جستجوی نام شاعر
تعداد کل اشعار : 1205 تعداد کل سبک ها : 1140 تعدا بازدید از پروفایل : 22,220 تعداد کلیک بر روی اشعار : 3,020,881
تعداد کل اشعار : 884 تعداد کل سبک ها : 109 تعدا بازدید از پروفایل : 26,152 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,141,114
تعداد کل اشعار : 867 تعداد کل سبک ها : 323 تعدا بازدید از پروفایل : 4,652 تعداد کلیک بر روی اشعار : 669,511
تعداد کل اشعار : 811 تعداد کل سبک ها : 52 تعدا بازدید از پروفایل : 35,895 تعداد کلیک بر روی اشعار : 2,464,307
 رضا یعقوبیان

رضا یعقوبیان

سکونت : مشهد
تعداد کل اشعار : 809 تعداد کل سبک ها : 536 تعدا بازدید از پروفایل : 4,601 تعداد کلیک بر روی اشعار : 98,259
 مرتضی محمودپور

مرتضی محمودپور

سکونت : شهر ری
تعداد کل اشعار : 782 تعداد کل سبک ها : 132 تعدا بازدید از پروفایل : 6,677 تعداد کلیک بر روی اشعار : 270,209
 هستی محرابی

هستی محرابی

سکونت : ساری
تعداد کل اشعار : 681 تعداد کل سبک ها : 30 تعدا بازدید از پروفایل : 8,431 تعداد کلیک بر روی اشعار : 282,354
استاد سید هاشم وفایی

استاد سید هاشم وفایی

سکونت : مشهد مقدس
تعداد کل اشعار : 601 تعداد کل سبک ها : 18 تعدا بازدید از پروفایل : 4,999 تعداد کلیک بر روی اشعار : 749,725
تعداد کل اشعار : 555 تعداد کل سبک ها : 481 تعدا بازدید از پروفایل : 8,075 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,206,284
تعداد کل اشعار : 509 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 12,338 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,286,889
تعداد کل اشعار : 488 تعداد کل سبک ها : 9 تعدا بازدید از پروفایل : 8,611 تعداد کلیک بر روی اشعار : 505,946
تعداد کل اشعار : 488 تعداد کل سبک ها : 208 تعدا بازدید از پروفایل : 4,278 تعداد کلیک بر روی اشعار : 247,812
 محمود ژولیده

محمود ژولیده

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 445 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 6,873 تعداد کلیک بر روی اشعار : 740,069
تعداد کل اشعار : 424 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,796 تعداد کلیک بر روی اشعار : 1,413,205
 قاسم نعمتی

قاسم نعمتی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 402 تعداد کل سبک ها : 52 تعدا بازدید از پروفایل : 9,131 تعداد کلیک بر روی اشعار : 796,556
 محمدرضا سروری

محمدرضا سروری

سکونت : خوزستان
تعداد کل اشعار : 349 تعداد کل سبک ها : 325 تعدا بازدید از پروفایل : 7,127 تعداد کلیک بر روی اشعار : 408,810
تعداد کل اشعار : 341 تعداد کل سبک ها : 323 تعدا بازدید از پروفایل : 7,291 تعداد کلیک بر روی اشعار : 450,695
تعداد کل اشعار : 339 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,776 تعداد کلیک بر روی اشعار : 203,523
 میثم مومنی نژاد

میثم مومنی نژاد

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 328 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 4,722 تعداد کلیک بر روی اشعار : 227,698
تعداد کل اشعار : 310 تعداد کل سبک ها : 245 تعدا بازدید از پروفایل : 8,054 تعداد کلیک بر روی اشعار : 471,128
تعداد کل اشعار : 303 تعداد کل سبک ها : 226 تعدا بازدید از پروفایل : 2,694 تعداد کلیک بر روی اشعار : 28,998
تعداد کل اشعار : 297 تعداد کل سبک ها : 166 تعدا بازدید از پروفایل : 3,668 تعداد کلیک بر روی اشعار : 74,590
تعداد کل اشعار : 294 تعداد کل سبک ها : 87 تعدا بازدید از پروفایل : 5,155 تعداد کلیک بر روی اشعار : 679,260
 محسن صرامی

محسن صرامی

سکونت : استان اصفهان - خمینی شهر
تعداد کل اشعار : 263 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 762 تعداد کلیک بر روی اشعار : 12,486
تعداد کل اشعار : 261 تعداد کل سبک ها : 6 تعدا بازدید از پروفایل : 5,533 تعداد کلیک بر روی اشعار : 262,884
تعداد کل اشعار : 247 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 2,861 تعداد کلیک بر روی اشعار : 600,647
تعداد کل اشعار : 242 تعداد کل سبک ها : 3 تعدا بازدید از پروفایل : 5,328 تعداد کلیک بر روی اشعار : 262,384
تعداد کل اشعار : 226 تعداد کل سبک ها : 10 تعدا بازدید از پروفایل : 5,160 تعداد کلیک بر روی اشعار : 340,011
 امیر عظیمی

