مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اربعین حسینی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین است و هوای حرم ثارالله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
415
--2
152 متن و سبک نوحه اربعین -( ما که بودیم لاله زاری در صف گلزار عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
313
153 متن و سبک نوحه اربعین -( آه و واويلا در کربلا آمد زينب دوباره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
612
+1
154 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین شد غم بابا تازه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
283
155 متن و سبک نوحه اربعین -( ای برادر غم تو سنگین بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
298
156 متن و سبک نوحه اربعین -( مادر چهِل روز گهواره ات را خالی تکان داده ام به یادت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
364
157 متن و سبک نوحه اربعین -( گهـواره ات آورده ام مادر کجایی اصغرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
304
158 متن و سبک نوحه اربعین -( حسين اي كعبة آمال زينب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
278
159 متن و سبک نوحه اربعین -( آمده اربعینت ، عزیز زهرا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
581
160 متن و سبک نوحه اربعین -( یکی صدا زند پدر یکی برادرش را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
512
161 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین شاه دین شد یا اماما تسلیت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
365
162 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین آمده از شام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
399
163 متن و سبک نوحه اربعین -( زینبت باز آمده با مشک آب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
282
164 متن و سبک نوحه اربعین -( دوباره کربلا رسیدیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
244
165 متن و سبک نوحه اربعین -( می سوزد می نالد ، زینب دوباره در کرب و بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
221
166 متن و سبک نوحه اربعین -( دوباره بر تلّ مصیبت ایستادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
164
167 متن و سبک نوحه اربعین -( عمه جان از دشمن کی تقاص پدرم می گیرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
179
168 متن و سبک نوحه اربعین -( دلِ خون ، قدّ کمون ، سوغات زینبه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
168
169 متن و سبک نوحه اربعین -( دلدار حسین زینب آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
300
170 متن و سبک نوحه اربعین -( السلام اي كربلا سرزمين لاله ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
721
+1
171 متن و سبک نوحه اربعین -( دوباره دلم هوایی شده گمانم کرب و بلایی شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
254
172 متن و سبک نوحه اربعین -( سر نداری که سر از خاک سیه برداری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
288
+1
173 متن و سبک نوحه اربعین -( يک اربعين با غم گذشت خون شد دل زينب وای از دل زينب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
308
+1
174 متن و سبک نوحه اربعین -( سلام سلام شهیـد بی سرم حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
431
175 متن و سبک نوحه اربعین -( دل شكسته ام بهانه دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
291
176 متن و یبک نوحه اربعین -( بيا سري به دشت نينوا زنيم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
280
177 متن و سبک نوحه اربعین -( درد دل گوید زینب کبری با حسین در اربعینش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
356
178 متن و سبک نوحه اربعین -( سلام ای سر جدایان سلام ای باوفایان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
316
179 متن و سبک نوحه اربعین -( چل روز تمام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
311
180 متن و سبک نوحه اربعین -( از سفر رسیدم وای ، خونجگر رسیدم وای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
320
181 متن و سبک نوحه اربعین -( چهل روز است به یادت سیه پوشم برادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
407
182 متن و سبک نوحه اربعین -( سفری کرده دلم باز به کوی یارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
259
183 متن و سبک نوحه اربعین -( چه کنم عمّه اگر شمر در آنجا باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
212
184 متن و سبک نوحه اربعین -( خاک گرم کربـلا را بو کنید بوی بابا می دهد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
409
185 متن و سبک نوحه اربعین -( به یاد کربلایت به یاد نینوایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
197
186 متن وسبک نوحه اربعین -( رقیه نیامد واویلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
277
187 متن و سبک نوحه اربعین -( باز یاران باز یاران اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
249
188 متن و سبک نوحه اربعین -( بابا کجایی سقا کجایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
282
--1
189 متن و سبک نوحه اربعین -( بعد تو ای برادر ، روز و شبم عزا بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
334
+1
190 متن و سبک نوحه اربعین -( زینب علمدارت شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
346
191 متن و سبک نوحه اربعین -( فتاده روی مزار بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
173
192 متن و سبک نوحه اربعین -( برخيز حسينم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
334
193 متن و سبک نوحه اربعین -( رسیده در قتلگاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
278
194 متن و سبک نوحه اربعین -( مثل بارانی که بارید ابر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
284
195 متن و سبک نوحه اربعین -( به قتلگاه دلبران دلبری رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
260
196 متن و سبک نوحه اربعین -( از شام غریبان تا شام اسیران ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
429
197 متن و سبک نوحه اربعین -( ای شهید تشنه کام بابا حسین سلام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
402
198 متن و سبک نوحه اربعین -( با برادر رفته بودم بی برادر آمدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
837
+1
199 متن و سبک نوحه اربعین -( قدم قدم ، می روم تا به حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
797
200 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین دل یاد یاران می کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
382