مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام جعفر صادق (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 نظر علمای اهل سنت در مورد امام صادق(ع) -(امام مذهب مالكیه مى گوید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
5
2 متن فضائل حضرت صادق(ع) -(حضرت ظاهری آراسته داشت. قامتش نه کوتاه بود و نه بلند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
1
3 متن فضائل حضرت صادق(ع) -(عبدالحلیم جندی از عالمان معاصر اهل سنت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
3
4 سبک 3 ـ سرود / شور ـ زیارت -(دلم مي‌خواست كه امشب و مدينه مهمونش بودم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
11
5 سبک 2 ـ سرود / واحد ـ آیینه -(آيینه و شمعدون، گل و گلاب دون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
15
6 سبک 1 ـ سرود / شور واحد ـ بهار -(شبِ میلادِ بهاره، شبِ عشقه، شبِ یاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
12
7 شعر ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(شبِ مهمانیِ یاس و شقايق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
5
8 شعر ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(دلا امشب سبو را پر ز مي كن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
4
9 دوبیتی ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(امروز که عمرِ دشمنان کوتاه ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
12
10 دوبیتی ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(لطفِ یزدان همچو باران رو به صحرا آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
12
11 متن شعر ولادت حضرت امام صادق(ع) -(به زمستان دلم فصل بهار آمده باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد مبشری
14
12 متن شعر ولادت حضرت امام صادق(ع) -(وقتی بیانجامد به وصل یار مقصد دیدنی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
علیرضا خاکساری
11
13 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(امشب که به دست ما خدا داده برات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
127
14 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(ای حجت و نورِ حیّ و سرمد! صادق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
46
15 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(معشوق، برای دل، قرار آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
19
+1
16 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(رهبر و مالکِ دیبای تشیّع آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
20
17 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(با نازِ قدومش دلِ هستی وا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
69
18 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(امشب شبِ شادمانی و ذکرِ جلی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
25
19 میلاد امام جعفر صادق ع -(مکتبِ او پایدار و شیعه ی او رستگار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
هستی محرابی
93
20 یا حضرت صادق (ع)_بازهم شهرمدینه باز میلادی دگر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
اسماعیل تقوایی
77
21 متن شعر ولادت امام صادق(ع) -(به زمستان دلم فصل بهار آمده باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد مبشری
109
+1
22 میلاد امام صادق(ع) -(بر اهل ولا مژده ی سرمد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
وحید زحمتکش شهری
104
23 سرود جشن میلاد نبی اکرم(ص)و امام صادق(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرتضی محمودپور
126
+1
24 ترکیب بند ولادت امام صادق علیه السلام -(در گرگ و میش صبح پر از ظلمتی که باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد علی بیابانی
80
25 متن شعر ولادت امام صادق علیه السلام -(عرش را با ریسه های نور آذین بسته اند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرضیه عاطفی
94
26 سرود جشن میلادپیامبر اسلام(ص)و امام صادق(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرتضی محمودپور
130
+2
27 ولادت موسی بن جعفر(ع) -(حاجتش را خواست و یکبارِ دیگر نذر کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرضیه عاطفی
87
28 متن شعر ولادت امام صادق علیه‌السلام -(اى نفس صبحدم! دعاى که دارى؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
استاد سید رضا موید
153
29 ترکیب‌بند ولادت امام صادق (ع) -(رسانده‌ام به حضور تو قلب عاشق را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
یوسف رحیمی
130
30 گلواژه نور -(امشب از لطف خداوند،سرزده شمس حقایق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
31 گل با قرالعلوم -(گلی از گلشن دین وا شد امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
28
32 لطف حی سرمد -(امشب مدینه شادمان است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
5
33 قدر رفیع -(هفده ما ربیع آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
34 ثمر نخل ولایت -(امشب دوباره نور خدا جلوه گر شده (2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
5
35 خورشید بی قرینه -(هفدهخ ماه ربیع الاوّل آمد عاشقان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
209
36 شمس حقایق -(از سپهر دین سر زده نوری آمده شمس حقایق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
25
37 علم نبیّ -(نوری ز خدای اعظم آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
38 غرق تمنّا -(باز دلم غرق تمنّا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
3
39 روح صبر -(منشاء جود و کرامت آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
40 امام صادق علیه السلام -(هدیه ای از سوی سرمد آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
27
41 میلاد حضرت محمد و امام صادق -(نوبهاری در دل ماه ربیع الاول است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
اسماعیل شبرنگ
254
+2
42 میلاد امام جعفر صادق ع -(جانِ زمین و آسمان لبریزِ احسانت!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
هستی محرابی
248
+2
43 سرود ولادت امام صادق علیه السلام -(بازم شب بارونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
وحید محمدی
279
44 میلاد حضرت صادق (ع)_مدینه بود غرق شادی میلاد پیغمبر (ص) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
اسماعیل تقوایی
279
45 سرود جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق(ع) -(گشته میلاد محمد مکه شد غرق شعف) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرتضی محمودپور
517
46 میلاد حضرت صادق (هفدهم روز ربیع الاول است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
اسماعیل تقوایی
351
47 #تولدامام_صادق_ع اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
4
48 به مناسبت میلاد رئیس مذهب شیعه امام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام -(منبرت کرسی فقه همه عالم شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن کردی
260
49 یا عالم آل محمد (ص) -( آمد روشنی علم گل کرد حدیث ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مریم موسوی
549
50 ماه ششم -( هفده ماه ربیع وآمده قرص قمر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
اسماعیل تقوایی
1045
+3
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد