداد دنبال کنندگان: 29 نفر
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 435 تعداد کل سبک ها : 355 تعدا بازدید از پروفایل : 12,510 تعداد کلیک بر روی اشعار : 578,635 تعداد دنبال کنندگان: 28 نفر
تعداد کل اشعار : 322 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 7,818 تعداد کلیک بر روی اشعار : 734,554 تعداد دنبال کنندگان: 27 نفر
تعداد کل اشعار : 124 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 9,185 تعداد کلیک بر روی اشعار : 269,534 تعداد دنبال کنندگان: 26 نفر
تعداد کل اشعار : 347 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 8,465 تعداد کلیک بر روی اشعار : 340,989 تعداد دنبال کنندگان: 25 نفر
تعداد کل اشعار : 252 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 7,481 تعداد کلیک بر روی اشعار : 394,158 تعداد دنبال کنندگان: 24 نفر
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 261 تعداد کل سبک ها : 51 تعدا بازدید از پروفایل : 4,810 تعداد کلیک بر روی اشعار : 155,706 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 198 تعداد کل سبک ها : 27 تعدا بازدید از پروفایل : 4,784 تعداد کلیک بر روی اشعار : 94,534 تعداد دنبال کنندگان: 23 نفر
تعداد کل اشعار : 78 تعداد کل سبک ها : 22 تعدا بازدید از پروفایل : 9,338 تعداد کلیک بر روی اشعار : 167,522 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 186 تعداد کل سبک ها : 163 تعدا بازدید از پروفایل : 9,209 تعداد کلیک بر روی اشعار : 225,727 تعداد دنبال کنندگان: 22 نفر
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 338 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,595 تعداد کلیک بر روی اشعار : 156,454 تعداد دنبال کنندگان: 21 نفر
تعداد کل اشعار : 247 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 7,930 تعداد کلیک بر روی اشعار : 365,055 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
تعداد کل اشعار : 164 تعداد کل سبک ها : 136 تعدا بازدید از پروفایل : 3,430 تعداد کلیک بر روی اشعار : 176,392 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 روح اله نوروزی

روح اله نوروزی

سکونت : استان قزوین
تعداد کل اشعار : 77 تعداد کل سبک ها : 65 تعدا بازدید از پروفایل : 1,615 تعداد کلیک بر روی اشعار : 39,654 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
تعداد کل اشعار : 51 تعداد کل سبک ها : 47 تعدا بازدید از پروفایل : 1,639 تعداد کلیک بر روی اشعار : 22,663 تعداد دنبال کنندگان: 20 نفر
 رضا آهی

رضا آهی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 120 تعداد کل سبک ها : 59 تعدا بازدید از پروفایل : 1,729 تعداد کلیک بر روی اشعار : 29,095 تعداد دنبال کنندگان: 19 نفر
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 208 تعداد کل سبک ها : 50 تعدا بازدید از پروفایل : 3,671 تعداد کلیک بر روی اشعار : 342,951 تعداد دنبال کنندگان: 18 نفر
تعداد کل اشعار : 69 تعداد کل سبک ها : 7 تعدا بازدید از پروفایل : 3,590 تعداد کلیک بر روی اشعار : 82,502 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
 مجتبی صمدی شهاب

مجتبی صمدی شهاب

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 169 تعداد کل سبک ها : 100 تعدا بازدید از پروفایل : 3,840 تعداد کلیک بر روی اشعار : 79,024 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 250 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 7,795 تعداد کلیک بر روی اشعار : 336,126 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 364 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 3,063 تعداد کلیک بر روی اشعار : 64,581 تعداد دنبال کنندگان: 17 نفر
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 9,103 تعداد کلیک بر روی اشعار : 488,987 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 204 تعداد کل سبک ها : 64 تعدا بازدید از پروفایل : 4,919 تعداد کلیک بر روی اشعار : 275,652 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 181 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 3,644 تعداد کلیک بر روی اشعار : 156,148 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
 امیر روشن ضمیر

امیر روشن ضمیر

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 38 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 634 تعداد کلیک بر روی اشعار : 12,459 تعداد دنبال کنندگان: 16 نفر
تعداد کل اشعار : 564 تعداد کل سبک ها : 485 تعدا بازدید از پروفایل : 10,443 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,330,972 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 3,879 تعداد کلیک بر روی اشعار : 142,021 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 358 تعداد کل سبک ها : 84 تعدا بازدید از پروفایل : 5,425 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,380 تعداد دنبال کنندگان: 15 نفر
تعداد کل اشعار : 137 تعداد کل سبک ها : 43 تعدا بازدید از پروفایل : 7,445 تعداد کلیک بر روی اشعار : 366,281 تعداد دنبال کنندگان: 14 نفر