مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر ترکی ، برای حضرت زهرا (س) -(ملجاء دنیای رجا فاطمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا امانی مجد
59
2 حضرت زهرا (س) -(کمی ز آینه رفع ملال کن بانو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا امانی مجد
44
+1
3 نوحه حضرت زهرا (س) -(به رویِ چشمانِ فرشتگان خاکَت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
امیر عباسی
54
+1
4 زمینه حضرت زهرا (س) -( شد نوحه‌ گرِ تو،چشمِ تَرِ حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
امیر عباسی
47
5 شهادت حضرت زهرا(س) -(اثری کاش که برآه دل ما بخشند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
31
6 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(جبریل برده فیض زگفت وشنودتو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
27
7 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
29
8 شهادت حضرت زهرا(س) -(آن شب که شب غسل تن زهرا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
9 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(ماقطره ایم وجزشما دریا نداریم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
19
10 مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) -(آتش افتاده به جان همه اما چه شده؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
11 مصیبت حضرت زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
12 شهادت حضرت زهرا(س) -(به صوت حجازی بخوان ای بلال) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
20
13 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(چون من گل غم جوانه دارد ؟هرگز) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
18
14 شهادت حضرت زهرا(س) -(ای گل یاسین گل باغ عفاف) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
16
15 (غزل)می سوزد این فلک همه از سوز آه من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
88
+3
16 (غزل)ای پرستوی علی گو چه شده بال و پرت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
99
+3
17 (غزل)همدم کسی به مثل تو پیدا نمی شود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
88
+2
18 (غزل)از حال زار تو شدم آشفته تر مرو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
90
+2
19 (مثنوی)چشم گشا یاور بیمار من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
110
+2
20 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(جای آتش، شمع گر سوسو بگیرد بهتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
75
+1
21 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(ببار ، اشک ، به رنگ سیاهِ پرچم ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
68
22 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(حزنی عجیب شادی ما را خراب کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مجتبی قاسمی
64
23 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(شبیه باد وقتی یاس پرپر را نمی فهمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محسن ناصحی
63
+1
24 حضرت زهرا(س)شهادت -(رفتی و پناه عالمیْنت میسوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه عاطفی
59
25 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(غم می‌وزید شادیِ ما مختصر کُنَد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
63
26 حضرت زهرا(س)شهادت -(نسيم آرامتر خوابيده بانو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
66
+1
27 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(جانان علیست...فاطمه...یک امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مجتبی شجاع
53
28 حضرت زهرا(س)شهادت -(کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اعظم سعادتمند
62
29 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(منم یهودیِ این شهر ، شهرِ بی دردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
57
30 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(تو حیدری به تو چشمان تر نمی آید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین ایزدی
56
31 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(هر زمان سختی هر مرحله بی حد می شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
65
32 -(این سوز گریه های غریبانه ی علیست -) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
56
33 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(از هر خیابان رد شدم دیدم نوشته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
57
34 حضرت زهرا(س)شهادت -(اینگونه خورشیدی که پشت ابر می ماند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
نجمه پور ملکی
50
35 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(یک درِ چوبی که میسوزد میان شعله ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
70
36 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(به علی قسم به علی قسم که ستارهء سحرم بمان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
69
+1
37 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(چقدر گرم دعایی برای همسایه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
55
38 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(دل فاطمه است دلبر و دلدار ، فاطمه است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
50
39 حضرت زهرا(س)شهادت -(خیبر شکن و خانه نشستن هیهات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد غفورزاده
61
40 فاطمیه -(گیرم غم و مصیبت مان کم نمی شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
61
41 حضرت زهرا(س)شهادت -(میخواست با یک شعر دفتر را بسوزاند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن اسحاقی
64
42 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(همینکه درد زِ چشمِ تو خواب می‌گیرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
75
43 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(سحر دمیده و سجاده ماهتاب ندارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد رضا طالبی
55
44 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(ای تا همیشه مطلع الانوار لبخندت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید محمد جواد شرافت
50
45 حضرت زهرا(س)شهادت -(چو آفتاب رخت را غبار ابر گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مهدی حسینی
57
46 حضرت زهرا(س)شهادت -(چرا اين خطوط، اين حروف الفبا شکسته؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی زارعی
63
47 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(گر پهلویم شکست فدای سرت علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین رضایی
58
48 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(خودت را در میان صحنه محشر تصور کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود یوسفی
76
49 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(درس کرامت پیش او حاتم ببیند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه نعیم امینی
65
+1
50 حضرت زهرا -(شانه ی ضرب دیده اش نگذاشت موی اورا دوباره شانه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
100
+1