امیر عظیمی

سکونت : مازندران
تعداد کل اشعار : 219 تعداد کل سبک ها : 5 تعدا بازدید از پروفایل : 3,365 تعداد کلیک بر روی اشعار : 371,775
تعداد کل اشعار : 214 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 4,929 تعداد کلیک بر روی اشعار : 328,236
 محمود اسدی

محمود اسدی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 209 تعداد کل سبک ها : 83 تعدا بازدید از پروفایل : 3,074 تعداد کلیک بر روی اشعار : 51,864
 مرضیه عاطفی

مرضیه عاطفی

سکونت : سمنان
تعداد کل اشعار : 208 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 2,512 تعداد کلیک بر روی اشعار : 99,932
تعداد کل اشعار : 189 تعداد کل سبک ها : 189 تعدا بازدید از پروفایل : 1,538 تعداد کلیک بر روی اشعار : 70,359
 حسن کردی

حسن کردی

سکونت : مشهد الرضا(ع)
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 28 تعدا بازدید از پروفایل : 2,934 تعداد کلیک بر روی اشعار : 102,242
تعداد کل اشعار : 174 تعداد کل سبک ها : 2 تعدا بازدید از پروفایل : 5,558 تعداد کلیک بر روی اشعار : 438,542
 محمد حسن بیات لو

محمد حسن بیات لو

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 163 تعداد کل سبک ها : 4 تعدا بازدید از پروفایل : 2,286 تعداد کلیک بر روی اشعار : 121,694
 اصغر چرمی

اصغر چرمی

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 161 تعداد کل سبک ها : 29 تعدا بازدید از پروفایل : 2,303 تعداد کلیک بر روی اشعار : 296,869
تعداد کل اشعار : 160 تعداد کل سبک ها : 125 تعدا بازدید از پروفایل : 3,303 تعداد کلیک بر روی اشعار : 229,001
تعداد کل اشعار : 151 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 1,939 تعداد کلیک بر روی اشعار : 140,609
 وحید محمدی

وحید محمدی

سکونت : محلات
تعداد کل اشعار : 146 تعداد کل سبک ها : 36 تعدا بازدید از پروفایل : 2,879 تعداد کلیک بر روی اشعار : 224,608
تعداد کل اشعار : 141 تعداد کل سبک ها : 130 تعدا بازدید از پروفایل : 4,110 تعداد کلیک بر روی اشعار : 246,669
 رضا رسولی

رضا رسولی

سکونت : کرج
تعداد کل اشعار : 135 تعداد کل سبک ها : 117 تعدا بازدید از پروفایل : 2,398 تعداد کلیک بر روی اشعار : 333,387
 مهدی مقیمی

مهدی مقیمی

سکونت : شاهرود
تعداد کل اشعار : 135 تعداد کل سبک ها : 21 تعدا بازدید از پروفایل : 2,606 تعداد کلیک بر روی اشعار : 110,802
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 41 تعدا بازدید از پروفایل : 5,316 تعداد کلیک بر روی اشعار : 336,675
 سیروس بداغی

سیروس بداغی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 132 تعداد کل سبک ها : 0 تعدا بازدید از پروفایل : 4,607 تعداد کلیک بر روی اشعار : 244,839
تعداد کل اشعار : 131 تعداد کل سبک ها : 1 تعدا بازدید از پروفایل : 4,438 تعداد کلیک بر روی اشعار : 222,364
 محمد مبشری

محمد مبشری

سکونت : تهران
تعداد کل اشعار : 130 تعداد کل سبک ها : 67 تعدا بازدید از پروفایل : 4,037 تعداد کلیک بر روی اشعار : 260,020
 محمد مهدی روحی

محمد مهدی روحی

سکونت : همدان
تعداد کل اشعار : 129 تعداد کل سبک ها : 111 تعدا بازدید از پروفایل : 3,077 تعداد کلیک بر روی اشعار : 291,440
 علی محلاتی

علی محلاتی

سکونت : قم
تعداد کل اشعار : 127 تعداد کل سبک ها : 100 تعدا بازدید از پروفایل : 2,185 تعداد کلیک بر روی اشعار : 26,537
 وحید زحمتکش شهری

وحید زحمتکش شهری

سکونت : خراسان رضوی - گناباد
تعداد کل اشعار : 127 تعداد کل سبک ها : 17 تعدا بازدید از پروفایل : 2,445 تعداد کلیک بر روی اشعار : 39,393