جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1099 تعداد کل سبک ها : 1040 تعدا بازدید از پروفایل : 17,683 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,872,372
تعداد کل اشعار : 746 تعداد کل سبک ها : 72 تعدا بازدید از پروفایل : 21,225 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,039,001
تعداد کل اشعار : 736 تعداد کل سبک ها : 44 تعدا بازدید از پروفایل : 31,477 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,213,199
تعداد کل اشعار : 695 تعداد کل سبک ها : 242 تعدا بازدید از پروفایل : 2,865 تعداد کلیک بر روی اشعار : 592,202
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 654 تعداد کل سبک ها : 94 تعدا بازدید از پروفایل : 4,577 تعداد کلیک بر روی اشعار : 197,835
تعداد کل اشعار : 554 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 6,304 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,162,469
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 550 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 5,763 تعداد کلیک بر روی اشعار : 200,871
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 525 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 3,558 تعداد کلیک بر روی اشعار : 681,247
تعداد کل اشعار : 505 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 10,236 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,230,557
تعداد کل اشعار : 448 تعداد کل سبک ها : 188 تعدا بازدید از پروفایل : 2,965 تعداد کلیک بر روی اشعار : 231,538
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 430 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 5,237 تعداد کلیک بر روی اشعار : 701,731
تعداد کل اشعار : 424 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,018 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,370,590
تعداد کل اشعار : 401 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 5,752 تعداد کلیک بر روی اشعار : 410,080
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 341 تعداد کل سبک ها : 35 تعدا بازدید از پروفایل : 6,421 تعداد کلیک بر روی اشعار : 743,369
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 2,981 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
تعداد کل اشعار : 329 تعداد کل سبک ها : 311 تعدا بازدید از پروفایل : 5,554 تعداد کلیک بر روی اشعار : 400,813
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 322 تعداد کل سبک ها : 303 تعدا بازدید از پروفایل : 4,924 تعداد کلیک بر روی اشعار : 308,186
تعداد کل اشعار : 310 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 6,636 تعداد کلیک بر روی اشعار : 367,208
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 2,073 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 301 تعداد کل سبک ها : 231 تعدا بازدید از پروفایل : 3,629 تعداد کلیک بر روی اشعار : 198,176
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 2,795 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 285 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,869 تعداد کلیک بر روی اشعار : 643,694
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 279 تعداد کل سبک ها : 219 تعدا بازدید از پروفایل : 2,738 تعداد کلیک بر روی اشعار : 31,052
تعداد کل اشعار : 246 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,324 تعداد کلیک بر روی اشعار : 583,745
تعداد کل اشعار : 241 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,146 تعداد کلیک بر روی اشعار : 252,036
تعداد کل اشعار : 223 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 3,965 تعداد کلیک بر روی اشعار : 301,661
تعداد کل اشعار : 215 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 4,254 تعداد کلیک بر روی اشعار : 235,921
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 205 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 2,637 تعداد کلیک بر روی اشعار : 348,198
تعداد کل اشعار : 204 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 3,625 تعداد کلیک بر روی اشعار : 302,669
تعداد کل اشعار : 172 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 4,255 تعداد کلیک بر روی اشعار : 431,696
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 168 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,609 تعداد کلیک بر روی اشعار : 79,943
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 161 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 1,647 تعداد کلیک بر روی اشعار : 108,987
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 154 تعداد کل سبک ها : 71 تعدا بازدید از پروفایل : 2,086 تعداد کلیک بر روی اشعار : 34,777
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 153 تعداد کل سبک ها : 22 تعدا بازدید از پروفایل : 1,972 تعداد کلیک بر روی اشعار : 89,334
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 142 تعداد کل سبک ها : 8 تعدا بازدید از پروفایل : 1,805 تعداد کلیک بر روی اشعار : 279,346
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,218 تعداد کلیک بر روی اشعار : 208,825
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 39 تعدا بازدید از پروفایل : 4,551 تعداد کلیک بر روی اشعار : 317,355
 محمد مهدی روحی

محمد مهدی روحی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 2,571 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,440
تعداد کل اشعار : 128 تعداد کل سبک ها : 94 تعدا بازدید از پروفایل : 2,544 تعداد کلیک بر روی اشعار : 211,985
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 128 تعداد کل سبک ها : 66 تعدا بازدید از پروفایل : 3,395 تعداد کلیک بر روی اشعار : 250,287
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 126 تعداد کل سبک ها : 109 تعدا بازدید از پروفایل : 1,895 تعداد کلیک بر روی اشعار : 315,233
تعداد کل اشعار : 118 تعداد کل سبک ها : 91 تعدا بازدید از پروفایل : 1,489 تعداد کلیک بر روی اشعار : 24,600
تعداد کل اشعار : 116 تعداد کل سبک ها : 105 تعدا بازدید از پروفایل : 3,355 تعداد کلیک بر روی اشعار : 228,406
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 116 تعداد کل سبک ها : 14 تعدا بازدید از پروفایل : 2,047 تعداد کلیک بر روی اشعار : 196,676
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 114 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 2,076 تعداد کلیک بر روی اشعار : 91,124
 بهمن عظیمی

بهمن عظیمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 113 تعداد کل سبک ها : 96 تعدا بازدید از پروفایل : 5,569 تعداد کلیک بر روی اشعار : 151,987
تعداد کل اشعار : 112 تعداد کل سبک ها : 19 تعدا بازدید از پروفایل : 2,118 تعداد کلیک بر روی اشعار : 175,085
 محمد فردوسی

محمد فردوسی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 109 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,364 تعداد کلیک بر روی اشعار : 250,040
تعداد کل اشعار : 104 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,458 تعداد کلیک بر روی اشعار : 221,215
تعداد کل اشعار : 100 تعداد کل سبک ها : 33 تعدا بازدید از پروفایل : 759 تعداد کلیک بر روی اشعار : 29,505